“Liturgisch misbruik kunnen we niet tolereren”

Het liturgieprogramma van Aartsbisschop Ranjith in Colombo

Carlos Antonio Palad

Zijne Excellentie Aartsbisschop Malcolm Ranjith heeft een speciaal ‘Jaar van de Eucharistie’ afgekondigd in zijn Aartsbisdom Colombo, van augustus 2010 tot augustus 2011. De tekst van de circulaire van de aartsbisschop, gedateerd op 16 juli 2010, waarin het Jaar van de Eucharistie word aangekondigd en de doelstellingen ervan worden genoemd, kan hier worden gelezen.

Volgens de aartsbisschop zijn de doelstellingen van dit bijzondere jaar de volgende. Dikgedrukte tekst van de auteur.

——————————————-

Voorop in onze gedachten staat de noodzaak om de Eucharistie in het dagelijks leven voor te leven door middel van goed-coördineerde en gerichte werken van liefdadigheid. Ik heb Seth Sarana, de afdeling sociale werken van het aartsbisdom, al gevraagd een actieplan hiervoor op stellen. De allerheiligste Eucharistie wordt gebroken voor het ontvangen wordt. Het wordt slechts in deze gebroken vorm onze kracht en voeding. De wijnrank wordt geperst en gebroken voor het voor ons het Allerheiligste Bloed wordt dat zuivert en nieuw leven voortbrengt. Op dezelfde wijze moeten wij onszelf breken voor anderen, en tegelijkertijd geperst en gebroken worden voor recht en vrede terwijl we dit allerheiligste sacrament geloven en vieren. Daarom verzoek ik in alle ernst alle priesters, religieuzen en leken om devotie met actie te verbinden; om onze liefde aan de armen en andere minder gezegende mensen in onze maatschappij te tonen door middel van werken van barmhartigheid. Moge onze liefde niet alleen tot de armen reiken, maar ook tot moeder natuur, zodat onze Eucharistische spiritualiteit ook een eco-spiritualiteit omvat. Laten we niet vergeten dat het brood dat het lichaam van Christus wordt, en de wijn die het Bloed van Christus wordt, gaven van God en de vruchten van de vruchtbaarheid van de aarde zijn, die tot voedsel worden door het werk van mensen. Moge dit Jaar van de Eucharistie werkelijk een Jaar zijn waarin de liefde van de Heer onder onze broeders en zusters leeft, en een Jaar waarin wij God dankbaar zijn voor Zijn wonderbaarlijke schepping door het evenwicht van de natuur te beschermen. Paus Benedictus XVI riep al op tot deze toewijding tot de schepping toen hij zei: “De Eucharistie zelf werpt een krachtig licht op de menselijke geschiedenis en op heel de kosmos. In dit sacramentele perspectief leren wij dag voor dag dat elke kerkelijke gebeurtenis het karakter draagt van een teken, waardoor God zichzelf meedeelt en een appèl op ons doet. Zo kan de eucharistische vorm van leven werkelijk een authentieke verandering van mentaliteit bevorderen, in de wijze waarop wij de geschiedenis en de wereld lezen”(Sacramentum Caritatis 92).

Terwijl wij ons verrijken met de kracht en zegeningen van de Eucharistische Heer kijken we vooruit naar de verdieping van ons begrip van het mysterie van de Eucharistie. Bijgestaan en geïnspireerd door de theologie en de spiritualiteit van de liturgie, niet als iets dat ons is opgedrongen, maar als iets wat op natuurlijke voortkomt uit het mysterie dat we hoog moeten houden, koesteren en beschermen. Ik wil de aandacht van alle priesters, religieuzen in leken vestigen op wat hieruit volgt:

De Liturgical Guardian van het Aartsbisdom Colombo, dat al aan de priesters van het aartsbisdom is uitgereikt, en dat voor iedereen beschikbaar komt vanaf 29 augustus 2010, is de belangrijkste referentie voor alles wat de liturgische vieringen binnen het Aartsbisdom Colombo betreft. Houdt u alstublieft trouw aan de regels hierin genoemd, zonder persoonlijke gezichtspunten en meningen in de praktijk te brengen. Zij die dingen willen doen zoals zij zelf willen, maken zichzelf tot God, en dat is zelfverheerlijking Gedurende dit Jaar zullen we ons in het bijzonder richten op het uitroeien van alle onjuiste praktijken aangaande de viering van de allerheiligste Euchariste, de sacramenten en het getijdengebed. Ik wil u ook wijzen op de renovatie en bouw van kerken die dient te geschieden volgens de richtlijnen beschreven in de Guardian. Om ons begrip van de Eucharistie te verdiepen wil ik een beroep doen op alle parochiepriesters, hoofden van instituten, schoolhoofden, en oversten van religieuze huizen om liturgische vormingssessies over de Euchariste, de sacramenten en het getijdengebed op te zetten. Besteed alstublieft in het bijzonder aandacht aan de training van lectoren, dat in het aartsbisdom plaatsvindt als een training op het niveau van de dekenaten, de vorming van koorzangers en organisten, zonder ander dienstwerk te verwaarlozen.

Ik roep in het bijzonder alle rectoren van seminaries, bestuurders van pelgrimsoorden, superieuren van instituten en hoofden van aartsbisschoppelijke apostolaten op om samen te werken in deze. Zonder anderen te excuseren; we kunnen op deze plaatsen geen liturgisch misbruik tolereren. De vicarissen en dekens hebben opdracht gekregen om verantwoording te nemen voor het uitvoeren van de Liturgical Guardian in alle parochie en religieuze huizen, en de liturgie-coördinatoren van de dekenaten zijn geautoriseerd om nauw toezicht te houden op de voortgang van deze onderneming. Religieuzen in het aartsbisdom zijn niet vrijgesteld van het navolgen van wat als de liturgische norm van het aartsbisdom is aangenomen.

Gepoogd zal worden om de algemene Latijnse gezangen te popularisen in dit jaar. Met deze doelstelling in gedachten zal de aartsbisschoppelijk coordinator voor liturgie, samen met de heer Francis D’Almeida, oefensessies organiseren in alle 15 dekenaten en alle koren een aantal algemene Latijnse gezangen leren die gebruikt kunnen worden in parochies en instituten. Zodra deze oefensessies plaatsvinden mogen parochies tenminste het Kyrie, Gloria, Sanctus en Agnus Dei zingen tijdens de zondagsmissen op de eerste zondag van de maand. Nummer 36 van de Constitutie over de Heilige Liturgie geeft duidelijk de regels hiervoor weer. Het Latijn blijft de liturgische hoofdtaal van de Kerk. In Sri Lanka hebben we de fout gemaakt om de taal van onze aanbidding helemaal te verlaten. Moge dit Eucharistisch Jaar voor ons een reden zijn om deze verloren traditie minstens tot op zekere hoogte opnieuw tot leven te brengen. Ik roep alle priesters, religieuzen en leken op tot meewerking.

Ik wil ook bevestigen dat, zoals aangegeven in het Motu Proprio Summorum Pontificum van 7 juli 2007, priesters en instituten nu zijn toegestaan om, waar dat gepast is, de Tridentijnse Mis te vieren, evenals als de sacramenten in die ritus. In dit geval is het goed dat de gelovigen van tevoren hierop zijn voorbereid. Zelf hoop ik in de nabije toekomste een plechtige Eucharistie in die ritus te vieren in de kathedraal van het aartsbisdom.

De subcommissie voor Heilige Kunst en Architectuur heeft toestemming om bepaalde kerken aan te wijzen voor de verbetering van het priesterkoor. Ik vraag de priesters om niets te gaan renoveren zonder toestemming en supervisie van deze subcommissie. Deze subcommisie is recentlijk opnieuw opgericht en wordt geleid door de Eerwaarde Heer Cecil Joy Perera, onze Liturgie-coördinator. Tegelijkertijd vereist de Ars Celebrandi van ons dat we serieus nadenken over liturgische gewaden, altaardoeken, heilig vaatwerk en de liturgische kledij voor de verschillende liturgische taken. Moge het Jaar van de Heilige Eucharist een gelegenheid zijn om alle aspecten van ons vieren te verbeteren.

De Liturgiecommissie van het aartsbisdom zal ook proberen extra leesmateriaal over de heilige Euchariste aan te bieden in alle drie de talen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een boekje met dagelijkse overwegingen over de Eucharistie, en aan het beschikbaar maken van tenminste enkele belangrijke Kerkdocumenten over de Eucharistie. Probeert u alstublieft gebruik te maken van dit Jaar om zulk bronnenmateriaal te lezen, overwegen, bespreken en bestuderen.

——————————————-

God zegene deze deugdzame aartsbisschop!

One thought on ““Liturgisch misbruik kunnen we niet tolereren””

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s