Aan de nieuwe ambassadeur van het Koninkijk der Nederlanden

Excellencie, met uw ontvangst in het Vaticaan en de acceptatie van de geloofsbrieven waarmee u bent benoemd als Buitengewoon Ambassadeur en Gevolmachtigde van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Heilige Stoel, wens ik u in de eerste plaats mijn dankbaarheid uit te drukken voor het doorgeven van de hoffelijke groeten van Hare Majesteit Koningin Beatrix, en ik wil u vriendelijk vragen deze te retourneren en op uw beurt mijn beste wensen aan haar over te dragen, evenals mijn waardering voor de vriendschappelijke banden tussen de Heilige Stoel en uw land.

Bilaterale banden tussen een natiestaat en de Heilige Stoel hebben duidelijk een ander karakter dan die tussen natiestaten. De Heilige Stoel is geen economische of militaire macht. Maar zoals uzelf al heeft aangegeven heeft haar morele stem aanzienlijke invloed over de hele wereld. Onder de redenen hiervoor is juist het feit dat de morele positie van de Heilige Stoel niet beïnvloed is door de politieke en economische belangen van een natiestaat of de verkiezingszorgen van een politieke partij. Haar bijdrage aan de internationale diplomatie bestaat grotendeels uit het uitspreken van de ethische principes die de basis zouden moeten zijn van de maatschappelijke en politiek orde, en door het aandacht vragen voor de noodzaak te handelen tegen de overschrijdingen van deze principes. Dat doet zij, zo moge duidelijk zijn, vanuit het standpunt van het christelijk geloof, maar zoals ik opmerkte tijens mijn recente toespraak voor het Duitse Parlement, heeft het christendom altijd gewezen op de rede en de natuur als de bronnen van de normen waarom een wetsstaat gebouwd zou moeten zijn (Toespraak voor de Bundestag, 22 september 2011). Vandaar dat de diplomatieke dialoog waaraan de Heilige Stoel deelneemt niet plaatsvindt op confessionele, noch op pragmatische gronden, maar op basis van universeel toepasbare principes die net zo echt zijn als de fysieke elementen van de natuurlijke omgeving. Door te handelen als een stem voor de stemlozen en de rechten te verdedigen van degenen die niet verdedigt worden, waaronder de armen, de zieken, de ongeborenen, de ouderen en de leden van minderheidsgroeperingen die onrechtmatige gediscrimineerd worden, poogt de Kerk altijd het natuurrecht te bevorderen, wat haar recht en plicht is te doen. Terwijl zij nederig erkent dat haar eigen leden niet altijd voldoen aan de hoge morele standaarden die zij voorstelt, kan de Kerk niet anders dan door te gaan met alle mensen, inclusief haar eigen leden, te manen, te proberen te doen wat er ook overeenstemt met gerechtigheid en juiste reden, en alles wat in tegenspraak is te bestrijden.

Hierop gebasseerd, twijfel ik niet dat de Heilige Stoel en het Koninkrijk der Nederlanden vele zorgen delen. Meneer de Ambassadeur, u heeft gesproken over de noodzaak om de wereldvrede te bevorderen door een juiste oplossinbg van conflicten en door het tegengaan van de proliferatie van massavernietingswapens. U onderstreepte de noodzaak de ontwikkeling van en zelfredzaamheid van landen te bevorderen. U noemde de royale humanitaire respons van het Nederandse volk wanneer noodhulp gevraagd word elders in de wereld. En u sprak over de noodzaak de menselijke waardigheid te verdedigen. Deze en vele andere gebieden van het internationaal beleid zullen kansen op vruchtbare uitwisselingen tussen uw land en de Heilige Stoel blijven bieden.

Ik ben ook bemoedigd door uw woorden over de intentie van de Nederlandse regering om de vrijehdi van religie te bevorderen; zoals u weet, een kwestie van bijzondere zorg voor de Heilige Stoelop dit moment. Zij wordt niet alleen bedreigt door wettelijke beperkingen in sommige delen van de wereld, maar door een antireligieuze houding in vele maatschappijen, zelfs die waar de vrijheid van religie wettelijke bescherming geniet. Het is daarom zeer te hopen dat uw regering waakzaam zal zijn, zodat de vrijheid van regliei en vrijheid van geloof beschermt en bevordert moge blijven, zowel in binnen- als buitenland.

Ik ben evenzeer bemoedigd door de stappen die de Nederlandse regering heeft genomen om drugmisbruik en prostituie te ontmoedigen. Terwijl uw land lang de vrijheid van individuen om hun eigen keuzes te maken heeft voorgestaan, moeten toch die keuzes waarmee mensen zichzelf en anderen kwaad doen worden ontmoedigt, voor het welzijn van individuen en de maatschappij als geheel. De katholieke sociale leer legt, zoals u weet, grote nadruk op het algemeen welzijn evenals het integrale welzijn van individuen, en er altijd zorg moet zijn om te onderscheiden dat voorgestelde rechten werkelijk overeenstemmen met die natuurlijke principes waarover ik eerder sprak.

Advertisement

One thought on “Aan de nieuwe ambassadeur van het Koninkijk der Nederlanden”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s