Boodschap voor de Wereldgebedsdag voor Roepingen

Beste Broeders en Zusters,

1. Het Evangelie vertelt ons het volgende: “Jezus trok alle steden en dorpen rond … Bij het zien van de mensenmenigte werd Hij diep bewogen door hen, omdat ze geplaagd en gebroken waren als schapen zonder herder. Toen zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst'” (Matt. 9:35-38). Deze woorden verrassen ons, want we weten allemaal dat je eerst moet ploegen, zaaien en verzorgen om dan, na verloop van tijd, een overvloedige oogst te krijgen. Jezus zegt in plaats daarvan: “De oogst is groot”. Maar wie heeft het werk gedaan dat tot dit resultaat heeft geleid? Daar is maar één antwoord op: God. De akker waar Jezus over spreekt is duidelijk de mensheid, wij. En de werkzame handeling die “veel vrucht” draagt is de genade van God, dat wil zeggen: verbondenheid met Hem (vg. Joh.  15:5). Het gebed dat Jezus van de Kerk vraagt gaat daarom om de noodzaak om het aantal van hen die Zijn Koninkrijk dienen te doen toenemen. Sint-Paulus, die zelf één van “Gods arbeiders” was, wijdde zich onvermoeide toe aan de zaak van het Evangelie en de Kerk. De apostel, in het bewustzijn van iemand die persoonlijk heeft ervaren hoe mysterieus de verlossende wil van God is, en hoe het initiatief van de genade de oorsprong is van iedere roeping, herinnert de christenen van Korinthe eraan: “Gods akker bent u” (1 Kor. 3:9). Daarom komt er eerst verwondering in ons op, over de overvloedige oogst die alleen God kan schenken; daarna dankbaarheid voor een liefde die altijd voor ons uit gaat; en uiteindelijk aanbidding voor het werk dat Hij gedaan heeft, dat onze vrije instemming om met Hem en voor Hem te handelen vereist.

2. Vaak hebben we gebeden met de woorden van de Psalmist: “Hij heeft ons gemaakt, wij behoren Hem toe, wij, zijn volk en de kudde, door Hem geweid” (Ps. 100:3); of: “Hij, de heer, heeft Jakob uitverkoren, Israël gekozen tot zijn liefste bezit” (Ps. 135:4). En toch zijn we niet Gods “eigendom” in de zin van een eigendom dat ons tot slaven maakt, maar veeleer in de zin van een sterke band die ons met God en elkaar verbindt, volgens een verbond dat eeuwig is, want “zijn liefde kent geen grenzen” (Ps. 136). In het verhaal van de roeping van de profeet Jeremia, bijvoorbeeld, herinnert God ons eraan dat Hij continu over ieder van ons waakt zodat Zijn woord in ons tot vervulling komt. Het is het beeld van een amandeltak, de eerste boom die bloeit en zo de wedergeboorte van het leven in de lente aankondigt (vg. Jer. 1:11-12). Alles komt van Hem en is Zijn geschenk: de wereld, het leven, de dood, het heden, de toekomst, maar – zo verzekert de apostel ons – “u bent van Christus, en Christus is van God” (1 Kor. 3:23). Zo wordt de manier van behoren tot God uitgelegd: het komt voort vanuit een unieke en persoonlijke relatie met Jezus, dat het Doopsel ons schenkt vanaf het begin van onze wedergeboorte tot nieuw leven. Daarom is het Christus die ons steeds door Zijn woord roept om ons vertrouwen in Hem te stellen, Hem lief te hebben “met heel ons hart en heel ons inzicht en heel onze kracht” (Mar. 12:33). Daarom vereist elke roeping, zelfs binnen de veelheid van wegen, altijd een uittocht uit onszelf om ons leven op Christus en op Zijn Evangelie te richten. Zowel in het huwelijksleven en in de vormen van religieuze toewijding, en ook in het priesterleven, moeten we manieren van denken en doen overwinnen die niet overeenstemmen met de wil van God. Het is een “uittocht die ons op een reis van aanbidding tot de Heer en dienst tot Hem in onze broeders en zusters voert” (Toespraak tot de Internationale Unie van Algemeen Oversten, 8 mei 2013). Daarom zijn we allen geroepen om Christus in ons hart te heiligen (1 Pet. 3:15), om onszelf te laten aanraken door de impuls van genade die vervat is in het zaad van de wereld, dat in ons moet groeien en veranderen in concrete zorg voor ons naasten. We hoeven niet bang te zijn: God volgt het werk van Zijn handen met passie en bekwaamheid in elke fase van ons leven. Hij verlaat ons nooit! Hij heeft de vervulling van Zijn plan met ons op het oog, maar wil dat toch niet bereiken zonder onze instemming en medewerking.

3. Ook vandaag leeft en loopt Jezus langs de wegen van het dagelijks leven om nader tot iedereen te komen, te beginnen met de minsten, en om ons te genezen van onze beperkingen en ziektes. Ik richt mij nu tot degenen die welwillend zijn om de stem van Christus te horen die in de Kerk weerklinkt en om de begrijpen wat hun eigen roeping is. Ik nodig jullie uit om naar Jezus te luisteren en Hem te volgen en jezelf van binnen te laten veranderen door Zijn woorden, die “geest en leven” zijn (Joh. 6: 63). Maria, de Moeder van Jezus en van ons, zegt ook tot ons: “Wat Hij u ook beveelt, doe het maar” (Joh. 2:5). Het zal je helpen om mee te werken aan een gezamenlijke reis die de beste krachten in en rondom je los kan maken. Een roeping is een vrucht die rijpt in een goed bijgehouden akker van wederzijdse liefde die wederzijdse zorg wordt, binnen de context van authentiek kerkelijk leven. Geen enkele roeping komt voort uit zichzelf of bestaat voor zichzelf. Een roeping komt voort uit het hart van God en bloeit in de goede aarde van trouwe mensen, in de ervaring van broederlijke liefde. Zei Jezus niet: “Daaraan zal iedereen kunnen zien dat jullie leerlingen van Mij zijn: als jullie onder elkaar de liefde bewaren” (Joh. 13:35)?

4. Beste broeders en zusters, deze “‘hoge waarde’ van het dagelijkse christelijke leven” (vg. Johannes Paulus II, Apostolische Brief Novo Millennio Inuente, 31)  betekent soms tegen de stroom ingaan en ook obstakels tegenkomen, buiten en binnen onszelf. Jezus zelf waarschuwt ons: het goede zaad van Gods woord wordt soms door de Boze weggeroofd, door beproevingen geblokkeerd en verstikt door wereldlijke zorgen en verleiding (vg. Matt. 13:19-22). Al deze moeilijkheden kunnen ons ontmoedigen, ons doen terugvallen op schijnbaar gemakkelijker paden. Maar de ware vreugde van hen die geroepen zijn bestaat in het geloven en ervaren dat Hij, de Heer, onze harten opent voor grote idealen, grote dingen. “Wij christenen, wij worden door de Heer niet gekozen voor kleinigheden; mik altijd hoger, op de grote dingen. Zet uw leven op het spel voor grote idealen!” (Homilie in de Heilige Mis en de verlening van het Sacrament van het Vormsel, 28 april 2013). Ik vraag u, bisschoppen, priesters, religieuzen, christelijke gemeenschappen en gezinnen om het roepingenpastoraat daarop te richten, door jonge mensen bij te staan op wegen naar heiligheid die, omdat ze persoonlijk zijn, “een echte pedagogie van de heiligheid vereist, die in staat is zich aan te passen aan het ritme van elke persoon. In deze pedagogie zullen in het rijke aanbod aan eenieder, de traditionele vormen van persoonlijke – en groepszorg dienen samen te gaan met de recentere vormen, aangereikt door verenigingen en bewegingen die door de Kerk erkend zijn” (Novo Millennio Inuente, 31).

Laten we onze harten dan schikken om “goede aarde” te zijn, door naar het woord te luisteren, het te ontvangen en voor te leven, en zo vrucht te dragen. Hoe meer we ons door gebed, de Heilige Schrift, de Eucharistie, de sacramenten die in de Kerk en in broederschap worden gevierd en geleefd met Christus verbinden, hoe meer in ons de vreugde van de samenwerking met God ten dienste van het Koninkrijk van genade en waarheid, van gerechtigheid en vrede, zal groeien. En de oogst zal overvloedig zijn, in verhouding tot de genade die we deemoedig in ons leven hebben ontvangen. Met deze wens, en de vraag aan u om voor mij te bidden, geef ik u allen graag mijn apostolische zegen.

Uit het Vaticaan, 15 januari 2014

FRANCISCUS

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s