Homilie voor de March for Life

In de naam van Jezus Christus heet ik jullie allen welkom, jullie die vandaag gekomen zijn om Gods grootste geschenk aan ons te vieren – het geschenk van menselijk leven – en met verdriet die tragische beslissing van 40 jaar geleden te herdenken, die heeft geleid tot de dood van 55 miljoen onschuldige kinderen, medeburgers wiens rechten niet zijn verdedigd of beschermd.

We komen samen in deze viering van de Mis om God te danken voor dit geschenk van het leven en om te bidden voor een ommekeer voor diegenen die het leven niet respecteren vanaf het moment van verwekking tot aan het natuurlijke einde. We zijn onze pelgrimstocht gisteravond met de Mis begonnen, velen van jullie hebben de nacht in gebed doorgebracht, en nu is het tijd om vanuit dit “Huis van Maria” naar buiten te gaan en getuigenis te geven aan de hele wereld, zoals Marcus ons in het Evangelie van vandaag zegt: “Trek heel de wereld door om aan elk schepsel de goede boodschap te verkondigen” (Mar. 16:15).

Hoe toepasselijk dat het vandaag het Feest van de Bekering van Paulus is. De meesten van ons denken, als we aan de grote apostel denken, aan de grote verkondiger van het Woord van God, de grote missionaris, die niet bang was om in het centrum van Athene het Woord van God aan de politici en intellectuelen. We denken aan Paulus als degene die “te pas en te onpas” verkondigde, als de apostel die een grote missionaris was aan culturen die volledig onverschillig of openlijk vijandig waren tegenover de christelijke levenswijze, als de man die zoveel brieven schreef aan de eerste christelijke gemeenschappen, die het geloof aan de mensen uitlegde, als de grote verkondiger. Ja, de meesten van ons denken aan Paulus als een man vol van ijver voor Christus en Zijn Woord. Maar Paulus had ook een andere kant. Zo ijverig als hij was in het onderwijzen over en getuigen van Jezus Christus, zo ijverig was hij, voor zijn bekering, in het vervolgen van de volgelingen van Christus. Zijn haat voor Christus en Zijn boodschap stond, voor zijn bekering, in scherp contrast met de grote liefde en apostolische ijver die hij na zijn bekering ervoer.

Op deze 40e herdenking van Roe v Wade vult het voorbeeld van de bekering van Paulus ons met grote hoop. Als Jezus en Zijn Woord het hart van Paulus konden raken, dan kan Zijn Woord het hoofd en hart veranderen van degenen die het menselijk leven niet respecteren.

In de afgelopen 40 jaar hebben we in de naam van Jezus gewerkt om onze natie te verlossen van de trieste gesel van abortus. We hebben wat succes gehad. Tegenwoordig is er in het hele land een afname in het aantal abortussen. Steeds meer mensen begrijpen de waarheid dat het kind in de baarmoeder een menselijk wezen is. Helaas verliezen meer dan een miljoen onschuldige kinderen elk jaar hun levens door abortus. Na 40 jaar hard werk kunnen we ons voelen als het “uitverkoren volk” van het Oude Testament, dat 40 jaar door de woestijn zwierf. De Heer sloot een verbond met hen dat zij het Beloofde Land zouden erven, maar met alle tegenslagen, de ontmoediging, het lijden en de pijn en het verstrijken van de tijd, begonnen zij de hoop te verliezen. Zonder geloof kunnen ook wij de hoop gaan verliezen dat we ooit een verandering teweeg brengen in de harten van degenen die niet in de waardigheid van het menselijk leven geloven. Er is een reëel gevaar dat ook wij zelfvoldaan raken.

Beste broeders en zusters, Christus heeft ons beloofd dat Zijn Woord zal overwinnen. We mogen de hoop niet verliezen. We moeten de strijd op positieve, levensbevestigende manieren voortzetten. We moeten bidden en onze stem blijven laten horen, zodat onze verkozen leiders weten dat er velen zijn die voor het leven opkomen. We moeten nooit opgeven…

Soms vallen we op onze knieën voor God en klagen we als de apostelen… “Heer, we hebben de hele nacht gevist en niets gevangen”… In zijn naam werpen we de netten uit… we blijven dit doen, we zullen de hoop niet verliezen.

Het is belangrijk om te beseffen dat de 40e herdenking in het Jaar van het Geloof plaatsvindt. In de aankondiging van het Jaar van het Geloof merkte Paus Benedictus op dat “we onze harten open moeten stellen om geraakt en verandert te worden door de genade en het Woord van God” (vg. Porta fidei, 1). Het Jaar van het Geloof is een oproep aan ons allemaal om meer “leven en energie in ons geloof te brengen”. Het is een tijd om ons opnieuw toe te wijden ons geloof te leven en het Levensevangelie te leven. Het is ook tijd om te onderzoeken hoe we het Woord van God onderwijzen of verkondigen. De nieuwe evangelisatie gaat over hoe we de boodschap van het Evangelie aan anderen doorgeven.

In zijn encycliek “Evangelium Vitae” herinnerde de Zalige Johannes Paulus II ons eraan dat “wanneer de zin voor God weg is, is er ook de neiging om de zin voor de mens te verliezen” (21). Als we de “doodscultuuur” in onze maatschappij willen veranderen moeten we God terugplaatsen in het hart van ons leven. De kracht van het Evangelie is de innerlijke verandering en vernieuwing van de mensheid. Zoals het gist dat het brood doet rijzen, is het Evangelie bedoelt om alle culturen te doordringen en hen van binnenuit nieuw leven te geven, zodat zij de volle waarheid van de menselijke persoon en het menselijk leven uit kunnen drukken.

Broeders en zusters, in de dit Jaar van het Geloof moeten we onze toewijding hernieuwen om een “cultuur van het leven” te bouwen in onze gemeenschappen. We moeten onze energie opnieuw richten.  Een “cultuur van het leven” is niet alleen een afschrikmiddel tegen abortus, maar ook het antwoord op de vele problemen die onze maatschappij tegenwoordig treffen: het zal respect voor al het menselijk leven bevorderen, in elke situatie, omstandigheid en levensfase. Een “cultuur van het leven” zou nooit het geweld toestaan dat onze levens doordringt; het zou nooit het gebrek aan eerbied en respect voor de waardigheid van ieder menselijk persoon toestaan. Het is tijd om ons meer te richten op de noodzaak om de “harten en hoofden” van mensen te veranderen zoals Jezus dat deed, één persoon tegelijk. We kunnen de wereld veranderen zoals Jezus deed, door meer nadruk te leggen op de leer van het Woord van God, precies zoals ons gevraagd wordt te doen in de nieuwe evangelisatie.

De apostelen zetten het werk voort om de Kerk op te bouwen in een wereld en cultuur die totaal tegengesteld was aan de leer van Jezus. De Zalige Johannes Paulus wist, toen hij ons uitdaagde een cultuur van het leven te scheppen, dat we ons vele keren in situaties zouden bevinden waarin de wetgeving tegen de wet van God inging; hij wist dat we zouden worden geroepen ons geloof te leven in culturen die tegengesteld waren aan het Evangelie; hij begreep dat we alles moesten doen wat we konden om de wetten te veranderen of ze buiten werking te stellen door in onze gemeenschappen een cultuur te creëren die zulke wetten of zo’n levensfilosofie instinctief zou afwijzen. Dit is het werk dat Paus Benedictus van ons vraagt in dit Jaar van het Geloof.

Broeders en zusters, laten we ons geloof en onze toewijding om te getuigen van het Evangelie van Christus hernieuwen. Laten we niet toegeven aan ontmoediging en laten we nooit de hoop verliezen. We zullen alle moeilijkheden en uitdagingen die we aan moeten gaan overwinnen. Jezus heeft ons beloofd dat Zijn Woord zou overwinnen.

We komen deze morgen in gebed bijeen om gevoedt te woorden door het brood des levens. We zijn ervan overtuigd dat onze stem onweerstaanbaar zal zijn omdat we met de kracht van de liefde spreken, de liefde van Jezus voor de mensheid. En hierdoor zullen we een “cultuur van het leven” stichten.

Laten we op deze dag, waarop we de bekering van Sint Paulus herdenken, gevuld worden met de ijver van Paulus. Laten we Petrus en Paulus navolgen, zelfs tot in Rome en Athene, zelfs aan degenen die het niet willen horen. Petrus en Paulus veranderden de wereld met het Woord van God. Laten we vandaag vanuit deze kerk uitgaan, vol van de ijver van Paulus en bereid om te verkondigen en getuigen van het geloof dat we hebben ontvangen.

Moge God ieder van jullie zegenen.

Advertisements

One thought on “Homilie voor de March for Life”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s