Introductie Sacra Liturgia 2013 – Bisschop Dominique Rey

25 juni 2013

Uwe Eminenties, Uwe Excellenties, beste vrienden:

Het doet mij deugd u welkom te heten op de Pauselijke Universiteit Santa Croce voor Sacra Liturgia 2013. We zijn uit meer dan 35 landen van over de hele wereld bij elkaar gekomen. Welkom!

Ons werk is al begonnen met de plechtige viering van de Vespers in de basiliek van de Heilige Apollinaris. Dit was heel bewust zo, want voordat we over de heilige liturgie spreken moeten we ondergedompelt zijn in het liturgische leven van de Kerk. De realiteit van de liturgie, waarin we vanaf het moment van ons Doopsel zijn opgenomen, gaat op iedere studie van de liturgie vooruit.

Liturgisch zijn komt eerst. Over de liturgie praten komt als tweede.

Maar het is belangrijk om over de kwestie van de liturgie te praten en deze te bestuderen! Hier, in de aula magna, zullen we luisteren naar de bijdragen van vele experts en leiders op dit gebied. Ik ben Hunne Eminenties de Kardinalen Ranjith en Burke bijzonder dankbaar, en ook mijn broeders bisschoppen, dat zij de tijd hebben genomen om ons te onderwijzen. Zo wil ik ook Hunne Eminenties de Kardinalen Cañizares en Brandmüller, die voor ons de Heilige Mis zullen vieren en zullen preken, bedanken. En ik dank al onze sprekers, in het bijzonder degenen die ver hebben gereist, omdat zij naar hier zin gekomen om hun kennis en inzichten met ons te delen.

Sacra Liturgia 2013 is ingegeven door de liturgische leer en het voorbeeld van Zijne Heiligheid, Paus Benedictus XVI. Paus Benedictus leerde ons het belang van de ars celebrandi, en wees ons erop dat “in alles wat de Eucharistie betreft, sprake is van smaak en schoonheid” (Sacramentum Caritatis, n. 41). Hij leerde ons dat er geen tegenstelling kan zijn tussen de oudere en nieuwere vormen van de Romeisne ritus – dat beiden hun rechtmatige plaats hebben in de Kerk van de Nieuwe Evangelisatie. Hij leerde ons dat, binnen het geheel van de katholieke eenheid, andere liturgische tradities welkom zijn als “kostbare gaven” en “kostbare schatten die gedeeld moeten worden” (vg. Anglicanorum Coetibus, §5, III); om die reden ben ik bijzonder verheugd dat de ordinarius van het Ordinariaat van Onze Lieve Vrouwe van Walsingham, Mgr. Keith Newton, bij ons aanwezig zal zijn. Het is mijn wens dat deze conferentie een eerbetoon zal zijn aan de liturgische visie en de prestaties van onze geliefde Bisschop emeritus van Rome, Benedictus XVI: moge God hem belonen voor alles wat hij ons heeft gegeven en hem een gezond en lang leven schenken!

Paus Benedictus XVI gaf de aanzet voor het Jaar van het Geloof om de 50e verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie te gedenken, waarin wij nu bijeenkomen. Onze Heilige Vader, Paus Franciscus, heeft dit initiatief voortgezet. Vanaf het begin was het mijn wens dat wij hier in Rome bijeen zouden komen, gedurende dit Jaar van het Geloof, om dicht bij Petrus te zijn, om onze gemeenschap met hem te laten zien, en om met hem te bidden om het grote feest van de Heilige Petrus en Paulus. Dat wij dit met onze nieuwe Heilige Vader kunnen doen is een voorzienige zegen.

Vijftig jaar geleden, in juni 1963, was de eerste zitting van het Tweede Vaticaans Concilie afgerond. De Zalige Johannes XXIII was net opgevolgt door de Eerbiedwaardige Paulus VI, die het werk van het Concilie had voortgezet. Het was Paulus VI die de Constitutie over de Heilige Liturgie, Sacrosanctum Concilium, uitvaardigde op 4 december 1964, aan het einde van de tweede zitting van het Concilie. Vijftig jaar later moeten we opnieuw naar Sacraoanctum Concilium kijken.

De liturgische hervorming die op de uitvaardiging van de Constitutie volgde heeft ons veel waardevols gegevene, in het bijzonder wat de bevordering van participatie in de liturgie betreft. Maar het heeft ook tot controverse geleid in zowel de officiële hervormingen, in de vertalingen naar de volkstalen en de verschillende plaatselijke uitvoeringen. We moeten erkennen, zoals de Zalige Johannes Paulus II deed, dat er zowel “licht” als “schaduw” is geweest in het liturgische leven van de Kerk in de afgelopen 50 jaar (vg. Ecclesia de Eucharistia, n. 10).

We moeten de werkelijke vooruitgang die geboekt is vieren. We moeten de lessen die de fouten van deze afgelopen 50 jaar ons leert overwegen. We moeten opnieuw de liturgische Constitutie bekijken en haar ware betekenis herontdekken. Misschien moeten we enkele praktijken corrigeren of een aantal dingen die we verloren hebben in ere herstellen door wat Kardinaal Ratzinger een “hervorming van de hervorming” noemde? Misschien zijn er gebieden waarin die “wederzijdse verrijking” waar Benedictus XVO over sprak nodig is? Bovenal moeten we authentieke liturgische vernieuwing bevorderen in al haar katholieke rijkdom en diversiteit. We moeten de heilige liturgie, gevierd zoals de Kerk ons haar geeft, bevorderen, zoals de Vaders en Pausen van het Tweede Vaticaans Concilie hebben gewild.

Dit mag niet terzijde worden geschoven als marginaal. De liturgie is geen onbelangrijke kwestie voor de Kerk. Zoals Kardinaal Ratzinger in 1997 schreef: “de werkelijke viering van de heilige liturgie is het hart van iedere vernieuwing van de Kerk dan ook.” En zoals Sacrosanctum Concilium ons leert, is de heiige liturgie “culmen et fons“, de bron en het hoogtepunt, van het leven en de missie van de gehele Kerk (vg. n. 10).

Vrienden, de heilige liturgie is geen hobby voor specialisten. Het is het hart van alles wat wij ondernemen als leerlingen van Jezus Christus. Deze diepgaande werkelijkheid kan niet genoeg benadrukt worden. We moeten het primaatschap van de genade in ons christelijk leven en werk erkennen, en we moeten de werkelijkheid respecteren dat in dit leven de optimale ontmoeting met Christus plaatsvindt in de heilige liturgie.

Als bisschop is het mijn taak om alles te doen wat ik kan om de Nieuwe Evangelisatie, zoals de Zalige Johannes Paulus II idie begonnen is, te bevorderen. Hier wil ik heel duidelijk zeggen dat de Nieuwe Evangelisatie gebasseerd moet zijn op de trouwe en vruchtbare viering van de heilige liturgie zoals ons gegeven door de Kerk in haar traditie – van West en Oost.

Waarom? In de heilige liturgie ontmoeten we het verlossende handelen van Jezus Christus in Zijn Kerk vandaag, op een manier die we nergens anders zien. In de liturgie raakt Jezus ons aan, voedt en geneest Hij ons. Hij sterkt ons en geeft ons bijzondere genaden. As we liturgisch bidden doen we dat in eenheid met de hele Kerk, aanwezing, afwezig, levend of dood. Zeker, er zijn andere goede en waardevolle geestelijke handelingen, maar geen genirt de objectiviteit en unieke effectiviteit van de heilige liturgie (vg. Sacrosanctum Concilium, n. 7).

De Nieuwe Evangelisatie is geen idee of programma: het is een eis dat ieder van ons de persoon van Christus diepgaander leert kennen, en hierdoor beter in staat is om anderen naar Hem te leiden. De enige manier om dit te beginnen is door de heilige liturgie, en als de liturgie om enige reden niet juist is, of ik niet voldoende voorbereid ben, dan zal deze ontmoeting met Christus worden belemmerd, en zal de Nieuwe Evangelisatie hieronder lijden.

Daarom is onze viering van de liturgie zo belangrijk. We moeten het handelen van Christus in de liturgie maximaliseren, niet beperken. Als ik de liturgie van de Kerk verander of herschep volgens mijn eigen wensen of een subjectieve ideologie, hoe kan ik dan zeker zijn dat wat ik doe werkelijk Zijn werk is? Maar als ik daarentegen troue vier wat de Kerk ons heeft gegeven – en het zo mooi mogelijk vier – dan ben ik er zeker van dat ik een dienaar van Christus’ handelen ben, een bedienaar van Zijn heilige geheimen, geen obstakel op Zijn weg (vg. Matt. 16:23).

Ieder van ons, gewijde bedienaars, religieuzen en leken, mannen en vrouwen, is geroepen tot deze trouw aan en dit respect voor Christus, voor Zijn Kerk en voor haar liturgische riten. En daarom is liturgische vorming van cruciaal belang. Ik moet, als het ware “van binnen uit”, de overtuiging verkrijgen dat Christus inderdaad handelt in de heilige riten van de Kerk. Ik moet mijzelf onderdompelen in deze bevoorrechte dynamiek en haar wegen ontdekken. Dit zal mij steeds weer bij de persoon van Jezus Christus brengen. En dit zal mij in staat stellen om Christus bij anderen te brengen.

Liturgische vorming, liturgische viering en de missie van de Kerk: alledrie zijn ze intrinsiek met elkaar verbonden. Daarom zijn we hier: om deze relatie te overwegen en de betekenis ervan en het belang voor de Kerk aan het begin van de eenentwintigste eeuw te bestuderen. Als we dit goed doen zullen we zeker een stevige basis leggen voor de Nieuwe Evangelisatie.

Sacra Liturgia 2013 zou niet plaats kunnen vinden zonder de steun van vele mensen. Ik ben de rector van de prachtige Basiliek van Sint-Apollinaris, Mgr. Pedro Huidobro, dankbaar voor zijn welkom aan ons. Ik ben onze vele sponsoren intens dankbaar voor hun materiële hulp: de Knights of Columbus, Ignatius Press, CIEL UK, Granda, The Cardinal Newman Society, Human Life International, De Montfort Music, Arte Poli, Una Voce International, Ars Sacra, La Nef, Libreria Leoniana, en Editions Artège.Voor het welkom dat we hier aan de Pauselijke Universiteit Santa Croce hebben ontvangen, en voor het gebruik van hun faciliteiten, zijn we dank verschuldigt. Evenzeer dank ik het organisatieteam en de vrijwilligers die zoveel hebben gedaan om dit gebeuren voor te bereiden.

Vrienden, we zijn hier om te luisteren, te leren en met anderen te delen. Maar we zijn hier ook om te bidden – hier in de Basiliek van Sint-Apollinaris en ook met de Heilige Vader, Paus Franciscus, in de Sint-Pieter op zaterdag. Als we dat alles goed doen zullen we dichter bij de Heer komen die we in de heilige liturgie aanbidden, en zullen we de kracht ontvangen om de geloofsverkondigers te worden die onze wereld zo erg nodig heeft.

Moge de Heer ons werk zegenen!

Dank u.

2 thoughts on “Introductie Sacra Liturgia 2013 – Bisschop Dominique Rey”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s