Toespraak bij de aankomst op Malta

WELKOMSTCEREMONIE

TOESPRAAK VAN ZIJNE HEILIGHEID BENEDICTUS XVI

International Vliegveld van Malta – Luqa

Zaterdag 17 april 2010

Meneer de president,
Beste broederbisschoppen,
Waarde overheden,
Jien kuntent ħafna li ninsab fostkom! [1]

Het brengt mij veel vreugde om vandaag hier met u in Malta te zijn. Ik kom tot u als een pelgrim om de Heer te aanbidden en hem lof te prijzen voor de wonderen die Hij hier heeft gedaan. Ik kom ook als de Opvolger van Petrus om u in uw geloof te sterken (vg. Luc. 22: 32) en met u tot de enige levende en ware God te bidden, samen met alle heiligen, waaronder de grote apostel van Malta, de heilige Paulus. Ook al is mijn bezoek aan uw land kort, ik bid dat het veel vruchten mag dragen.

Ik dank u, meneer de president, voor de vriendelijke woorden waarmee u mij heeft begroet, namens uzelf en namens het Maltese volk. Ik dank u voor uw uitnodiging en voor het zware werk dat u en de regering hebben verricht als voorbereiding van mijn bezoek. Ik dank de minister-president, de burgerlijke en militaire autoriteiten, de leden van het diplomatieke korps en iedereen hier aanwezig, voor de eer van uw aanwezigheid en voor uw vriendelijk welkom.

In het bijzonder groet ik Aartsbisschop Paul Cremona, Bisschop Mario Grech and Hulpbisschop Annetto Depasquale, evenals de andere bisschoppen hier aanwezig. Met mijn groet druk ik de genegenheid uit voor de priesters, diakens, religieuze mannen en vrouwen en alle lekengelovigen die aan uw pastorale zorg zijn toevertrouwd.

De reden van mijn bezoek aan deze eilanden is de negentienhonderdvijftigste verjaardag van de schipbreuk van de heilige Paulus voor de kust van Malta. De heilige Lucas beschrijft deze gebeurtenis in de Handelingen van de Apostelen, en uit die verhandeling heeft u het thema van dit bezoek genomen: “Jeħtieg iżda li naslu fi gżira” [2] (Hand. 27: 26). Sommigen beschouwen de aankomst van Paulus op Malta door middel van een menselijk onvoorziene gebeurtenis als niet meer dan een ongelukkige geschiedenis. De ogen van het geloof echter laten ons hier het werkend van de goddelijke Voorzienigheid herkennen.

Malta heeft in feite op het kruispunt gestaan van vele grote gebeurtenissen en cultuuruitwisseling in de Europese en Mediterrane geschiedenis, tot onze eigen tijd aan toe. Deze eilanden hebben een sleutelrol gespeeld in de politieke, religieuze en culturele ontwikkeling van Europa, het Nabije Oosten en Noord-Afrika. Aan deze kusten werd dan het Evangelie gebracht door de heilige Paulus en de eerste volgelingen van Christus. Hun missiewerk heeft in de loop der eeuwen veel vrucht gedragen, en heeft op ontelbare wijzen bijgedragen aan de vorming van de rijke en edele cultuur van Malta.

Vanwege hun geografische ligging zijn deze eilanden meerdere malen van grote strategische waarde geweest, zelfs in de huidige tijd: het Joriskruis op uw nationale vlag is het trotse bewijs van de grote moed van uw volk tijdens de duistere dagen van de laatste wereldoorlog. Op dezelfde manier spreken de forten die zo’n kenmerkend deel van de architectuur van het eiland zijn van eerdere gevechten, toen Malta zoveel heeft bijgedragen, ter land en ter zee, aan de verdediging van het Christendom. U blijft een waardevolle rol spelen in de voortdurende discussie over de identiteit, cultuur en het beleid van Europa. Tegelijkertijd ben ik blij te zien dat uw regering toegewijd is aan humanitaire projecten verder van huis, met name in Afrika. Het is zeer te hopen dat dit het welzijn van de minder bedeelden zal bevorderen, als een uitdrukking van ware Christelijke naastenliefde.

Ja, Malta heeft veel bij te dragen aan zo diverse kwesties als tolerantie, wederkerigheid, immigratie en andere zaken die cruciaal zijn voor de toekomst van dit continent. Uw natie dient te blijven opkomen voor de onverbrekelijkheid van het huwelijk als een natuurlijke instelling evenals een sacramentele, en voor de ware aard van het gezin, net zoals het doet voor de heiligheid van het menselijk leven van de verwekking tot aan de natuurlijke dood en voor een passend respect voor godsdienstvrijheid op manieren die individuen en de maatschappij tot ware ontwikkeling brengt.

Malta heeft ook nauwe banden met het Nabije Oosten, niet alleen op cultureel en religieus, maar zelfs op taalkundig gebied. Sta me toe u aan te moedigen dit geheel aan vaardigheden en sterktepunten nog meer te gebruiken als een brug van begrip tussen de volkeren, culturen en godsdiensten rondom de Middellandse Zee. Er moet nog veel gebeuren om ware vertrouwensbanden en vruchtbare dialoog tot stand te brengen, en Malta is in de ideale positie om de hand van vriendschap uit te steken naar haar buren in het noorden en zuiden, oosten en westen.

Het Maltese volk, al bijna twee millennia verlicht door de leer van het Evangelie en blijven gesterkt door hun Christelijke wortels, zijn terecht trost op de onvervangbare rol die het Katholieke geloof heeft gespeeld in de ontwikkeling van hun natie. De schoonheid van ons geloof wordt hier op verschillende en aanvullende manieren uitgedrukt, niet in het minst door de heilige levens die Maltezers ertoe hebben aangezet zichzelf te geven voor het welzijn van anderen. Onder hen moeten we Dun Ġorġ Preca opnemen, die ik met vreugde heilig heb verklaard, nog maar drie jaar geleden (3 juni 2007). Ik nodig u allen uit om op zijn voorspraak te bidden voor de geestelijke vruchtbaarheid van mijn eerste pastorale bezoek aan u.

Ik kijk er naar uit om met u te bidden in mijn tijd in Malta en ik wens, als een vader en als een broeder, u te verzekeren van mijn genegenheid voor u en mijn gretigheid om deze tijd met u in geloof en vriendschap te delen. Met deze gedachten vertrouw ik u allen toe aan de bescherming van Onze Lieve Vrouwe van Ta’ Pinu en uw vader in het geloof, de grote apostel Paulus.

Il-Mulej ibierek lill-poplu kollu ta’ Malta u ta’ Għawdex! [3]

[1] Ik ben blij hier met u te zijn!

[2] “We moeten op een of ander eiland belanden.” (Hand. 27: 26)

[3] God zegene alle mensen van Malta en Gozo!

One thought on “Toespraak bij de aankomst op Malta”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s