Robert Kardinaal Sarah: “Naar een authentieke toepassing van Sacrosanctum Concilium”

This is a Dutch translation of Cardinal Robert Sarah’s address on the first day of the Sacra Liturgia conference, held in London from 5 to 8 July. This translation is based on the text as released via the Sacra Liturgia Facebook page. It is not a complete transcript of what Cardinal Sarah said. This is expected to be released sometime next week, after the cardinal has added a few points once he returns to Rome. In due time, this address, as well as the conference’s other papers, will be published in book form.


Dit is een Nederlandse vertaling van de toespraak die Kardinaal Robert Sarah heeft gegeven op de eerste dag van de Sacra Liturgia conferentie, gehouden in Londen van 5 tot 8 juli. Deze vertaling is gebasseerd op de tekst zoals die op de Facebook-pagina van Sacra Liturgia werd gepubliceerd. Het is geen volledige transcriptie van wat Kardinaal Sarah heeft gezegd. Het is de verwachting dat deze in de loop van de komende week wordt uitgegeven, zodra de kardinaal een aantal punten toe heeft kunnen voegen na zijn terugkeer naar Rome. Uiteindelijk zal deze toespraak, samen met alle andere die tijdens de conferentie gehouden zijn, in boekvorm uitgegeven worden.

TOESPRAAK VAN ZIJNE EMINENTIE ROBERT KARDINAAL SARAH:
“NAAR EEN AUTHENTIEKE TOEPASSING VAN SACROSANCTUM CONCILIUM”

IMG_7842

Ik wil in de eerste plaats mijn dank uitspreken aan Zijne Eminentie Vincent Kardinaal Nichols, voor zijn welkom in het Aartsbisdom Westminster en zijn vriendelijke begroetingswoorden. Eveneens wil ik Zijne Excellentie Bisschop Dominique Rey, bisschop van Fréjus-Toulon, danken voor zijn uitnodiging om hier met u aanwezig zijn bij de derde internationale “Sacra Liturgia” conferentie, en vanavond de openingstoespraak te presenteren. Uwe Excellentie, ik feliciteer u met dit internationale initiatief ter bevordering van de studie van het belang van liturgische vorming en viering in het leven en de missie van de Kerk.

In deze toespraak wil ik een aantal overwegingen aan u voorleggen over hoe de westerse Kerk naar een meer getrouwe toepassing van Sacrosanctum Concilium kan toewerken. Hiermee wil ik de vraag stellen: “Wat hadden de Vaders van het Tweede Vaticaans Concilie voor ogen met de liturgische hervorming?” Daarna wil ik bespreken hoe hun bedoelingen na het Concilie zijn toegepast. Uiteindelijk zou ik u een aantal voorstellen willen voorleggen over het liturgisch leven van de Kerk vandaag, zodat onze liturgische praktijk de bedoelingen van de Concilievaders beter kan weergeven.

Het is volgens mij overduidelijk dat de Kerk leert dat de katholieke liturgie de unieke bevoorrechte locus is van het verlossende handelen van Christus in onze huidige wereld, door middel van werkelijke participatie waarin wij Zijn genade en kracht ontvangen die zo nodig zijn voor onze volharding en groei in het christelijk leven. Het is de goddelijke vastgestelde plaats waar wij onze plicht tot het aanbieden van een offer, het Ene Ware Offer, aan God komen vervullen. Het is waar we onze diepgaande behoefte om God te aanbidden verwerkelijken. Katholieke liturgie is iets heiligs, iets dat door haar aard heilig is. Katholieke liturgie is geen gewone menselijke samenkomst.

Ik wil hier een zeer belangrijk feit onderstrepen: God, niet de mens, staat in het hart van de katholieke liturgie. We komen om Hem te aanbidden. De liturgie gaat niet om jou of mij; we vieren er niet onze eigen identiteit of prestaties, verheerlijken of promoten er niet onze eigen cultuur of plaatselijke religieuze gewoontes. De liturgie draait in de allereerste plaats om God en wat Hij voor ons gedaan heeft. In Zijn Goddelijke Voorzienigheid heeft de Almachtige God de Kerk gesticht en de heilige liturgie ingesteld waarmee wij Hem ware aanbidding kunnen opdragen in overeenstemming met het Nieuwe Verbond dat Christus gebracht heeft.Hierdoor, door het binnengaan van de vereisten van de heilige riten die in de traditie van de Kerk zijn ontwikkeld, krijgen wij onze ware identiteit en betekenis als zonen en dochters van de Vader.

Het is van essentieel belang dat we dit specifieke karakter van de katholieke eredienst begrijpen, want in recente decennia hebben we vele liturgische vieringen gezien waarin mensen, persoonlijkheid en menselijke prestaties te prominent aanwezig waren, bijna tot uitsluiting van God. Zoals Kardinaal Ratzinger ooit schreef: “Als de liturgie in de eerste plaats een werkplaats voor ons eigen handelen lijkt, dan wordt het essentiële vergeten: God. Het vergeten van God is het meest dreigende gevaar van onze tijd” (Joseph Ratzinger, Theology of the Liturgy, Collected Works vol. 11, Ignatius Press, San Francisco 2014, p. 593). 

We moeten volkomen duidelijk zijn over de aard van de katholieke eredienst als we de Constutitie over de Heilige Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie op de juiste wijze willen lezen en als we deze getrouw willen uitvoeren.

Al vele jaren voor het Concilie, in zowel missielanden als in de meer ontwikkelde gebieden, was er veel discussie over de mogelijkheid om het gebruik van de volkstalen in de liturgie uit te breiden, vooral voor de lezingen uit de Heilige Schrift, alsook voor een aantal andere onderdelen van het eerste deel van de Mis (wat we nu de “dienst van het Woord” noemen) en de liturgische zang. De Heilige Stoel had al meerdere keren toestemming gegeven voor het gebruik van de volkstaal in het toedienen van de sacramenten. Dit is de context waarin de Concilievaders spraken over de mogelijke positieve oecumenische of missionaire gevolgen van liturgische hervorming. Het is waar dat de volkstaal een positieve plaats heeft in de liturgie. Hier zochten de Vaders naar, niet naar de protestantisering van de Heilige Liturgie of instemmend met haar onderwerping aan een valse inculturisatie.

Ik ben een Afrikaan. Laat me dit duidelijk maken: de liturgie is niet de plaats om mijn cultuur te promoten. Het is veeleer de plaats waar mijn cultuur gedoopt wordt, waar mijn cultuur in het goddelijke wordt opgenomen. Door de liturgie van de Kerk (die missionarissen door heel de wereld hebben meegedragen) spreekt God tot ons, verandert Hij ons en stelt ons in staat deel te nemen in Zijn goddelijk bestaan. Als iemand christen wordt, als iemand in volledige eenheid met de katholieke kerk komt, ontvangt hij iets meer, iets dat hem verandert. Zeker, culturen en andere christenen brengen gaven met zich mee in de Kerk – de liturgie van de Ordinariaten voor Anglicanen die nu in volle eenheid met de Kerk zijn is hier een prachtig voorbeeld van. Maar zij brengen deze gaven met nederigheid, en de Kerk, in haar moederlijke wijsheid, maakt er gebruik zoals zij dat goed acht.

Eén van de duidelijkste en mooiste uitdrukking van de bedoelingen van de Concilievaders is te vinden aan het begin van het tweede hoofdstuk van de Constitutie, dat het mysterie van de Hoogheilige Eucharistie behandelt. In nummer 48 lezen we:

“Daarom geeft de Kerk zich alle zorg en moeite, dat de christengelovigen dit geheim van het geloof niet als buitenstaanders of als zwijgende toeschouwers bijwonen, maar dat zij het door de riten en gebeden goed leren begrijpen en daardoor bewust, godvruchtig en actief deelnemen aan de heilige handeling, dat zij door Gods woord onderwezen worden, zich voeden aan de tafel van ‘s Heren Lichaam en God dank brengen, dat zij het onbevlekt Offer opdragen niet alleen door de handen van de priester, maar ook tezamen met hem, en zo zich zelf leren offeren, dat zij eindelijk steeds meer door Christus de Middelaar uitgroeien tot een volmaakte eenheid met God en met elkaar, opdat tenslotte Gods alles in allen moge zijn.”

Broeders en zusters, dit is wat de Concilievaders wilden. Jazeker, ze discussieerden en stemden over specifieke manieren om hun bedoelingen toe te passen. Maar laat ons glashelder zijn: de rituele hervormingen in de Constitutie, zoals het herstel van het gebed van de gelovigen tijdens de Mis (n. 53), de uitbreiding van de concelebratie (n. 57) of een aantal van haar beleidslijnen zoals de vereenvoudiging verlangd in nummers 34 en 50, zijn alle ondergeschikt aan de fundamentele bedoelingen van de Concilievaders die ik zojuist heb omschreven. Het zijn middelen tot een doel, en het is het doel dat wij moeten behalen.

Als we naar een authentiekere toepassing van Sacrosanctum Concilium willen toewerken, dan moeten we op de allereerste plaats deze einddoelen in het oog houden. Misschien dat, als we ze met een frisse blik en met het voordeel van de ervaring van de laatste vijf decennia bestuderen, we sommige rituele hervormingen en bepaalde liturgische beleidslijnen in een ander licht zullen zien. Als sommige van deze nu moeten worden heroverwogen, om zo “het christelijk leven onder de gelovigen steeds hoger op te voeren” en “alle mensen tot de Kerk te roepen”, laat ons dan de Heer vragen ons de liefde en de nederigheid en wijsheid te schenken om dit te doen.

Ik noem deze mogelijkheid om opnieuw naar de Constitutie en de hervorming die volgde op de publicatie ervan te kijken, omdat ik niet denk dat we vandaag zelfs ook maar de eerste paragraaf van Sacrosanctum Concilium eerlijk kunnen lezen en tevreden kunnen zijn dat we de doelstellingen ervan hebben bereikt. Broeders en zusters, waar zijn de gelovigen waarover de Concilievaders spraken? Vele gelovigen zij nu ongelovig: ze komen helemaal niet meer naar de liturgie. In de woorden van de heilige Johannes Paulus II: vele christenen leven in een staat van “stille afvalligheid;” zij “leven alsof God niet bestaat” (Apostolische Exhortatie Ecclesia in Europa, 28 juni 2003, 9). Waar is de eenheid die het Concilie hoopte te bereiken? We hebben het nog niet bereikt. Hebben we werkelijk vooruitgang geboekt in het roepen van alle mensen tot de Kerk? Ik denk het niet. En toch hebben we heel veel in de liturgie gedaan!

In mijn 47 jaar als priester en na meer dan 36 jaar aan bisschoppelijk dienstwerk kan ik verklaren dat vele katholieke gemeenschappen en individuen de liturgie, zoals hervormd na het Concilie, met geestdrift en vreugde leven en vieren, en er veel van, zo niet al, het goede uit halen dat de Concilievaders verlangden. Dit is een grote vrucht van het Concilie. Maar uit mijn ervaring – nu ook als Prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten – weet ik ook dat er vele vervormingen van de liturgie in heel de Kerk van vandaag bestaan, en er zijn vele situaties die verbeterd kunnen worden zodat de doelstellingen van het Concilie behaald kunnen worden. Voor ik over een aantal mogelijke verbeteringen spreek, laten we bedenken wat er gebeurde na de publicatie van de Constitutie over de Heilige Liturgie.

Terwijl het officiele hervormingswerk plaatsvondt ontstonden er een aantal zeer ernstige verkeerde interpretaties van de liturgie en deze schoten wortel in verschillende plaatsen in de wereld. Deze misbruiken van de Heilige Liturgie ontwikkelden zich vanwege een foutief begrip van het Concilie en resulteerden in liturgische vieringen die subjectief waren en meer gericht op de verlangens van de individuele gemeenschap dan op de offerdienst van de Almachtige God. Mijn voorganger als Prefect van de Congregatie, Francis Kardinaal Arinze, noemde dit ooit eens “de doe-het-zelf Mis”. De heilige Johannes Paulus II vond het zelfs noodzakelijk het volgende te schrijven in zijn encycliek Ecclesia de Eucharistia (17 april 2003):

“Deze dienst van de verkondiging van de kant van het Leergezag heeft een antwoord gekregen in de innerlijke groei van de christelijke gemeente. Zonder twijfel heeft de liturgiehervorming van het Concilie in hoge mate bijgedragen aan een bewustere, actievere en vruchtbaarder deelname aan het heilig Offer van het Altaar van de kant van de gelovigen. Op veel plaatsen is Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament ook een belangrijke dagelijkse praktijk en wordt een onuitputtelijke bron van heiligheid. De vrome deelname van de gelovigen aan de eucharistische processie op Sacramentsdag is een genade van de Heer die ieder jaar vreugde brengt aan hen die eraan deelnemen. Andere positieve tekenen van geloof in en liefde voor de Eucharistie zouden nog genoemd kunnen worden.

Helaas is er naast dit licht ook schaduw. Op sommige plaatsen is de praktijk van de eucharistische Aanbidding vrijwel volledig verwaarloosd. In verschillende delen van de Kerk zijn misbruiken opgetreden, die lijden tot verwarring met betrekking tot het gezonde geloof en de katholieke leer ten aanzien van dit wonderbaarlijke Sacrament. Soms komt men een uiterst verengd begrip van het eucharistische mysterie tegen. Beroofd van zijn betekenis als offer wordt het gevierd als ware het eenvoudigweg een broederlijke maaltijd. Daarenboven wordt van tijd tot tijd de noodzaak van het ambtelijke priesterschap dat wortelt in de apostolische opvolging verduisterd en de sacramentaliteit van de Eucharistie wordt teruggebracht tot louter werkdadigheid in de verkondiging. Dit heeft hier en daar geleid tot oecumenische initiatieven die hoewel edel in hun motieven, toegeven aan eucharistische praktijken die in tegenspraak zijn met de discipline waarmee de Kerk haar geloof uitdrukt. Kunnen wij anders dan onze diepe droefheid over dit alles uitdrukken? De Eucharistie is een te groot geschenk dan dat wij dubbelzinnigheid en verschraling van de betekenis zouden kunnen dulden.

Ik vertrouw erop dat deze encycliek er effectief aan kan bijdragen om de schaduwen van onaanvaardbare doctrines en praktijken te verdrijven, opdat de Eucharistie verder moge stralen in heel de glans van haar mysterie (n. 10).”

Hier bestond ook een pastorale werkelijkheid: om goede redenen of niet, sommige mensen konden of wilden niet deelnemen aan de hervormde riten. Zij bleven weg of namen alleen deel aan de niet-hervormde liturgie waar ze die konden vinden, zelfs als de viering ervan niet was toegestaan. Zo werd de liturgie een uitdrukking van verdeeldheid in de Kerk, in plaats van één van katholieke eenheid. Het Concilie wilde niet dat de liturgie ons van elkaar scheidde! De heilige Johannes Paulus II werkte aan het genezen van deze verdeling, met de hulp van Kardinaal Ratzinger die, als Paus Benedictus XVI, de nodige interne verzoening in de Kerk wilde faciliteren door in zijn Motu Proprio Summorum Pontificum (7 juli 2007) te bepalen dat de oudere vorm van de Romeinse ritus zonder beperkingen beschikbaar moet zijn voor die individuen en groepen die uit haar rijkdom willen putten. In Gods Voorzienigheid is het nu mogelijk onze katholieke eenheid te vieren met respect voor, en zelfs vreugde in, een legitieme diversiteit van de rituele praktijk.

We mogen dan een hele nieuwe, moderne liturgie in de volkstaal hebben opgebouwd, maar als we niet de juiste basis hebben gelegd – als onze seminaristen en geestelijkheid niet “diep doordrongen zijn van de geest en de kracht van de liturgie”, zoals het Concilie vroeg – dan kunnen zij zelf de mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd niet vormen. We moeten de woorden van het Concilie zelf zeer serieus nemen: het zou “kansloos” zijn te hopen op een liturgische vernieuwing zonder een grondige liturgische vorming. Zonder deze essentiële vorming zouden geestelijken zelfs schade toebrengen aan het geloof van mensen in het eucharistisch mysterie.

Ik wil niet bovenmatig pessimistisch overkomen, en ik zeg nogmaals: er zijn vele, vele gelovige mannelijke en vrouwelijke leken, vele geestelijken en religieuzen voor wie de liturgie zoals hervormd na het Concilie een bron van veel geestelijke en apostolische vruchten is, en daar dank ik de Almachtige God voor. Maar ik denk dat u het met mij eens zal zijn, zelfs op basis van mijn korte analyse hierboven, dat we beter kunnen doen, zodat de Heilige Liturgie werkelijk de bron en het hoogtepunt van het leven en de missie van de Kerk wordt, nu, aan het begin van de eenentwintigste eeuw, zoals de Concilievaders zozeer verlangden.

Gezien de fundamentele verlangens van de Concilievaders en de verschillende situaties die na het Concilie zichtbaar zijn geworden, zou ik een aantal praktische overwegingen willen presenteren over hoe we Sacrosanctum Concilium vandaag beter kunnen toepassen. Ook al dien ik als Prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, ik doe dit in alle nederigheid als een priester en een bisschop in de hoop dat dit een volwassen reflectie en studie en goed liturgisch handelen in heel de Kerk zal bevorderen.

Het zal geen verrassing zijn wanneer ik zeg dat we in de eerste plaats de kwaliteit en diepgang van onze liturgische vorming moeten onderzoeken, hoe we de geest en kracht van de liturgie overbrengen op onze geestelijken, religieuzen en lekengelovigen. Te vaak nemen we aan dat onze wijdingskandidaten voor het priesterschap of het permanente diaconaat genoeg over de liturgie “weten”. Maar het Concilie drong hierin niet aan op kennis, hoewel de Constitutie natuurlijk het belang van liturgiestudie onderstreepte (zie n. 15-17). Nee, de eerste en essentiële liturgische vorming is meer een onderdompeling in de liturgie, in het diepe mysterie van God, onze liefhebbende Vader. Het is een kwestie van de liturgie beleven in al haar rijkdom, zodat we, na gedronken te hebben uit haar bron, altijd dorsten naar haar verrukkingen, haar orde en schoonheid, haar stilte en bezinning, haar verheerlijking en aanbidding, haar vermogen ons ten diepste te verbinden met Hem die in en door de riten van de Kerk werkt.

Als we hier zorg voor dragen, als onze nieuwe priesters en diakens werkelijk dorsten naar de liturgie, zullen zij op hun beurt in staat zijn degenen die aan hun zorg zijn toevertrouwd te vormen – zelfs als de liturgische situatie en mogelijkheden van hun kerkelijke missie bescheidener zijn dan die van het seminarie of de kathedraal. Ik weet van vele priesters in zulke omstandigheden die hun mensen vormen in de geest en kracht van de liturgie, en wier parochies voorbeelden zijn van grote liturgische schoonheid. We moeten niet vergeten dat waardige eenvoud niet hetzelfde is als reductief minimalisme of een verwaarloosde en vulgaire stijl. Zoals onze Heilige Vader, Paus Franciscus, leert in zijn Apostolische Exhortatie Evangelii Gaudium: “De Kerk evangeliseert en evangeliseert zichzelf met de schoonheid van de liturgie, die ook viering is van de evangeliserende activiteit en bron van een hernieuwde impuls tot zelfgave.” (n. 24)

Ten tweede denk ik dat het zeer belangrijk is dat we duidelijk zijn over de aard van liturgische participatie, van de participatio actuosa waar het Concilie toe opriep. Hierover is veel verwarring geweest in de laatste decennia. Nummer 48 van de Constitutie zegt: De Kerk wil “dat de christengelovigen dit geheim van het geloof niet als buitenstaanders of als zwijgende toeschouwers bijwonen, maar dat zij het door de riten en gebeden goed leren begrijpen en daardoor bewust, godvruchtig en actief deelnemen aan de heilige handeling.” Het Concilie beschouwt participatie als voornamelijk intern, voortkomend uit een goed begrip van de riten en gebeden. Zeker, de Concilievaders vragen de gelovigen te zingen, de priester te antwoorden, liturgische taken op zich te nemen die rechtmatig de hunne zijn, maar staan erop dat allen zich bewust zijn van wat ze doen, “godvruchtig en actief”.

Als we het belang van de internisalisatie van onze liturgische participatie begrijpen zullen we het luidruchtige en gevaarlijke liturgische activisme, dat in de laatste decennia zo prominent aanwezig is geweest, vermijden. We gaan niet naar de liturgie om op te treden, om dingen te doen zodat anderen het kunnen zien: we gaan om verbonden te worden met het handelen van Christus door een internalisatie van de uitwendige liturgische riten, gebeden, tekenen en symbolen. Wellicht dat degenen die geroepen zijn tot liturgisch dienstwerk dit zich beter moeten herinneren dan anderen! Maar we moeten anderen ook vormen, in het bijzonder onze kinderen en jonge mensen, in de ware betekenis van liturgische participatie, in de ware manier om de liturgie te bidden.

Ten derde, ik heb gesproken over het feit dat een aantal hervormingen die na het Concilie zijn ingevoerd mogelijk zijn samengesteld volgens de tijdsgeest en dat er een groeiende hoeveelheid studie door trouwe zonen en dochters van de Kerk is geweest, waarin wordt gevraagd of wat was ingevoerd werkelijk de doelstellingen van de Constitutie toepaste, of dat ze er in werkelijkheid aan voorbij gingen. Deze studie vindt soms plaats onder de noemer “hervorming van de hervorming” en ik weet dat EH Thomas Kocik over deze kwestie een doorwrochte studie heeft gepresenteerd tijdens de Sacra Liturgia conferentie in New York, een jaar geleden.

Ik denk niet dat we de mogelijkheid of de wenselijkheid van een officiële hervorming van de liturgische hervorming kunnen afwijzen, omdat haar voorstanders een aantal belangrijke beweringen doen in hun pogingen trouw te zijn aan de nadruk van het Concilie in nummer 23 van de Constitutie “om de gezonde traditie te bewaren en toch de weg te openen voor een gewettigde vooruitgang”, en dat “vernieuwingen niet plaats hebben, tenzij deze door een werkelijk en duidelijk nut van de Kerk worden vereist, waarbij men er op dient te letten, dat de nieuwe vormen als het ware organisch voortkomen uit de reeds bestaande vormen.”

Ik kan meedelen dat, toen ik afgelopen april door de Heilige Vader in audiëntie werd ontvangen, Paus Franciscus mij vroeg de kwestie van een hervorming van een hervorming te bestuderen en hoe beide vormen van de Romeinse ritus te verrijken. Dat zal een fijngevoelig werk zijn en ik vraag om uw geduld en gebed. Maar als we Sacrosanctum Concilium beter willen toepassen, als we willen bereiken wat het Concilie verlangde, dan is dit een serieuze kwestie die zorgvuldig moet worden bestudeerd en behandeld met de nodige duidelijkheid en voorzichtigheid.

Wij priesters, wij bisschoppen dragen een grote verantwoordelijkheid. Hoe leidt ons goede voorbeeld tot goed liturgisch handelen; hoe kwetst onze onachtzaamheid of wangedrag de Kerk en haar heilige liturgie!

Wij priesters moeten in de allereerste plaats aanbidders zijn. Onze mensen zien het verschil tussen een priester die met geloof viert en één die haastig viert, veel op zijn horloge kijkt, bijna alsof hij zo snel mogelijk weer terug naar de televisie wil! Priesters, we kunnen niets belangrijkers doen dan de heilige mysteries te vieren: laten we oppassen voor de verleiding van liturgische luiheid, want dat is een verleiding van de duivel.

We moeten onthouden dat wij niet de makers van de liturgie zijn. Wij zijn haar nederige bedienaars, onderworpen aan haar discipline en wetten. Wij hebben ook de verantwoordelijkheid om degenen die ons bijstaan in liturgische functies te vormen in zowel de geest en kracht van de liturgie en zeker ook haar regels. Ik heb soms priesters een stap terug doen zetten om buitengewone bedienaars de Heilige Communie uit te laten delen: dit is fout, het is een ontkenning van het priesterlijk dienstwerk evenals een klerikalisering van de leken. Wanneer dit gebeurt is het een teken dat de vorming verkeerd is gegaan, en dat het gecorrigeerd moet worden.

Ik heb ook priesters en bisschoppen gezien die, gekleed om de Heilige Mis te vieren, telefoons en camera’s tevoorschijn haalden en in de heilige liturgie gebruikten. Dit is een verschrikkelijke aanklacht tegen het begrip dat zij hebben over wat ze doen als ze de liturgische gewaden aantrekken, dus zich als een alter Christus kleden – en nog meer, als ipse Christus, als Christus zelf. Dit is heiligschennis. Geen bisschop, priester of diaken die is gekleed voor het liturgisch dienstwerk of aanwezig op het priesterkoor moet foto’s nemen, zelfs niet tijdens grote geconcelebreerde Missen. Dit priesters dit vaak doen tijdens zulke Missen, of met elkaar praten of nonchalant zitten, is volgens mij een teken dat wij opnieuw moeten nadenken over de gepastheid van deze Missen, vooral als het priesters aanzet tot zulk schandalig gedrag dat het gevierde mysterie zo onwaardig is, of als de grootte van deze geconcelebreerde vieringen tot het risico van ontheiliging van de heilige Eucharistie leidt.

Ik wil een beroep doen aan alle priester. U heeft misschien mijn artikel in L’Osservatore Romano van een jaar geleden (12 juni 2015) gelezen, of mijn interview met het tijdschrift Famille Chrétienne in mei van dit jaar. Bij beide gelegenheden heb ik gezegd dat ik denk dat het heel belangrijk is dat we zo snel mogelijk terugkeren naar een gezamenlijke richting, van priesters en gelovigen samen in dezelfde richting – naar het ooster of tenminste naar de apsis – naar de Heer die komt, in die delen van de liturgische riten waarin we ons tot God richten. Dit is toegestaan onder de huidige liturgische regels. Het is volledig legitiem in de moderne ritus. Ik denk dat het een heel belangrijke stap is om te verzekeren dat in onze vieringen de Heer werkelijk in het centrum staat.

En dus, beste priesters, vraag ik u dit waar mogelijk toe te passen, voorzichtig en met de nodige catechese, zeker, maar ook met het zelfvertrouwen van een herder dat dit iets goeds is voor de Kerk, iets goeds voor onze mensen. Uw eigen pastorale oordeel zal bepalen hoe en wanneer dit mogelijk is, maar wellicht is de eerste zondag van de Advent van dit jaar, wanneer we uitkijken naar “de Heer die zal komen” en “die niet aarzelt”, een hele goede tijd om dit te doen. Beste priesters, we zouden opnieuw moeten luisteren naar de klaagzang van God zoals verkondigd door de profeet Jeremia: “ze hebben Mij de rug toegekeerd” (2:27). Laat ons weer naar de Heer terugkeren!

Ik zou ook een beroep willen doen op mijn broeders bisschoppen: leidt u alstublieft uw priesters en mensen op deze manier naar de Heer, in het bijzonder in grote vieringen in uw bisdommen en in uw kathedraal. Vorm uw seminaristen alstublieft in de werkelijkheid dat we niet tot het priesterschap geroepen zijn om zelf in het hart van de liturgische eredienst te staan, maar om de gelovigen van Christus als medegelovigen naar Hem te leiden. Maak deze eenvoudige maar diepgaande hervorming alstublieft mogelijk in uw bisdommen, uw kathedralen, uw parochies en uw seminaries.

Wij bisschoppen hebben een grote verantwoordelijkheid, en ooit zullen we ons voor de Heer moeten verantwoorden over ons beheer. Wij bezitten niets! Zoals de heilige Paulus ons leert, wij zijn slechts “helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen” (1 Kor. 4:1). Wij hebben de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de heilige werkelijkheid van de liturgie wordt gerespecteerd in onze bisdommen en dat onze priesters en diakens zich niet alleen aan de liturgische voorschriften houden, maar de geest en de kracht van de liturgie waaruit deze voortkomen kennen. Ik was zeer bemoedigd door het lezen van de presentatie getiteld “The Bishop: Governor, Promoter and Guardian of the Liturgical Life of the Diocese”, gegeven voor de Sacra Liturgia conferentie in Rome in 2013 door aartsbisschop Alexander Sample van Portland in Oregon in de VS, en ik raad mijn broeders bisschoppen op broederlijke wijze aan zijn overwegingen zorgvuldig te bestuderen.

Hier herhaal ik wat ik elders heb gezegd: dat Paus Franciscus mij heeft gevraagd het liturgisch werk voort te zetten dat Paus Benedictus begonnen is (zie: Boodschap aan Sacra Liturgia 2015, New York City). Het feit dat we een nieuwe paus hebben betekent niet dat de visie van zijn voorganger nu niet langer geldig is. Integendeel, zoals we weten heeft onze Heilige Vader Paus Franciscus het grootste respect voor de liturgische visie en maatregelen die Paus Benedictus heeft uitgevoerd in opperste trouw aan de wensen en doelstellingen van de Concilievaders.

Staat u mij, voor ik afrond, toe een aantal andere kleine manieren te noemen die ook bij kunnen dragen aan een meer getrouwe toepassing van Sacrosanctum Concilium. Eén daarvan is dat we de liturgie moeten zingen, we moeten de liturgische teksten zingen, met respect voor de liturgische tradities van de Kerk en ons verheugend in de schatkist aan gewijde muziek die de onze is, in het bijzonder die muziek die hoort bij de Romeinse ritus, het Gregoriaans. We moeten gewijde liturgische muziek zingen, en niet slechts religieuze muziek of, erger, wereldse muziek.

We moeten de juiste balans vinden tussen de volkstalen en het gebruik van het Latijn in de liturgie. Het Concilie heeft nooit de bedoeling gehad dat de Romeinse ritus volledig in de volkstaal gevierd zou worden. Maar het wilde wel een breder gebruik ervan toestaan, in het bijzonder voor de lezingen. Tegenwoordig zou het mogelijk moeten zijn, vooral door moderne druktechnieken, om voor ieder het begrijpen van het Latijn te vergemakkelijken, wellicht voor de liturgie van de Eucharistie, en dit is natuurlijk met name gepast bij internationale samenkomsten waar de plaatselijke volkstaal door velen niet verstaan wordt. En wanneer de volkstaal gebruikt wordt moet het natuurlijk een juiste vertaling van het originele Latijn zijn, zoals Paus Franciscus recent aan mij heeft bevestigd.


Tussenkomst van Bisschop Rey

Met grote vreugde hebben we vandaag gehoord dat onze Heilige Vader, Paus Franciscus, u heeft gevraagd een studie te beginnen van de liturgische hervorming na het Concilie, en mogelijkheden te verkennen van wederzijdse verrijking tussen de oudere en nieuwere vormen van de Romeinse ritus, oorspronkelijk besproken door Paus Benedictus XVI.

Uwe Eminentie, uw oproep dat wij “zo snel mogelijk terugkeren naar een gezamenlijke richting” in onze liturgische vieringen, “naar het ooster of tenminste naar de apsis – naar de Heer die komt,” is een uitnodiging tot een radicale herontdekking van iets dat aan de wortel ligt van de christelijke liturgie. Het roept ons op om wederom te beseffen dat, in al onze liturgische vieringen, de christelijke liturgie in essentie gericht is op Christus, wiens komst wij met vreugdevolle hoop afwachten.

Uwe Eminentie, ik ben slechts één bisschop van één bisdom in het zuiden van Frankrijk. Maar als antwoord op uw oproep wil ik nu aankondigen dat, in ieder geval op de laatste zondag van de Advent van dit jaar, in mijn viering van de heilige Eucharistie in mijn kathedraal en bij andere gelegenheden zoals het past, ik ad orientem zal vieren – in de richting van de Heer die komt. Voor de Advent zal ik een brief schrijven aan mijn priesters en mensen over deze kwestie om mijn beslissing toe te lichten. Ik zal hen aanmoedigen mijn voorbeeld te volgen. Ik zal hen vragen mijn persoonlijke getuigenis, als eerste herder van het bisdom, te ontvangen in de geest van iemand die zijn volk wil oproepen om hierdoor het primaatschap van de genade in hun liturgische vieringen te herontdekken. Ik zal uitleggen dat deze verandering ons zal helpen de fundamentele aard van de christelijke eredienst te herinneren: dat het steeds op de Heer gericht moet zijn.


Kardinaal Sarah, Addendum

We moeten ervoor zorgen dat aanbidding het hart is van onze liturgische vieringen. Te vaak maken we niet de beweging van viering naar aanbidding, maar als we dat niet doen ben ik bang dat we niet altijd volledig intern hebben deelgenomen aan de liturgie. Twee lichaamshoudingen zijn hier nuttig, zelf onmisbaar. De eerste is stilte. Als ik nooit stil ben, als de liturgie mij geen ruimte geeft voor stil gebed en bezinning, hoe kan ik dan Christus aanbidden, hoe ik mij dan in mijn hart en ziel met Hem verbonden voelen? Stilte is zeer belangrijk, en niet alleen voor en na de liturgie.

Zo is ook het knielen bij de consecratie (tenzij ik ziek ben) van belang. In het westen is dit een lichamelijke handeling van aanbidding die ons nederig maakt voor onze Heer en God. Het is in zichzelf een gebedshandeling. Waar knielen en buigen uit de liturgie zijn verdwenen moeten ze worden teruggebracht, in het bijzonder in verband met het ontvangen van onze Heer in de heilige communie. Beste priesters, vorm uw mensen, waar mogelijk en met pastorale prudentie, zoals ik eerder zei, in deze prachtige handeling van aanbidding en liefde. Laat ons wederom neerknielen in aanbidding en liefde voor de Eucharistische Heer!

In verband met het geknield ontvangen van de heilige communie  wil ik verwijzen naar de brief van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten uit 2002, die duidelijk maakt dat “elke weigering van de Heilige Communie aan één van de gelovigen op basis van zijn of haar knielende houding is een ernstige overtreding van één van de meest fundamentele rechten van de christengelovigen” (Brief, 1 juli 2002, Notitiae, n. 437, nov-dec 2002, p. 583).

Het correct kleden van alle liturgische bedienaren op het priesterkoor, inclusief de lectoren, is ook van groot belang, wil dit dienstwerk als authentiek beschouwd worden en wil het uitgevoerd worden met het decorum passend bij de heilige liturgie – ook de bedienaren zelf dienen de juiste eerbied te tonen voor de mysteries die zij toedienen.

Dit zijn enkele voorstellen: ik ben er zeker van dat er vele andere gedaan kunnen worden. Ik leg ze u voor als mogelijke manieren om verder te gaan naar “de juiste manier om de liturgie innerlijk en uiterlijk te vieren”, dat natuurlijk het verlangen was dat Kardinaal Ratzinger aan het begin van zijn grootse werk, De Geest van de Liturgie, uitdrukte (Joseph Ratzinger, Theology of the Liturgy, Collected Works vol. 11, Ignatius Press, San Francisco 2014, p. 4). Ik moedig u aan om alles te doen dat u kunt om dit doel te realiseren, dat volledig in overeenstemming is met dat van de Constitutie over de Heilige Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie.

 

 

Advertisement

Germanicus – a look at the German position

It’s safe to say that the German Synod fathers are scrutinised more heavily by Catholic media than others, and not always fairly, in my opinion. I already mentioned my own misgivings about what Archbishop Koch said in his intervention, but that’s not even remotely the same as accusing him of apostasy and heresy, as some have done. He has a clear understanding about the reality of Catholic life in Germany (which does not differ too much from that in other Protestant/secular parts of Northwestern Europe, and the picture he paints is one we should take seriously.

synod german circle

^A glimpse of the small windowless room where the German circle, the smallest of all thirteen groups, was to meet initially. Cardinal Müller soon invited the group to relocate to the roomier and less stuffy offices of the Congregation for the Doctrine of the Faith.

Today, the reports from the Circoli minori, the smaller language groups in which the Synod fathers discussed the first part of the Instrumentum laboris, were published. Because of the aforementioned interest in what the German circle thinks and wants emphasised, I will focus on their report here.

The Circulus Germanicus consists of the following persons, mainly from the German-speaking countries, but also some from central Europe, Scandinavia and even the Middle East:

 • Moderator: Christoph Cardinal Schönborn, archbishop of Vienna
 • Relator: Archbishop Heiner Koch, archbishop of Berlin
 • Walter Cardinal Kasper, President emeritus of the Pontifical Council for Promoting Christian Unity
 • Kurt Cardinal Koch, President of the Pontifical Council for Promoting Christian Unity
 • Reinhard Cardinal Marx, archbishop of München und Freising
 • Gerhard Ludwig Cardinal Müller, Prefect of the Congregation of the Doctrine of the Faith
 • Patriarch Gregorios III Laham, patriarch of Antioch of the Greek-Melkites
 • Archbishop Stanislav Zvolenský, archbishop of Bratislava
 • Bishop Franz-Josef Bode, bishop of Osnabrück
 • Bishop Benno Elbs, bishop of Feldkirch
 • Bishop Ladislav Német, bishop of Zrenjanín
 • Bishop Teemu Sippo, bishop of Helsinki
 • Bishop Antun Škvorcevic, bishop of Pozega
 • Bishop András Veres, bishop of Szombathely
 • Father Michael Sievernich, professor emeritus of Pastoral Theology at the University of Mainz and the Hichschule Sankt Georgen in Frankfurt
 • Dr. Aloys Johann Buch, professor of Moral Theology at the Interdiocesan Major Seminary of St. Lambert and Permanent Deacon in Aachen
 • Mrs,. Petra Buch, diocesan family pastoral worker
 • His Eminence Andrej, Metropolitan of Austria-Switzerland of the Serbian Patriarchate
 • Very Rev. Thomas Schirrmacher, President of the Theological Commission of the World Evangelical Alliance

The report, which was composed by Archbishop Koch in his function as relator, in my translation:

In the German circle, led by Christoph Cardinal Schönborn O.P., we have considered and edited the first part of the Instrumentum laboris in an open and good atmosphere. The various views of the participants were enriching and were also perceived as such. In my opinion the work in this group once again shows: diversity enriches.

The general style of the text was met with approval. We also agree very much with the given order of the Instrumentum laboris, and with the arrangement in three chapters. It takes up the structure of papers from earlier Synod and conferences, which lead from seeing to judging, culminating ultimately in action.

We have, however, also added elements which we think are important. We suggest and ask that a section is added at the beginning of the first chapter, which describes the beauty of marriage and the mission of couples and families, drawing on the concerns and considerations of Pope Francis. Gratefully and with wonderment we notice that marriage is called to take part in the Creation of God and in His work of salvation. Marriage is not just a topic of Catholic faith, but proves to be in the profoundest sense a fundamental desire of man. It shows itself to be remarkably constant across cultural and religious boundaries and beyond all social changes in time. Man desires to love and be loved. Love is the comprehensive and unconditional Yes to another human being – for his own sake, without ulterior motives or reservations. It is also a basic trait of humanity, that love always wants to give itself again. So marriage unfolds in the love of the children and others in the family. So grows the family out of marriage, which radiates in society and Church. Christian marriage is in this way a slice of living Church.

We also suggest to say thanks, in these introductory thoughts, to the married couples and families for their great service to each other, to our society and to our Church. We also want to especially thank those who stayed together in difficult times and so became a visible sign of the faithfulness of God.

In these introductory words we also want to mention why we as bishops take a stand for marriage and family: We come from families, live like families and take part in the life of the family. In ouir responsibility as shepherds we bishops care for the lives of married couples and families. But we also want to hear about their situations and their challenges and accompany and strenghten them with the loving gaze of the Gospel.

In their respective cultural backgrounds family relationships beyond the nuclear family especially offer many kinds of possibilities of support in the raising of children and in family life. They are especially important where the life of the nuclear family is made more difficult, impaired or even destroyed because of migration, disasters or flight, but also because of the effects of job mobility or broken human relationships, In these situations especially the wide net of kinship proves itself as a valuable aid.

Both of these examples should indicate that we have accepted the text presented to us in a positive way, but have also wanted to develop and add to it.

I would like to suggest one comment for the perception and evaluation of different cultural realities. A Synodal document must take the current cultural realities and differences properly into account. Especially when it deals with ambivalent or in the eyes of the Church problematic elements of modern cultural reality. Here a differentiated analysis and assessment is indispensable, to contribute to a proper and nuanced ecclesiastical-intercultural exchange. I would like to explain this with an example: the first chapter talks much about individualism. As a selfish trait it is undoubtedly a great danger to the lives of people. It should however not be confused with the individuality of people. Every single human being is uniquely and wonderfully made God and deserves esteem and protection of the dignity of his person. Our text speaks frequently about individualism, but the positive signs of the times, arising from respect for the individuality of people, are little appreciated. If we do not perceive here in a differentiatied way, we also come to different assessments of our society and subsequently different pastoral recommendations. Our circle asks not to succumb to an overvaluation of the rather pessimistic perception of our society.

Lastly: There is a double problem regarding the translation, that of the literal translation of the Italian text and that of the cultural translation of the content.

The German translation is relatively true to the Italian text, but this often makes the German text difficult to understand. The reason for this may be found in the overly long sentences, where the German prefers shorter sentences. The nested style is also bothersome. Here too, shorter sentences and a better structure of the contents is to be preferred. The translation of the final text should ensure a good style, pleasant readability and clear structure. The translation should not be interlinear, but mutatis mutandis.

In creating the text, it should be ensured that the ecclesiastical and theological position are not only understood internally, but are accessible also in a secular environment. This calls for a “cultural translation”, as well as an inculturation. From this follows the question if, in editing the joint document, a negatively confining and normatively judgemental language prevails (forensic style) or a postivie language which unfolds the Christian position, which then implicitly addresses what position are incompatible with Christianity. That also presupposes the willingness (cf. Gaudium et spes) to pick up positive developments in society.  Perhaps we need a sort of “hermeneutic of evangelisation” for the overall general style, which considers the topic “in the light of the Gospel”.

We are looking forward to further fraternal labour together and thank all for the many efforts to achieve a unanimous course and conclusion to the Synod.

In short, positive language, emphasis on the beauty and value of marriage and family life, and a nuanced relation with modern society. I am very much in favour of the first two points, while the third point requires a solid basis in the faith and the doctrine of the Church. Only if the Church is true to herself can she relate properly to society.

As a final comment, many have noticed the criticism against the Instrumentum laboris, but as Cardinal Luis Antonio Tagle said in today’s press conference, that document is intended to be sacrificed for the final document that is to be drafted out of the suggestions made by the smaller groups.

No context – Bishop Mutsaerts and Michael Voris

For the second time, Bishop Rob Mutsaerts made an appearance on Michael Voris’ Churchmilitant.tv, causing some concerns about the bluntness of his statements. While I don’t think that the statements are wholly incorrect or ill-advised, I do have my concerns.

Bishop Mutsaerts appears in the video below at the 9:58 mark.

My concerns are twofold, and they are related to context. Michael Voris has a very clear goal with this video: he wants to explain why he makes his show The Vortex the way he does, and he uses the bishop’s words as proof that it is needed. What we don’t get to see, however, is the context of these words, the conversation they were a part of.

Michael Voris spoke with Bishop Mutsaerts during an earlier visit to the Netherlands in May of this year. I wrote about it the time. I assume the footage we see in yesterday’s video was recorded then.

Bishop Mutsaerts’ words are only a short blurb, clearly a part of a larger conversation. We don’t know the context of that conversation, which could account for the apparent bluntness of the bishop’s words. That is one concern.

Secondly, it is is clear that English is not the bishop’s first language. While he takes care not to speak too fast, trying to find the right words for what he wants to express, this can still very easily open the door for misconceptions and using the wrong words for what he wants to say. Unfamiliarity with a language often leads to using the easiest and most general words available to the speaker. This too could be taking place in the blurb.

I fear that the impression I get is that Voris uses Bishop Mutsaerts’ words for his own goal, removing the context of the conversation as it took place at the time. And that can lead to confusion, not least among Catholics in the Netherlands, whose eyes are on the bishops during this week’s ad limina anyway.

And that leads to yet another concern, which has nothing to do with Michael Voris or any bishop directly. All eyes in secular and Catholic media, and among many faithful, are on the bishops, and rightly so, but anything that is not  positive sign or statement is too often disregarded as unwarranted negativity and the incorrect attitude to things. Yesterday, the bishops were visibly very happy about their audience with Pope Francis, and that is great to see, and an encouragement. But that joy does not in any way invalidate any concerns and serious words or opinions that anyone may have. We can’t limit our ideas and opinions of the ad limina to mere feelings of optimism or pessimism, joy or annoyance.

Does the video above help or should we have our questions about its usefulness? In the end, it is too short to have much use beyond what Michael Voris has for it: a validation for his Internet activities. Support those as you may, or not (and I have some concerns about Voris’ approach), I don’t think Bishop Mutsaerts’ comments are much to get excited about. Yes, there are significant tensions between faith and society, Church and state, and it is disconcerting to look back and see how the ideas from the 1960s have taken society hostage, but is that something that we don’t know? I guess, for those who don’t, it could be useful as an eye opener. But beyond that… there’s little more to say about it.

Far more important is what we do with those facts, so let’s focus on that question as the ad limina continues.

State of the Church, 2012 – or the media’s failure at reporting the truth

benedict christmasBold headlines in the news yesterday. A brief selection from the ones I came across: “Pope wants to unite religions against gay marriage“, “Pope: Homosexuals destroy human nature“, “Pope: Gay marriage bad for future of family” and “Pope considers gay marriage threat to world peace“.

What was the reason for this flood of headlines? Pope Benedict XVI’s annual Christmas address to the Roman Curia, often considered to be the Holy Father’s ‘State of the Church’ address. In it, he looks back on the past year, summarising some of the high points and expounding on the general trends and topics that he considers significant. This year, the pope spoke about his visits to Cuba, Mexico and Lebanon, the International Meeting of Families in Milan, the Synod of Bishops on the new evangelisation and the Year of Faith. The bulk of the text, however, is a reflection of gender and the family, and how the understanding of both is interconnected and how they have changed in recent years. Rather than the male and female nature of humanity as a God-given reality, gender is now treated as something we can decide for our own. “Man calls his nature into question. From now on he is merely spirit and will,” the Holy Father writes.

A second topic is that of the dialogue between religions and what form it should take, and a third issue is that of the proclamation of the Good News. Especially the latter passages can be considered good food for meditation and prayerful reflection.

Upon reading the text, something which I strongly suggest you do (be it in English via the link above, or in Dutch) you will find that not once does the pope raise the topic of homosexuality or marriage, or any combination of both. The headlines I mentioned above are therefore strongly deceptive, the product of willful ignorance, laziness or suggestive reporting.

This is a very serious issue. When the media so easily chooses pandering to what they perceive the masses should think about a topic, in this case the pope, over reporting what was actually said and done, they have become unreliable sources, little better than paparazzi and gossip magazines. The text of the address in question was available online on the very same day it was read out, in seven languages no less, and although it requires some concentration, it is not a difficult one to understand. There is really no excuse for reporting these untruths. Sadly, many readers will accept what these media write without question, assuming they write what is true.

It is up to as, as Catholics faithful to the Church and the magisterium, to correct these wrongs, because, quite simply, no one else will. That is why I worked hard to present a Dutch translation so soon, and publish it quite visible on Facebook on Twitter. The truth not only deserves, but also must be known. What the media failed to do yesterday not only hurts us and the Church, but also the truth.

More than two years ago, Philadelphia’s Archbishop Charles Chaput, then of Denver, suggested in a different context that we should not rely on what the secular media tell us if we can read what the pope himself actually said. That is no less true in this case.

The Holy Father tweets again

pope twitter A week after his first foray onto Twitter, Pope Benedict XVI sent out two more tweets today. This time around they are not answers to questions posed by his followers, but reminders related to our faith life.

In today’s first tweet, he said,

“Everyone’s life of faith has times of light, but also times of darkness. If you want to walk in the light, let the word of God be your guide.”

Being a person of faith is no guarantee for an easy life. There will still be difficult times, but faith gives us a road sign back to the light. This is the word of God, which can be our guide as we live our lives as Christians.

The second tweet is about the other side of the coin: not the difficult times, but the joy that naturally flows out of a relationship with the Lord.  This joy transcends mere feelings of happiness, as we see in the Blessed Virgin: it transforms her entire life and being.

“Mary is filled with joy on learning that she is to be the mother of Jesus, God’s Son made man.  True joy comes from union with God.”

EDIT: In addition to the languages he tweets in now, Pope Benedict XVI will also start using Latin and Chinese for his tweets.

Countdown to papal Twitter launch

In some thirteen hours, Pope Benedict XVI will send his first tweet. As has been announced, he will do so at the end of the weekly general audience, so that would place it at around Roman noon. What that first tweet will be is anyone’s guess, although we do know it will be an answer to a question asked via the #askpontifex hashtag on Twitter.

It remains to be seen whether the seven combined papal Twitter accounts will break the 1,000,000-followers barrier, as was hoped over the past week. The count now stands at some 940,000, with the vast majority (630,000) following the English account. The other accounts, by number of followers, are in Spanish (148,000), Italian (90,000), Portuguese (24,000), German (18,000), French (16,000), Polish (9,200) and Arabic (6,700).

A Twitter hype in the Church?

twitterFollowing the arrival of Pope Benedict XVI on Twitter, various prelates and curial bodies have followed suit. While it is a welcome development from a communication standpoint, we will have to see if all these new users will prove able to achieve and maintain their momentum. Twitter, after all, becomes useful only with regular use.

For now, let’s highlight some of the new Catholic users of the short-message service. It’s not a complete list, for I am sure I missed some, but at least they are interesting enough to follow and encourage in their use of Twitter.

In the United States, the great bishop of Madison, Robert Morlino, has tweeted three times and shows a healthy openness to listening to his followers: “I’m not on here (facebook or twitter) every day, but feel free to ask questions and I’ll answer what I can,” he tweeted today.

Archbishop-Terrence-Prendergast-Ottawa-Citizen-photoCanadian Archbishop Terrence Prendergast (pictured) of Ottawa opened his account yesterday. He tweets in both French and English, the two languages he also employs on his blog.

Australia’s Bishop Anthony Fisher joined on the same day as the Holy Father, saying, “I’ve decided to take the plunge into twitter and instagram. If the Holy Father can do it, so can I!” With 31 tweets, Bishop Fisher seems to rather take to Twitter.

The first German bishop has also arrived on Twitter. He is Archbishop Ludwig Schick of Bamberg. He obviously tweets in German. His first tweet today was, translated: “Hello. I have decided to start Twittering and I wish for many followers. For now a good weekend and a good second Sunday of Advent.”

The Vatican Observatory also joined two days ago, perhaps putting to bed the silly notion that the Church doesn’t do science.

————————————————-

Edited to remove the link to the assumed Twitter account of the Congregation for the Doctrine of the Faith, which has since proven to be a parody account.

Building digital bridges – @Pontifex launches

pope twitter press conferenceToday, Pope Benedict XVI officially entered what he has previously called “the digital continent”, with the launch of @Pontifex, the official Twitter account of the Holy Father.

This unique step has been in the making for quite some time now. The pope used Twitter once before, although he made use of the Vatican news account. His own personal account is a unique development, one which is comparable to the first papal radio broadcast (Pius XI) and television appearance (Pius XII).

There are several separate Twitter accounts for the pope’s use, one for each of the following languages: English, German, Spanish, Portuguese, Polish, Italian, French and Arabic. It is striking that the English account seems to be the prime account, one of the few times that another language trumps Italian for official Vatican communications.

The pope will first make use of his account on 12 December, when he will answer a selection of questions on faith posted by users using the #AskPontifex hashtag. As is typical of Twitter, anyone can ask his or her questions, although there is of course no guarantee that the Holy Father will answer your question.

As for the pope following anyone on Twitter, that’s not going to happen for now. The pope will not be posting his Tweets himself, although they will all be approved by him. As the Holy See’s new media advisor, Greg Burke said, “no one’s going to be putting tweets into the Pope’s mouth”.

Within 90 minutes of its launch, the papal account has already crossed the 20,000-follower mark. Let’s take that as a warm welcome for our Holy Father as he enters the Twitterverse.

As an explanation to the launch of the papal account, the Holy See press office released the following statement:

The Pope’s presence on Twitter is a concrete expression of his conviction that the Church must be present in the digital arena. This initiative is best understood in the context of his reflections on the importance of the cultural space that has been brought into being by the new technologies. In his Message for World Communications Day 2009, which was published on the same day as the Vatican’s Youtube channel was opened, Pope Benedict spoke of the necessity of evangelizing the ‘digital continent’ and he invited young believers, in particular, to introduce into the culture of this new environment of communications and information technology the values on which you have built your lives.

In 2010, he invited priests to see the possibility of sharing the Word of God through their engagement with new media: the new media offer ever new and far-reaching pastoral possibilities, encouraging them to embody the universality of the Church’s mission, to build a vast and real fellowship, and to testify in today’s world to the new life which comes from hearing the Gospel of Jesus, the eternal Son who came among us for our salvation. In his Message for 2011, he specified that: The web is contributing to the development of new and more complex intellectual and spiritual horizons, new forms of shared awareness. In this field too we are called to proclaim our faith that Christ is God, the Saviour of humanity and of history, the one in whom all things find their fulfilment (cf. Eph 1:10). In this year’s Message, the Holy Father was even more precise: Attention should be paid to the various types of websites, applications and social networks which can help people today to find time for reflection and authentic questioning, as well as making space for silence and occasions for prayer, meditation or sharing of the word of God. In concise phrases, often no longer than a verse from the Bible, profound thoughts can be communicated, as long as those taking part in the conversation do not neglect to cultivate their own inner lives.

The Pope’s presence on Twitter can be seen as the ‘tip of the iceberg’ that is the Church’s presence in the world of new media. The Church is already richly present in this environment – there exist a whole range of initiatives from the official websites of various institutions and communities to the personal sites, blogs and micro-blogs of public church figures and of individual believers. The Pope’s presence in Twitter is ultimately an endorsement of the efforts of these ‘early adapters’ to ensure that the Good News of Jesus Christ and the teaching of his Church is permeating the forum of exchange and dialogue that is being created by social media. His presence is intended to be an encouragement to all Church institutions and people of faith to be attentive to develop an appropriate profile for themselves and their convictions in the ‘digital continent’. The Pope’s tweets will be available to believers and non-believers to share, discuss and to encourage dialogue. It is hoped that the Pope’s short messages, and the fuller messages that they seek to encapsulate, will give rise to questions for people from different countries, languages and cultures. These questions can in turn be engaged by local Church leaders and believers who will be best positioned to address the questions and, more importantly, to be close to those who question. Amid the complexity and diversity of the world of communications, however, many people find themselves confronted with the ultimate questions of human existence: Who am I? What can I know? What ought I to do? What may I hope? It is important to affirm those who ask these questions, and to open up the possibility of a profound dialogue (Communications Day Message, 2012).

Part of the challenge for the Church in the area of new media is to establish a networked or capillary presence that can effectively engage the debates, discussions and dialogues that are facilitated by social media and that invite direct, personal and timely responses of a type that are not so easily achieved by centralized institutions. Moreover, such a networked or capillary structure reflects the truth of the Church as a community of communities which is alive both universally and locally. The Pope’s presence in Twitter will represent his voice as a voice of unity and leadership for the Church but it will also be a powerful invitation to all believers to express their ‘voices’, to engage their ‘followers’ and ‘friends’ and to share with them the hope of the Gospel that speaks of God’s unconditional love for all men and women.

In addition to the direct engagement with the questions, debates and discussions of people that is facilitated by new media, the Church recognizes the importance of new media as an environment that allows to teach the truth that the Lord has passed to His Church, to listen to others, to learn about their cares and concerns, to understand who they are and for what they are searching. When messages and information are plentiful, silence becomes essential if we are to distinguish what is important from what is insignificant or secondary. Deeper reflection helps us to discover the links between events that at first sight seem unconnected, to make evaluations, to analyze messages; this makes it possible to share thoughtful and relevant opinions, giving rise to an authentic body of shared knowledge (Message, 2012). It is for this reason that it has been decided to launch the Pope’s Twitter channel with a formal question and answer format. This launch is also an indication of the importance that the Church gives to listening and is a warranty of its ongoing attentiveness to the conversations, commentaries and trends that express so spontaneously and insistently the preoccupations and hopes of people.

Blasphemy to be legalised?

A bit of a misleading title, but with a hint of truth in it. Although there is a law in the Netherlands, that prohibits blasphemy or the use of God’s name in vain, it has not actually been used since the 1960s. It’s a dead law which does not look to be resurrected anytime soon, so politicians from the Socialist Party and the liberal Democrats 66 are now out to have it struck from the criminal code.

Although the initiators of the plan show an expected but disturbing disregard for religious sensibilities (“It’s something for the enthusiast who believes in it,” one of them said), is this really something to get up in arms about? I would say it is.

The State Council has said that the freedom of expression does not mean that this law should be struck, but it also doesn’t mean that blasphemy should remain illegal. The freedom that many will cite in this context is quite neutral on the matter.

Striking a dead law from the code sends a message. The existence of the law does no longer have any effect or consequence, but the fact that it exists also sends a message. And what message do we want to send out?

Maintaining a law that forbids the use of blasphemous words, even if it is not upheld, tells us that we have certain standards in our use of language. Some utterances are contrary to those standards and should therefore not be promoted. Striking the law in question would in essence communicate the message that we no longer hold to these standards. We are free to use any words we please, and that trumps any concerns, insult or characteristics of civilisation.

As Catholics we shouldn’t be too thin-skinned; we may not like certain words and utterances, but the correct response is not to hide from them. Rather, we must intelligently counter the underlying reasons that people have for using them. The existence of a dead law, a hint of standards which were once actively pursued, but today still underlie our society, can be a form of support in our efforts to maintain this civility, this intelligent defense.

For all of us, Christian or not, the law that forbids the use of blasphemous words is a reminder that it once mattered how we said things, how we related to one another, even – especially – when we disagreed. That is something worth remembering in our daily conduct. Striking the law, and so stating that it should be okay to blaspheme and curse, is the polar opposite of that..

Synod of Bishops – Day Nine

Opening the thirteenth general congregation on Tuesday morning, Archbishop Nikola Eterovic read a special message from the 90-year-old bishop of Fengxiang in China, Msgr. Lucas Ly Jingfeng, who wrote:

“Most Reverend and Excellent Fathers of the XIII Assembly of the Synod,

I would like to congratulate you, who could participate at the Synod and give homage to the Sepulcher of Saint Peter. I am very sad that you could not listen to any of the voices of the Chinese Church. Wishing to share at least some words with you, and above all with our Pope Benedict XVI, I am sending this brief message. I would like to say that our Church in China, in particular the laity, has always maintained up to today piety, faithfulness, sincerity and devotion to the first Christians, even while undergoing fifty years of persecutions. I would also like to add that I pray intensely and constantly to God the Omnipotent so that our piety, our faithfulness, our sincerity and our devotion may turn around tepidness, unfaithfulness and the secularization that have arisen abroad because of an openness and freedom without reins. In the Year of the Faith, in your synodal discussions you can see how our faith in China could be maintained unfailingly until today. And as the great Chinese philosopher Lao Tse said: “Just as calamity generates prosperity, thus in weakness calamity hides itself”. In the Church outside of China, tepidity, unfaithfulness and secularization of the faithful has spread to much of the clergy. Instead, in the Chinese Church the laity is more pious than the clergy. Could not perhaps piety, faithfulness, sincerity and the devotion of the Christian laity shake up the external clergy? I was very moved by the lament by Pope Benedict XVI: “As we know, in vast areas of the earth faith risks being extinguished, like a flame that is no longer fed. We are facing a profound crisis of faith, a loss of the religious sense that constitutes the greatest challenge to the Church today. The renewal of faith must therefore take priority in the commitment of the entire Church in our time” (Speech by the Holy Father Benedict XVI to the participants of the plenary of the Congregation for the Doctrine of the Faith, January 27th 2012). However, I believe that our faith as Chinese Christians could console the Pope. I will not mention politics, which is always transeunte.

Lucas LY”

A loving and heartfelt message from the Church in China.

Following this, interventions continued, by 22 Synod fathers and 7 auditors in the morning sessions. The first speaker was Telesphore Cardinal Toppo, archbishop of Ranchi in India, who pulled few punches in his call towards religious congregation to become missionary again:

“I would like to make a humble appeal to the religious orders to become missionary again! In the history of evangelization, all the religious orders led by the Holy Spirit have done outstanding and marvelous work. Can we say the same of the Religious Congregations today? Could it be that they have begun working like Multinationals, doing very good and necessary work to meet the material needs of humanity, but have forgotten that the primary purpose of their founding was to bring the kerygma, the Gospel, to a lost world? We must appreciate many Youth Groups and new Ecclesial Movements who are taking up the challenge. But, in my opinion this Synod must appeal to the Religious men and women to explicitly and directly take up the work of evangelization and transmission of faith in collaboration with the local bishops! I would also like to call upon the Sacred Congregation for Consecrated life to be pro active in promoting the sensus ecclesiae among all religious.”

Bishop Joseph Zziwa of Kiyinda-Mityana in Uganda called for the Church to fight for the return of religious education in schools, identifying the problem as follows:

“[I]n some countries, in recent years, catechesis or teaching religion has been sidelined or removed from the education system even in Catholic-founded Schools or institutions of learning. The situation is aggravated in public institutions where there are no programs of catechesis or Christian religious education at all for our Catholic students. Religious education is considered to be a private matter, to be attended to only in the church or at home.”

 This is certainly the situation in the west, not least here in the Netherlands.

A topic that some noted seemed to be missing from the Synod deliberations, was touched upon by  Archbishop Geraldo Lyrio Rocha, of Mariana in Brazil, when he said:

“As the liturgy is the special place where the presence of the Gospel is alive and therefore the privileged place for education in the faith, or rather “the permanent holy mystagogy of the Church”, this must appear in the very manner in which it is celebrated. The fascinating and contagious beauty of the mystery hidden in rites and symbols must be capable of being expressed in all its strength for the liturgy to truly evangelize. Therefore the new evangelization depends to a great extent on the capacity to make the liturgy the source of spiritual life. Probably our most demanding task and the greatest challenge is to succeed in ensuring that our liturgical celebrations are ever more beautiful and transparent in their divine beauty, source of new and renewing strength that brings joy and hope to the Christian, in order to live in Christ and in the love of the Lord.”

Without the liturgy, the earthly reflection of the divine worship of God, we are unable to know and relate to our heavenly Father, let alone let others come to know Him.

Archbishop Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, of Jakarta in Indonesia, shares a personal anecdote to illustrate that evangelisation is sometimes as simple as leading by example:

“I would like to share with you a simple experience I had during my visit to a parish where I met a local catechist. I asked him, “How many catechumens do you have?” I was surprised to hear that he had more than ninety catechumens. It was quite a lot. I asked him further, “Have you ever asked your catechumens why they wish to be baptized into the Catholic Church?” He answered, “Many of them said that they were touched by the way Catholics pray during public events such as wedding feasts or funeral services”. The prayers are so touching to their hearts, because in those occasions the invocations and benedictions are delivered in their vernacular mother tongue so that they readily understand the content, whereas before they usually heard prayers recited in a foreign language, as Muslims pray in Arabic.”

One of the auditors, experts in various fields, who offered an intervention, was Mikhail Fateev of a St. Petersburg, Russia, television channel. He pointed at that, i the necessary ecumenical outreach in Russia people are less interested in meeting ‘fellow Christians’ than ‘Catholic Christians’:

“[I]n search for unity we should not reject or forget our Catholic identity. The people are more ready to speak with us as exactly with the Catholics, not as with “common Christians”. We could see this after a meeting organized by the lay Catholics in one of the largest bookstores of Saint Petersburg. The event attracted much interest in media. So we decided to start a series of public meetings and discussions on Catholic Church, its faith and traditions. We, Catholics, went out to meet the people and were met with a great interest!”

Something to keep in mind in our own ecumenical efforts: our own identity is the first step towards commonality.

At the start of the afternoon session, Secretary of State Cardinal Tarcisio Bertone spoke and announced a delegation to Syria to express the Holy See’s solidarity with the Syrian people, their spiritual closeness to the Christians there, and to encourage an agreement to resolve the ongoing civil war. The delegation is set to leave for Damascus next week, and will consist of Laurent Cardinal Monsengwo Pasinya (Archbishop of Kinshasa), Jean-Louis Cardinal Tauran (President of the Pontifical Council for Interreligious Dialogue), Timothy Cardinal Dolan (Archbishop of New York), Bishop Fabio Suescun Mutis (Military Ordinar of Colombia), Bishop Joseph Nguyen Nang (Bishop of Phat Diem), Archbishop Dominique Mamberti (Secretary for Relations with States) and Msgr. Alberto Ortega (official of the Secretariat of State).

Nine interventions followed in the course of the fourteenth general congregation, including one by Bishop Everard de Jong (pictured, far left), the single Dutch delegate to the Synod. He spoke about the importance of prayer, especially to the Holy Spirit, in the new evangelisation. “It was Pentecost that started the first evangelization, and we need a new Pentecost,” he said, suggesting also that the Holy Father introduce Benedictine prayers at the end of Mass, as was standard in the past, or perhaps a constant novena to the Holy Spirit.

“We do not only have to present the gospel and the catechism, but have to promote the spiritual exercises, in which we confront people with the Jesus of the gospels and the Church, and help them to compare the influence of His Spirit in their lives with the outcomes of a more hedonistic way of life (cfr. Ga. 5:29-23). Thus they will be led to the knowledge and recognition of the objective truth of their human nature, its deepest desires, and God in their conscience. In this way they will discover St. Peter and his successors, and the church (Cf. Bl. John Henry Card. Newman (1801-1890). This means we should give priests and religious a better spiritual formation, in order to be spiritual directors, to be real spiritual fathers and mothers.”

Bishop de Jong also spoke about family and life:

“Families are essential in the transmission of the gospel. In this context our society does not know sin anymore. Still, sin has its influence on the openness to the gospel-message. Pornography, sexuality outside marriage of man and woman, contraception, abortion, will close the heart. Who, indeed, can say yes to God, the giver of life in abundance, if he or she, consciously or unconsciously, says no to human life? This means that the Church should courageously promote the gospel of life, including the theology of the body, natural family planning, and at the same time announce the very merciful God.”

After the interventions from the Synod fathers, six fraternal delegates and one special guest also offered their thoughts, among them Brother Alois, the prior of Taizé, who spoke about the need for communion as a fruitful basis for hope and faith.

Photo credit: [2] Wilson Dias/ABr, [4] Lidy Peters/RKK