Robert Kardinaal Sarah: “Naar een authentieke toepassing van Sacrosanctum Concilium”

This is a Dutch translation of Cardinal Robert Sarah’s address on the first day of the Sacra Liturgia conference, held in London from 5 to 8 July. This translation is based on the text as released via the Sacra Liturgia Facebook page. It is not a complete transcript of what Cardinal Sarah said. This is expected to be released sometime next week, after the cardinal has added a few points once he returns to Rome. In due time, this address, as well as the conference’s other papers, will be published in book form.


Dit is een Nederlandse vertaling van de toespraak die Kardinaal Robert Sarah heeft gegeven op de eerste dag van de Sacra Liturgia conferentie, gehouden in Londen van 5 tot 8 juli. Deze vertaling is gebasseerd op de tekst zoals die op de Facebook-pagina van Sacra Liturgia werd gepubliceerd. Het is geen volledige transcriptie van wat Kardinaal Sarah heeft gezegd. Het is de verwachting dat deze in de loop van de komende week wordt uitgegeven, zodra de kardinaal een aantal punten toe heeft kunnen voegen na zijn terugkeer naar Rome. Uiteindelijk zal deze toespraak, samen met alle andere die tijdens de conferentie gehouden zijn, in boekvorm uitgegeven worden.

TOESPRAAK VAN ZIJNE EMINENTIE ROBERT KARDINAAL SARAH:
“NAAR EEN AUTHENTIEKE TOEPASSING VAN SACROSANCTUM CONCILIUM”

IMG_7842

Ik wil in de eerste plaats mijn dank uitspreken aan Zijne Eminentie Vincent Kardinaal Nichols, voor zijn welkom in het Aartsbisdom Westminster en zijn vriendelijke begroetingswoorden. Eveneens wil ik Zijne Excellentie Bisschop Dominique Rey, bisschop van Fréjus-Toulon, danken voor zijn uitnodiging om hier met u aanwezig zijn bij de derde internationale “Sacra Liturgia” conferentie, en vanavond de openingstoespraak te presenteren. Uwe Excellentie, ik feliciteer u met dit internationale initiatief ter bevordering van de studie van het belang van liturgische vorming en viering in het leven en de missie van de Kerk.

In deze toespraak wil ik een aantal overwegingen aan u voorleggen over hoe de westerse Kerk naar een meer getrouwe toepassing van Sacrosanctum Concilium kan toewerken. Hiermee wil ik de vraag stellen: “Wat hadden de Vaders van het Tweede Vaticaans Concilie voor ogen met de liturgische hervorming?” Daarna wil ik bespreken hoe hun bedoelingen na het Concilie zijn toegepast. Uiteindelijk zou ik u een aantal voorstellen willen voorleggen over het liturgisch leven van de Kerk vandaag, zodat onze liturgische praktijk de bedoelingen van de Concilievaders beter kan weergeven.

Het is volgens mij overduidelijk dat de Kerk leert dat de katholieke liturgie de unieke bevoorrechte locus is van het verlossende handelen van Christus in onze huidige wereld, door middel van werkelijke participatie waarin wij Zijn genade en kracht ontvangen die zo nodig zijn voor onze volharding en groei in het christelijk leven. Het is de goddelijke vastgestelde plaats waar wij onze plicht tot het aanbieden van een offer, het Ene Ware Offer, aan God komen vervullen. Het is waar we onze diepgaande behoefte om God te aanbidden verwerkelijken. Katholieke liturgie is iets heiligs, iets dat door haar aard heilig is. Katholieke liturgie is geen gewone menselijke samenkomst.

Ik wil hier een zeer belangrijk feit onderstrepen: God, niet de mens, staat in het hart van de katholieke liturgie. We komen om Hem te aanbidden. De liturgie gaat niet om jou of mij; we vieren er niet onze eigen identiteit of prestaties, verheerlijken of promoten er niet onze eigen cultuur of plaatselijke religieuze gewoontes. De liturgie draait in de allereerste plaats om God en wat Hij voor ons gedaan heeft. In Zijn Goddelijke Voorzienigheid heeft de Almachtige God de Kerk gesticht en de heilige liturgie ingesteld waarmee wij Hem ware aanbidding kunnen opdragen in overeenstemming met het Nieuwe Verbond dat Christus gebracht heeft.Hierdoor, door het binnengaan van de vereisten van de heilige riten die in de traditie van de Kerk zijn ontwikkeld, krijgen wij onze ware identiteit en betekenis als zonen en dochters van de Vader.

Het is van essentieel belang dat we dit specifieke karakter van de katholieke eredienst begrijpen, want in recente decennia hebben we vele liturgische vieringen gezien waarin mensen, persoonlijkheid en menselijke prestaties te prominent aanwezig waren, bijna tot uitsluiting van God. Zoals Kardinaal Ratzinger ooit schreef: “Als de liturgie in de eerste plaats een werkplaats voor ons eigen handelen lijkt, dan wordt het essentiële vergeten: God. Het vergeten van God is het meest dreigende gevaar van onze tijd” (Joseph Ratzinger, Theology of the Liturgy, Collected Works vol. 11, Ignatius Press, San Francisco 2014, p. 593). 

We moeten volkomen duidelijk zijn over de aard van de katholieke eredienst als we de Constutitie over de Heilige Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie op de juiste wijze willen lezen en als we deze getrouw willen uitvoeren.

Al vele jaren voor het Concilie, in zowel missielanden als in de meer ontwikkelde gebieden, was er veel discussie over de mogelijkheid om het gebruik van de volkstalen in de liturgie uit te breiden, vooral voor de lezingen uit de Heilige Schrift, alsook voor een aantal andere onderdelen van het eerste deel van de Mis (wat we nu de “dienst van het Woord” noemen) en de liturgische zang. De Heilige Stoel had al meerdere keren toestemming gegeven voor het gebruik van de volkstaal in het toedienen van de sacramenten. Dit is de context waarin de Concilievaders spraken over de mogelijke positieve oecumenische of missionaire gevolgen van liturgische hervorming. Het is waar dat de volkstaal een positieve plaats heeft in de liturgie. Hier zochten de Vaders naar, niet naar de protestantisering van de Heilige Liturgie of instemmend met haar onderwerping aan een valse inculturisatie.

Ik ben een Afrikaan. Laat me dit duidelijk maken: de liturgie is niet de plaats om mijn cultuur te promoten. Het is veeleer de plaats waar mijn cultuur gedoopt wordt, waar mijn cultuur in het goddelijke wordt opgenomen. Door de liturgie van de Kerk (die missionarissen door heel de wereld hebben meegedragen) spreekt God tot ons, verandert Hij ons en stelt ons in staat deel te nemen in Zijn goddelijk bestaan. Als iemand christen wordt, als iemand in volledige eenheid met de katholieke kerk komt, ontvangt hij iets meer, iets dat hem verandert. Zeker, culturen en andere christenen brengen gaven met zich mee in de Kerk – de liturgie van de Ordinariaten voor Anglicanen die nu in volle eenheid met de Kerk zijn is hier een prachtig voorbeeld van. Maar zij brengen deze gaven met nederigheid, en de Kerk, in haar moederlijke wijsheid, maakt er gebruik zoals zij dat goed acht.

Eén van de duidelijkste en mooiste uitdrukking van de bedoelingen van de Concilievaders is te vinden aan het begin van het tweede hoofdstuk van de Constitutie, dat het mysterie van de Hoogheilige Eucharistie behandelt. In nummer 48 lezen we:

“Daarom geeft de Kerk zich alle zorg en moeite, dat de christengelovigen dit geheim van het geloof niet als buitenstaanders of als zwijgende toeschouwers bijwonen, maar dat zij het door de riten en gebeden goed leren begrijpen en daardoor bewust, godvruchtig en actief deelnemen aan de heilige handeling, dat zij door Gods woord onderwezen worden, zich voeden aan de tafel van ‘s Heren Lichaam en God dank brengen, dat zij het onbevlekt Offer opdragen niet alleen door de handen van de priester, maar ook tezamen met hem, en zo zich zelf leren offeren, dat zij eindelijk steeds meer door Christus de Middelaar uitgroeien tot een volmaakte eenheid met God en met elkaar, opdat tenslotte Gods alles in allen moge zijn.”

Broeders en zusters, dit is wat de Concilievaders wilden. Jazeker, ze discussieerden en stemden over specifieke manieren om hun bedoelingen toe te passen. Maar laat ons glashelder zijn: de rituele hervormingen in de Constitutie, zoals het herstel van het gebed van de gelovigen tijdens de Mis (n. 53), de uitbreiding van de concelebratie (n. 57) of een aantal van haar beleidslijnen zoals de vereenvoudiging verlangd in nummers 34 en 50, zijn alle ondergeschikt aan de fundamentele bedoelingen van de Concilievaders die ik zojuist heb omschreven. Het zijn middelen tot een doel, en het is het doel dat wij moeten behalen.

Als we naar een authentiekere toepassing van Sacrosanctum Concilium willen toewerken, dan moeten we op de allereerste plaats deze einddoelen in het oog houden. Misschien dat, als we ze met een frisse blik en met het voordeel van de ervaring van de laatste vijf decennia bestuderen, we sommige rituele hervormingen en bepaalde liturgische beleidslijnen in een ander licht zullen zien. Als sommige van deze nu moeten worden heroverwogen, om zo “het christelijk leven onder de gelovigen steeds hoger op te voeren” en “alle mensen tot de Kerk te roepen”, laat ons dan de Heer vragen ons de liefde en de nederigheid en wijsheid te schenken om dit te doen.

Ik noem deze mogelijkheid om opnieuw naar de Constitutie en de hervorming die volgde op de publicatie ervan te kijken, omdat ik niet denk dat we vandaag zelfs ook maar de eerste paragraaf van Sacrosanctum Concilium eerlijk kunnen lezen en tevreden kunnen zijn dat we de doelstellingen ervan hebben bereikt. Broeders en zusters, waar zijn de gelovigen waarover de Concilievaders spraken? Vele gelovigen zij nu ongelovig: ze komen helemaal niet meer naar de liturgie. In de woorden van de heilige Johannes Paulus II: vele christenen leven in een staat van “stille afvalligheid;” zij “leven alsof God niet bestaat” (Apostolische Exhortatie Ecclesia in Europa, 28 juni 2003, 9). Waar is de eenheid die het Concilie hoopte te bereiken? We hebben het nog niet bereikt. Hebben we werkelijk vooruitgang geboekt in het roepen van alle mensen tot de Kerk? Ik denk het niet. En toch hebben we heel veel in de liturgie gedaan!

In mijn 47 jaar als priester en na meer dan 36 jaar aan bisschoppelijk dienstwerk kan ik verklaren dat vele katholieke gemeenschappen en individuen de liturgie, zoals hervormd na het Concilie, met geestdrift en vreugde leven en vieren, en er veel van, zo niet al, het goede uit halen dat de Concilievaders verlangden. Dit is een grote vrucht van het Concilie. Maar uit mijn ervaring – nu ook als Prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten – weet ik ook dat er vele vervormingen van de liturgie in heel de Kerk van vandaag bestaan, en er zijn vele situaties die verbeterd kunnen worden zodat de doelstellingen van het Concilie behaald kunnen worden. Voor ik over een aantal mogelijke verbeteringen spreek, laten we bedenken wat er gebeurde na de publicatie van de Constitutie over de Heilige Liturgie.

Terwijl het officiele hervormingswerk plaatsvondt ontstonden er een aantal zeer ernstige verkeerde interpretaties van de liturgie en deze schoten wortel in verschillende plaatsen in de wereld. Deze misbruiken van de Heilige Liturgie ontwikkelden zich vanwege een foutief begrip van het Concilie en resulteerden in liturgische vieringen die subjectief waren en meer gericht op de verlangens van de individuele gemeenschap dan op de offerdienst van de Almachtige God. Mijn voorganger als Prefect van de Congregatie, Francis Kardinaal Arinze, noemde dit ooit eens “de doe-het-zelf Mis”. De heilige Johannes Paulus II vond het zelfs noodzakelijk het volgende te schrijven in zijn encycliek Ecclesia de Eucharistia (17 april 2003):

“Deze dienst van de verkondiging van de kant van het Leergezag heeft een antwoord gekregen in de innerlijke groei van de christelijke gemeente. Zonder twijfel heeft de liturgiehervorming van het Concilie in hoge mate bijgedragen aan een bewustere, actievere en vruchtbaarder deelname aan het heilig Offer van het Altaar van de kant van de gelovigen. Op veel plaatsen is Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament ook een belangrijke dagelijkse praktijk en wordt een onuitputtelijke bron van heiligheid. De vrome deelname van de gelovigen aan de eucharistische processie op Sacramentsdag is een genade van de Heer die ieder jaar vreugde brengt aan hen die eraan deelnemen. Andere positieve tekenen van geloof in en liefde voor de Eucharistie zouden nog genoemd kunnen worden.

Helaas is er naast dit licht ook schaduw. Op sommige plaatsen is de praktijk van de eucharistische Aanbidding vrijwel volledig verwaarloosd. In verschillende delen van de Kerk zijn misbruiken opgetreden, die lijden tot verwarring met betrekking tot het gezonde geloof en de katholieke leer ten aanzien van dit wonderbaarlijke Sacrament. Soms komt men een uiterst verengd begrip van het eucharistische mysterie tegen. Beroofd van zijn betekenis als offer wordt het gevierd als ware het eenvoudigweg een broederlijke maaltijd. Daarenboven wordt van tijd tot tijd de noodzaak van het ambtelijke priesterschap dat wortelt in de apostolische opvolging verduisterd en de sacramentaliteit van de Eucharistie wordt teruggebracht tot louter werkdadigheid in de verkondiging. Dit heeft hier en daar geleid tot oecumenische initiatieven die hoewel edel in hun motieven, toegeven aan eucharistische praktijken die in tegenspraak zijn met de discipline waarmee de Kerk haar geloof uitdrukt. Kunnen wij anders dan onze diepe droefheid over dit alles uitdrukken? De Eucharistie is een te groot geschenk dan dat wij dubbelzinnigheid en verschraling van de betekenis zouden kunnen dulden.

Ik vertrouw erop dat deze encycliek er effectief aan kan bijdragen om de schaduwen van onaanvaardbare doctrines en praktijken te verdrijven, opdat de Eucharistie verder moge stralen in heel de glans van haar mysterie (n. 10).”

Hier bestond ook een pastorale werkelijkheid: om goede redenen of niet, sommige mensen konden of wilden niet deelnemen aan de hervormde riten. Zij bleven weg of namen alleen deel aan de niet-hervormde liturgie waar ze die konden vinden, zelfs als de viering ervan niet was toegestaan. Zo werd de liturgie een uitdrukking van verdeeldheid in de Kerk, in plaats van één van katholieke eenheid. Het Concilie wilde niet dat de liturgie ons van elkaar scheidde! De heilige Johannes Paulus II werkte aan het genezen van deze verdeling, met de hulp van Kardinaal Ratzinger die, als Paus Benedictus XVI, de nodige interne verzoening in de Kerk wilde faciliteren door in zijn Motu Proprio Summorum Pontificum (7 juli 2007) te bepalen dat de oudere vorm van de Romeinse ritus zonder beperkingen beschikbaar moet zijn voor die individuen en groepen die uit haar rijkdom willen putten. In Gods Voorzienigheid is het nu mogelijk onze katholieke eenheid te vieren met respect voor, en zelfs vreugde in, een legitieme diversiteit van de rituele praktijk.

We mogen dan een hele nieuwe, moderne liturgie in de volkstaal hebben opgebouwd, maar als we niet de juiste basis hebben gelegd – als onze seminaristen en geestelijkheid niet “diep doordrongen zijn van de geest en de kracht van de liturgie”, zoals het Concilie vroeg – dan kunnen zij zelf de mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd niet vormen. We moeten de woorden van het Concilie zelf zeer serieus nemen: het zou “kansloos” zijn te hopen op een liturgische vernieuwing zonder een grondige liturgische vorming. Zonder deze essentiële vorming zouden geestelijken zelfs schade toebrengen aan het geloof van mensen in het eucharistisch mysterie.

Ik wil niet bovenmatig pessimistisch overkomen, en ik zeg nogmaals: er zijn vele, vele gelovige mannelijke en vrouwelijke leken, vele geestelijken en religieuzen voor wie de liturgie zoals hervormd na het Concilie een bron van veel geestelijke en apostolische vruchten is, en daar dank ik de Almachtige God voor. Maar ik denk dat u het met mij eens zal zijn, zelfs op basis van mijn korte analyse hierboven, dat we beter kunnen doen, zodat de Heilige Liturgie werkelijk de bron en het hoogtepunt van het leven en de missie van de Kerk wordt, nu, aan het begin van de eenentwintigste eeuw, zoals de Concilievaders zozeer verlangden.

Gezien de fundamentele verlangens van de Concilievaders en de verschillende situaties die na het Concilie zichtbaar zijn geworden, zou ik een aantal praktische overwegingen willen presenteren over hoe we Sacrosanctum Concilium vandaag beter kunnen toepassen. Ook al dien ik als Prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, ik doe dit in alle nederigheid als een priester en een bisschop in de hoop dat dit een volwassen reflectie en studie en goed liturgisch handelen in heel de Kerk zal bevorderen.

Het zal geen verrassing zijn wanneer ik zeg dat we in de eerste plaats de kwaliteit en diepgang van onze liturgische vorming moeten onderzoeken, hoe we de geest en kracht van de liturgie overbrengen op onze geestelijken, religieuzen en lekengelovigen. Te vaak nemen we aan dat onze wijdingskandidaten voor het priesterschap of het permanente diaconaat genoeg over de liturgie “weten”. Maar het Concilie drong hierin niet aan op kennis, hoewel de Constitutie natuurlijk het belang van liturgiestudie onderstreepte (zie n. 15-17). Nee, de eerste en essentiële liturgische vorming is meer een onderdompeling in de liturgie, in het diepe mysterie van God, onze liefhebbende Vader. Het is een kwestie van de liturgie beleven in al haar rijkdom, zodat we, na gedronken te hebben uit haar bron, altijd dorsten naar haar verrukkingen, haar orde en schoonheid, haar stilte en bezinning, haar verheerlijking en aanbidding, haar vermogen ons ten diepste te verbinden met Hem die in en door de riten van de Kerk werkt.

Als we hier zorg voor dragen, als onze nieuwe priesters en diakens werkelijk dorsten naar de liturgie, zullen zij op hun beurt in staat zijn degenen die aan hun zorg zijn toevertrouwd te vormen – zelfs als de liturgische situatie en mogelijkheden van hun kerkelijke missie bescheidener zijn dan die van het seminarie of de kathedraal. Ik weet van vele priesters in zulke omstandigheden die hun mensen vormen in de geest en kracht van de liturgie, en wier parochies voorbeelden zijn van grote liturgische schoonheid. We moeten niet vergeten dat waardige eenvoud niet hetzelfde is als reductief minimalisme of een verwaarloosde en vulgaire stijl. Zoals onze Heilige Vader, Paus Franciscus, leert in zijn Apostolische Exhortatie Evangelii Gaudium: “De Kerk evangeliseert en evangeliseert zichzelf met de schoonheid van de liturgie, die ook viering is van de evangeliserende activiteit en bron van een hernieuwde impuls tot zelfgave.” (n. 24)

Ten tweede denk ik dat het zeer belangrijk is dat we duidelijk zijn over de aard van liturgische participatie, van de participatio actuosa waar het Concilie toe opriep. Hierover is veel verwarring geweest in de laatste decennia. Nummer 48 van de Constitutie zegt: De Kerk wil “dat de christengelovigen dit geheim van het geloof niet als buitenstaanders of als zwijgende toeschouwers bijwonen, maar dat zij het door de riten en gebeden goed leren begrijpen en daardoor bewust, godvruchtig en actief deelnemen aan de heilige handeling.” Het Concilie beschouwt participatie als voornamelijk intern, voortkomend uit een goed begrip van de riten en gebeden. Zeker, de Concilievaders vragen de gelovigen te zingen, de priester te antwoorden, liturgische taken op zich te nemen die rechtmatig de hunne zijn, maar staan erop dat allen zich bewust zijn van wat ze doen, “godvruchtig en actief”.

Als we het belang van de internisalisatie van onze liturgische participatie begrijpen zullen we het luidruchtige en gevaarlijke liturgische activisme, dat in de laatste decennia zo prominent aanwezig is geweest, vermijden. We gaan niet naar de liturgie om op te treden, om dingen te doen zodat anderen het kunnen zien: we gaan om verbonden te worden met het handelen van Christus door een internalisatie van de uitwendige liturgische riten, gebeden, tekenen en symbolen. Wellicht dat degenen die geroepen zijn tot liturgisch dienstwerk dit zich beter moeten herinneren dan anderen! Maar we moeten anderen ook vormen, in het bijzonder onze kinderen en jonge mensen, in de ware betekenis van liturgische participatie, in de ware manier om de liturgie te bidden.

Ten derde, ik heb gesproken over het feit dat een aantal hervormingen die na het Concilie zijn ingevoerd mogelijk zijn samengesteld volgens de tijdsgeest en dat er een groeiende hoeveelheid studie door trouwe zonen en dochters van de Kerk is geweest, waarin wordt gevraagd of wat was ingevoerd werkelijk de doelstellingen van de Constitutie toepaste, of dat ze er in werkelijkheid aan voorbij gingen. Deze studie vindt soms plaats onder de noemer “hervorming van de hervorming” en ik weet dat EH Thomas Kocik over deze kwestie een doorwrochte studie heeft gepresenteerd tijdens de Sacra Liturgia conferentie in New York, een jaar geleden.

Ik denk niet dat we de mogelijkheid of de wenselijkheid van een officiële hervorming van de liturgische hervorming kunnen afwijzen, omdat haar voorstanders een aantal belangrijke beweringen doen in hun pogingen trouw te zijn aan de nadruk van het Concilie in nummer 23 van de Constitutie “om de gezonde traditie te bewaren en toch de weg te openen voor een gewettigde vooruitgang”, en dat “vernieuwingen niet plaats hebben, tenzij deze door een werkelijk en duidelijk nut van de Kerk worden vereist, waarbij men er op dient te letten, dat de nieuwe vormen als het ware organisch voortkomen uit de reeds bestaande vormen.”

Ik kan meedelen dat, toen ik afgelopen april door de Heilige Vader in audiëntie werd ontvangen, Paus Franciscus mij vroeg de kwestie van een hervorming van een hervorming te bestuderen en hoe beide vormen van de Romeinse ritus te verrijken. Dat zal een fijngevoelig werk zijn en ik vraag om uw geduld en gebed. Maar als we Sacrosanctum Concilium beter willen toepassen, als we willen bereiken wat het Concilie verlangde, dan is dit een serieuze kwestie die zorgvuldig moet worden bestudeerd en behandeld met de nodige duidelijkheid en voorzichtigheid.

Wij priesters, wij bisschoppen dragen een grote verantwoordelijkheid. Hoe leidt ons goede voorbeeld tot goed liturgisch handelen; hoe kwetst onze onachtzaamheid of wangedrag de Kerk en haar heilige liturgie!

Wij priesters moeten in de allereerste plaats aanbidders zijn. Onze mensen zien het verschil tussen een priester die met geloof viert en één die haastig viert, veel op zijn horloge kijkt, bijna alsof hij zo snel mogelijk weer terug naar de televisie wil! Priesters, we kunnen niets belangrijkers doen dan de heilige mysteries te vieren: laten we oppassen voor de verleiding van liturgische luiheid, want dat is een verleiding van de duivel.

We moeten onthouden dat wij niet de makers van de liturgie zijn. Wij zijn haar nederige bedienaars, onderworpen aan haar discipline en wetten. Wij hebben ook de verantwoordelijkheid om degenen die ons bijstaan in liturgische functies te vormen in zowel de geest en kracht van de liturgie en zeker ook haar regels. Ik heb soms priesters een stap terug doen zetten om buitengewone bedienaars de Heilige Communie uit te laten delen: dit is fout, het is een ontkenning van het priesterlijk dienstwerk evenals een klerikalisering van de leken. Wanneer dit gebeurt is het een teken dat de vorming verkeerd is gegaan, en dat het gecorrigeerd moet worden.

Ik heb ook priesters en bisschoppen gezien die, gekleed om de Heilige Mis te vieren, telefoons en camera’s tevoorschijn haalden en in de heilige liturgie gebruikten. Dit is een verschrikkelijke aanklacht tegen het begrip dat zij hebben over wat ze doen als ze de liturgische gewaden aantrekken, dus zich als een alter Christus kleden – en nog meer, als ipse Christus, als Christus zelf. Dit is heiligschennis. Geen bisschop, priester of diaken die is gekleed voor het liturgisch dienstwerk of aanwezig op het priesterkoor moet foto’s nemen, zelfs niet tijdens grote geconcelebreerde Missen. Dit priesters dit vaak doen tijdens zulke Missen, of met elkaar praten of nonchalant zitten, is volgens mij een teken dat wij opnieuw moeten nadenken over de gepastheid van deze Missen, vooral als het priesters aanzet tot zulk schandalig gedrag dat het gevierde mysterie zo onwaardig is, of als de grootte van deze geconcelebreerde vieringen tot het risico van ontheiliging van de heilige Eucharistie leidt.

Ik wil een beroep doen aan alle priester. U heeft misschien mijn artikel in L’Osservatore Romano van een jaar geleden (12 juni 2015) gelezen, of mijn interview met het tijdschrift Famille Chrétienne in mei van dit jaar. Bij beide gelegenheden heb ik gezegd dat ik denk dat het heel belangrijk is dat we zo snel mogelijk terugkeren naar een gezamenlijke richting, van priesters en gelovigen samen in dezelfde richting – naar het ooster of tenminste naar de apsis – naar de Heer die komt, in die delen van de liturgische riten waarin we ons tot God richten. Dit is toegestaan onder de huidige liturgische regels. Het is volledig legitiem in de moderne ritus. Ik denk dat het een heel belangrijke stap is om te verzekeren dat in onze vieringen de Heer werkelijk in het centrum staat.

En dus, beste priesters, vraag ik u dit waar mogelijk toe te passen, voorzichtig en met de nodige catechese, zeker, maar ook met het zelfvertrouwen van een herder dat dit iets goeds is voor de Kerk, iets goeds voor onze mensen. Uw eigen pastorale oordeel zal bepalen hoe en wanneer dit mogelijk is, maar wellicht is de eerste zondag van de Advent van dit jaar, wanneer we uitkijken naar “de Heer die zal komen” en “die niet aarzelt”, een hele goede tijd om dit te doen. Beste priesters, we zouden opnieuw moeten luisteren naar de klaagzang van God zoals verkondigd door de profeet Jeremia: “ze hebben Mij de rug toegekeerd” (2:27). Laat ons weer naar de Heer terugkeren!

Ik zou ook een beroep willen doen op mijn broeders bisschoppen: leidt u alstublieft uw priesters en mensen op deze manier naar de Heer, in het bijzonder in grote vieringen in uw bisdommen en in uw kathedraal. Vorm uw seminaristen alstublieft in de werkelijkheid dat we niet tot het priesterschap geroepen zijn om zelf in het hart van de liturgische eredienst te staan, maar om de gelovigen van Christus als medegelovigen naar Hem te leiden. Maak deze eenvoudige maar diepgaande hervorming alstublieft mogelijk in uw bisdommen, uw kathedralen, uw parochies en uw seminaries.

Wij bisschoppen hebben een grote verantwoordelijkheid, en ooit zullen we ons voor de Heer moeten verantwoorden over ons beheer. Wij bezitten niets! Zoals de heilige Paulus ons leert, wij zijn slechts “helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen” (1 Kor. 4:1). Wij hebben de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de heilige werkelijkheid van de liturgie wordt gerespecteerd in onze bisdommen en dat onze priesters en diakens zich niet alleen aan de liturgische voorschriften houden, maar de geest en de kracht van de liturgie waaruit deze voortkomen kennen. Ik was zeer bemoedigd door het lezen van de presentatie getiteld “The Bishop: Governor, Promoter and Guardian of the Liturgical Life of the Diocese”, gegeven voor de Sacra Liturgia conferentie in Rome in 2013 door aartsbisschop Alexander Sample van Portland in Oregon in de VS, en ik raad mijn broeders bisschoppen op broederlijke wijze aan zijn overwegingen zorgvuldig te bestuderen.

Hier herhaal ik wat ik elders heb gezegd: dat Paus Franciscus mij heeft gevraagd het liturgisch werk voort te zetten dat Paus Benedictus begonnen is (zie: Boodschap aan Sacra Liturgia 2015, New York City). Het feit dat we een nieuwe paus hebben betekent niet dat de visie van zijn voorganger nu niet langer geldig is. Integendeel, zoals we weten heeft onze Heilige Vader Paus Franciscus het grootste respect voor de liturgische visie en maatregelen die Paus Benedictus heeft uitgevoerd in opperste trouw aan de wensen en doelstellingen van de Concilievaders.

Staat u mij, voor ik afrond, toe een aantal andere kleine manieren te noemen die ook bij kunnen dragen aan een meer getrouwe toepassing van Sacrosanctum Concilium. Eén daarvan is dat we de liturgie moeten zingen, we moeten de liturgische teksten zingen, met respect voor de liturgische tradities van de Kerk en ons verheugend in de schatkist aan gewijde muziek die de onze is, in het bijzonder die muziek die hoort bij de Romeinse ritus, het Gregoriaans. We moeten gewijde liturgische muziek zingen, en niet slechts religieuze muziek of, erger, wereldse muziek.

We moeten de juiste balans vinden tussen de volkstalen en het gebruik van het Latijn in de liturgie. Het Concilie heeft nooit de bedoeling gehad dat de Romeinse ritus volledig in de volkstaal gevierd zou worden. Maar het wilde wel een breder gebruik ervan toestaan, in het bijzonder voor de lezingen. Tegenwoordig zou het mogelijk moeten zijn, vooral door moderne druktechnieken, om voor ieder het begrijpen van het Latijn te vergemakkelijken, wellicht voor de liturgie van de Eucharistie, en dit is natuurlijk met name gepast bij internationale samenkomsten waar de plaatselijke volkstaal door velen niet verstaan wordt. En wanneer de volkstaal gebruikt wordt moet het natuurlijk een juiste vertaling van het originele Latijn zijn, zoals Paus Franciscus recent aan mij heeft bevestigd.


Tussenkomst van Bisschop Rey

Met grote vreugde hebben we vandaag gehoord dat onze Heilige Vader, Paus Franciscus, u heeft gevraagd een studie te beginnen van de liturgische hervorming na het Concilie, en mogelijkheden te verkennen van wederzijdse verrijking tussen de oudere en nieuwere vormen van de Romeinse ritus, oorspronkelijk besproken door Paus Benedictus XVI.

Uwe Eminentie, uw oproep dat wij “zo snel mogelijk terugkeren naar een gezamenlijke richting” in onze liturgische vieringen, “naar het ooster of tenminste naar de apsis – naar de Heer die komt,” is een uitnodiging tot een radicale herontdekking van iets dat aan de wortel ligt van de christelijke liturgie. Het roept ons op om wederom te beseffen dat, in al onze liturgische vieringen, de christelijke liturgie in essentie gericht is op Christus, wiens komst wij met vreugdevolle hoop afwachten.

Uwe Eminentie, ik ben slechts één bisschop van één bisdom in het zuiden van Frankrijk. Maar als antwoord op uw oproep wil ik nu aankondigen dat, in ieder geval op de laatste zondag van de Advent van dit jaar, in mijn viering van de heilige Eucharistie in mijn kathedraal en bij andere gelegenheden zoals het past, ik ad orientem zal vieren – in de richting van de Heer die komt. Voor de Advent zal ik een brief schrijven aan mijn priesters en mensen over deze kwestie om mijn beslissing toe te lichten. Ik zal hen aanmoedigen mijn voorbeeld te volgen. Ik zal hen vragen mijn persoonlijke getuigenis, als eerste herder van het bisdom, te ontvangen in de geest van iemand die zijn volk wil oproepen om hierdoor het primaatschap van de genade in hun liturgische vieringen te herontdekken. Ik zal uitleggen dat deze verandering ons zal helpen de fundamentele aard van de christelijke eredienst te herinneren: dat het steeds op de Heer gericht moet zijn.


Kardinaal Sarah, Addendum

We moeten ervoor zorgen dat aanbidding het hart is van onze liturgische vieringen. Te vaak maken we niet de beweging van viering naar aanbidding, maar als we dat niet doen ben ik bang dat we niet altijd volledig intern hebben deelgenomen aan de liturgie. Twee lichaamshoudingen zijn hier nuttig, zelf onmisbaar. De eerste is stilte. Als ik nooit stil ben, als de liturgie mij geen ruimte geeft voor stil gebed en bezinning, hoe kan ik dan Christus aanbidden, hoe ik mij dan in mijn hart en ziel met Hem verbonden voelen? Stilte is zeer belangrijk, en niet alleen voor en na de liturgie.

Zo is ook het knielen bij de consecratie (tenzij ik ziek ben) van belang. In het westen is dit een lichamelijke handeling van aanbidding die ons nederig maakt voor onze Heer en God. Het is in zichzelf een gebedshandeling. Waar knielen en buigen uit de liturgie zijn verdwenen moeten ze worden teruggebracht, in het bijzonder in verband met het ontvangen van onze Heer in de heilige communie. Beste priesters, vorm uw mensen, waar mogelijk en met pastorale prudentie, zoals ik eerder zei, in deze prachtige handeling van aanbidding en liefde. Laat ons wederom neerknielen in aanbidding en liefde voor de Eucharistische Heer!

In verband met het geknield ontvangen van de heilige communie  wil ik verwijzen naar de brief van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten uit 2002, die duidelijk maakt dat “elke weigering van de Heilige Communie aan één van de gelovigen op basis van zijn of haar knielende houding is een ernstige overtreding van één van de meest fundamentele rechten van de christengelovigen” (Brief, 1 juli 2002, Notitiae, n. 437, nov-dec 2002, p. 583).

Het correct kleden van alle liturgische bedienaren op het priesterkoor, inclusief de lectoren, is ook van groot belang, wil dit dienstwerk als authentiek beschouwd worden en wil het uitgevoerd worden met het decorum passend bij de heilige liturgie – ook de bedienaren zelf dienen de juiste eerbied te tonen voor de mysteries die zij toedienen.

Dit zijn enkele voorstellen: ik ben er zeker van dat er vele andere gedaan kunnen worden. Ik leg ze u voor als mogelijke manieren om verder te gaan naar “de juiste manier om de liturgie innerlijk en uiterlijk te vieren”, dat natuurlijk het verlangen was dat Kardinaal Ratzinger aan het begin van zijn grootse werk, De Geest van de Liturgie, uitdrukte (Joseph Ratzinger, Theology of the Liturgy, Collected Works vol. 11, Ignatius Press, San Francisco 2014, p. 4). Ik moedig u aan om alles te doen dat u kunt om dit doel te realiseren, dat volledig in overeenstemming is met dat van de Constitutie over de Heilige Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie.

 

 

“Remember your leaders” – In Echternach, Cardinal Eijk on St. Willibrord

Five years ago I wrote about the annual Echternach procession in honour of Saint Willibrord. In this year’s edition, which was held on Tuesday, Cardinal Wim Eijk gave the homily for the opening celebration. As archbishop of Utrecht and metropolitan of the Dutch Church province, he usually attends the procession, as St. Willibrord is the patron saint of the archdiocese, the Netherlands and Luxembourg (where he is buried iin Echternach abbey, which he founded in 698).

IMG_1738.JPG

In addition to Cardinal Eijk and Luxembourg’s Archbishop Jean-Claude Hollerich and his predecessor Archbishop Fernand Franck, other prelates attending included the Apostolic Nuncio to Belgium and Luxembourg, Archbishop Giacinto Berloco; Bishop Frans Wiertz of Roermond and his auxiliary Bishop Everard de Jong; Bishop Felix Genn of Münster with his auxiliary Bishop Wilfred Theising; Bishop Jean-Christophe Lagleize of Metz, Bishop Stephan Ackermann of Trier and his auxiliary Bishop Jörg Peters; Bishop Theodorus Hoogenboom, auxiliary of Utrecht; Bishop Franz Vorrath, auxiliary bishop emeritus of Essen, as well as the abbots of Clervaux in Luxembourg and Sankt Mathias Trier, Kornelimünster and Himmerod in Germany. In total, there were 9,383 participants in the procession, which started at 9:30 in the morning and ended at 1pm.

Cardinal Eijk’s homily follows below:

DSC05172“Dear brothers and sisters,

“Remember your leaders (that is, the Christian community leaders and pastors) who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith”,  we read in the Letter to the Hebrews (13:7). We do know to which community this letter was addressed. The author is similarly unknown. The background and the aim of the letter are, however, clear: the author is a pastor, who is worried as the faith in the community to whom he writes his letter is decreasing. Other ideas, which are alien to the Gospel, are being increasingly accepted: “Do not be carried away by all kinds of strange teaching” (Heb. 13:9). It is not said which teachings these are.

It is notable that the faith in this still young community is already under attack. The Letter to the Hebrews was written between the 70s and 90s of the first century, some forty to sixty years after the resurrection of Jesus, the first Pentecost and the beginning of the proclamation of the Gospel by the Church. When the decline has begun, it goes fast. This instinctively reminds us of the decline of the Dutch Church province in the 1960, which subsequently also became clear in other countries. This decline also took place in only a few years. We are flooded by new concepts and ideas that deny the Christian faith. In hindsight, our situation is comparable with the community to whom the Letter to the Hebrews was written. The advice to remember our leaders who first spoke the word of God to us, also goes for us.

Let us follow this advice. Saint Willibrord, who is called the Aposte of the Netherlands and who established Echternach Abbey, is one of the most important leaders who first proclaimed the Christian faith to us. What do we know about him? What characterised him and what drove him? How can he inspire us today? Willibrord was born in 658 in Northumberland (in the north of England). In his twenties he entered Rathmelsighi monastery in Dublin (Ireland) to prepare for a mission in the Netherlands. For twelve years he received a thorough education there. He got to know the spirituality of the Hiberno-Scottish monks. In 690 he came to the Netherlands with his companions. A year later he received from Pope Sergius I the mission to proclaim the Gospel among the Frisians. Willibrord expressly wanted to perform his mission in union with Rome and be a part of the entire world Church. During his second visit to Rome in 685 the Pope ordained him as archbishop of the Frisians and he received the pallium.

When we really want to know the spirit of Saint Willibrord and his motives, we must know a few things about the aforementioned Hiberno-Scottish monks. These did not strive for a systematic evangelisation and did not in the first place think of the creation of great structures and the establishment of dioceses. Their motive, to proclaim the faith, had in the first place to do with their focus on their own sanctification. They fostered an ascetical-mystical ideal: Like Christ during His earthly life and like His Apostles, they wanted to have no place to rest their heads (Matt. 8:20), and like them possess nothing and endure the suffering that would be theirs through rejection, misunderstanding, resistance and violence. They wanted to be what is called in Latin peregrini, meaning strangers or pilgrims, like Jesus and the Apostles themselves. It was their ideal to spread the good news like Jesus and the Apostles, as strangers without a permanent residence, following His call: “And everyone who has given up houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands for the sake of my name will receive a hundred times more, and will inherit eternal life” (Matt. 19:29).

Willibrord and his companions wanted to heed this call and left their homeland with its already well-developed and widespread Christian structures, to proclaim Christ and His Gospel as peregrini among us on the European mainland. Willibrord experienced what it is to go with Jesus without being able to rely on established structures. He and his companions had the same experiences as Jesus during His earthly life. They too encountered misunderstanding and persecution. They found what it means that no slave is above his master (Matt. 10:24).

Of course, Willibrord also tried to rely on structures: he saught the protection of the Frankish royal house and established monasteries to support the mission. But in the beginning there were no structures at all. And what structures he established were frequently destroyed again, for example during a rebellion of the Frisians under their King Radbod. This also provides one of the explanations for the way in which the spring procession was held until 1947: with three steps forward and two back. This reflects the evangelisation, which in general was very fruitful, but not without times of serious setbacks.

As Willibrord and his companions could, at the start of their mission, not rely on permanent Christian structures, and as the structures they built were frequently destroyed again, their Hiberno-Scottish spirituality was not just their motivation, but also the most important means of their evangelisation. The direct imitation of Christ in their way of living gave them a strong personal charisma as disciples of Jesus. This was well-received: soon they were joined by missionaries from the areas they had evangelised, aglow with the same fire – like Saint Liudger, founder of the Diocese of Münster, born in Zuilen, a village near Utrecht and today a subburb of that city.

Can we not see a comparison here with what later happened multiple times in the Church? During the French Revolution and the the time after it, for example, the Church in western Europe lost many of her structures and took several steps backwards. But over the course of the nineteenth century the Church took many steps forward again.

Sadly we have to conclude that the Church has once again taken quite a few step back in the past fifty years. In the 1950s the communication of faith happened almost automatically, carried by our strong parishes, Catholic schools and other structures which played an important role in the past. Now even more than in the past, the advice is true: remember your leaders, who first spoke the word of God to you. Willibrord and his companions are an example for us because of their determination, based on the spirituality of the Hiberno-Scottish monks, to be on the road with Jesus, even without great structures, even in the face of opposition. That enabled them to withstand misunderstanding, criticism, opposition and setbacks and gave them the charisma of the disciples of Jesus during his earthly life. This was precisely what made their evangelisation – despite the frequently necessary steps back – very fruitful.

We have now taken steps backwards and can rely on ever fewer structures. We can’t literally follow Saint Willibrord, but we can be inspired by his spirituality. It not only shows us the way towards our own sanctification, but at the same time teaches us how we can proclaim the faith without structures of any kind. His spirituality, directed towards the development of a convincing personal charisma as disciples of Jesus, is, perhaps more than we realise, groundbreaking for the new evangelisation of western Europa. I am not a prophet, but we can anticipate that our current secular culture is not for ever and will at some point in the future be replaced by another culture. And who knows, perhaps then, in regard to our Christian structures, we can take a few steps forwards again. Amen.”

Photo gallery available here.

The bishop’s agenda – Bishop de Korte’s homily

Bishop Gerard de Korte has the habit of not writing out his homilies. He usually makes somes notes, but for the most part he speaks from memory. His homily during his installation Mass as bishop of ‘s-Hertogenbosch, yesterday, was no different. But, contrary to past occasions, the bishop’s notes were published, and they’re complete enough to reconstruct the lengthy homily that ended in a welcoming applausse from the full cathedral basilica.

08

The bishop begins by reflecting on the person whose feast it was yesterday: the Apostle who was chosen to replace Judas, St. Matthias. An important criterium in his election was his being a witness of Christ’s resurrection (Acts 1: 21-22). And since a bishop is a successor of the Apostles, his first task is to be a witness of the resurrected Lord. The Church is a community around the living Christ, the bishop said, so let us live with Christ and His Gospel as our basis.

Of course, there was occasion to look back, first to Bishop Bekkers, who was buried from St. John’s basilica exactly fifty years before Bishop de Korte’s installation. He remains a symbol for many Catholics of a loving, mild and hospitable Church. But also to Bishop Antoon Hurkmans, the now retired bishop of ‘s-Hertogenbosch. Bishop de Korte thanked him for his work as parish priest, seminary rector, vicar general and bishop.

Then, a look to the future. Bishop de Korte’s takes up the call of Bishop Hurkmans to defeat all division in the diocese. Tolerance is a virtue, there is room for different emphases and spiritualities in the Catholic house, and, most importantly, if Christ has chosen us, who are we to not accept each other?

As ever, Bishop de Korte has a realistic eye for the Church in our times. Yes, there are few young people, yes, the Church is vulnerable, yes, in many ways these are the years of truth. Like he said in his letter with that title from January 2015, Catholics must take their responsibility. Priests, deacons, pastoral workers, religious and all the baptised.

The bishop extended a specific invitation to the religious in his new diocese, asking them to work with the diocese, to reinforce and support each other.

Ever with an eye for ecumenism, Bishop de Korte siad he wants to continue working for better ecumenical relations in his new diocese. To not only celebrate, but also learn and serve together and so bear witness together of the risen Lord.

Taking a page from Pope Francis’ book, the bishop desires a Church which is open to the needs of the world, that joins all spiritual forces to realise more global justice and the protection of Mother Earth.

In closing, the bishop directs the attention to Mary, to whom there is a strong devotion in the Diocese of ‘s-Hertogenbosch. Mary continuously refers to Christ (Do what He tells you to). Mary is also the mother of the faithful, a source of comfort, an example of the love for God and the neighbour. Let’s follow her example.

Photo credit: Ramon Mangold

For clarity – Pope Francis and female deacons

deacon ordinationPope Francis’ recent suggestion that a commission should be formed to study the form and fucntion of female deacons in the early Church (with, one would think, an eye on their possible re-introduction into the life of the Church today) has led to much enthusiasm and outrage, both for all the wrong reasons.

The papal comments came as an answer to the question if the permanent diaconate could not be open to men and women alike. It being a spontaneous question-and-answer session, the Holy Father obviously did not have all the necessary information at the ready, so he chose to share what he recalled from conversations with a Syrian theologian he used to meet in Rome, well before he became Pope.

And those recollections immediately point out some of the problems in equating male and theoretical female deacons. The latter’s role was found in sensitive and private situations between women: baptism, which at that time was performed by full immersion, but also cases in which a woman would have to present the physical evidence of an abusive husband! The differences with the duties of a male deacon – who has financial and charitable responsibilities, as well as clearly-defined duties in the liturgy of the Mass – are clear.

A 2002 study by the International Theological Commission, summarised here, also states this, and further reaffirms the unity of the sacrament of Holy Orders – the grades of deacon, priest and bishop. A deacon is, at least in theory, able to be ordained as priest and bishop. The Church only has the authority to ordain men, not women (as Pope Francis has pointed out more than once), so in regard to the sacrament, female deacons are not possible.

Many of the duties of a deacon can be performed perfectly well by a woman. In fact, as Father Dwight Longenecker points out, in many parishes, women are already in charge of finances and run the charitable efforts of the community. You don’t need to be ordained for that. Pope Francis is not wrong when he started his answer with the half-joke that the female deacons of the Church are the religious sisters.

That leaves the duties for which ordination is a prerequisite: the liturgy of Holy Mass, such as, for example, reading the Gospel and giving the homily. Here, the deacon or priest does not do anything for himself: he performs the duties of proclamation and teaching of Christ. He is an alter Christus. The Church teaches that this is no act or show, but a sacramental reality, which we are asked to acknowledge in faith.

Some have chosen to see Pope Francis willingness to look into this matter as evidence that he wants female deacons, which is a ridiculous conclusion to draw. By that reasoning, Pope St. John Paul II wanted the same thing when he asked to International Theological Commission to study the matter…

Pope Francis said he wants clarification in this matter, and a conclusion along the lines of the 2002 study is no less a clarification than one that says, yes, there can be female deacons. But, it has to be said, all signs indicate that we should not expect the latter conclusion to be drawn.

In surprising move, Bishop de Korte goes south

It was one of the more unexpected choices, and for the new bishop the change will be big in several ways: he goes from the north to the south of the country, from a diocese with few Catholics to one with many, from a part of the country where people are fairly down to earth, to one where the Dutch concept of ‘gezelligheid’ has a natural home and where people are sometimes brutally honest. It will be interesting to see what bishop and diocese bring each other.

Mgr. Hurkmans en Mgr. de Korte
Bishop Hurkmans and his successor, Bishop de Korte

The new bishop of ‘s-Hertogenbosch is 60-year-old Gerard de Korte, until today the bishop of Groningen-Leeuwarden. And this scribe’s bishop at that. In yesterday’s blog post I already characterised Bishop de Korte as a popular shepherd. He is personable, interested, with a keen sense of the hearts and minds of other people. That makes him well suited to represent the Catholic Church in relations with other Christians, a talent he has made one of the focal points of his mission. In Groningen-Leeuwarden, such ecumenical effort is a necessity and a value. How it will take shape in ‘s-Hertogenbosch will be very interesting to see.

In a message leaked prematurely via Twitter, Bishop Hurkmans congratulated Bishop de Korte, and expresses a few wishes to him and the faithful of ‘s-Hertogenbosch:

bisschop Hurkmans“I wish very much that you, as a society, may live in confidence with the new bishop. You and I, we, live in a time of many and great changes. Especially now it is good to stand on the solid ground the faith offers us. God is our Creator and Father. He wanted all of us and included us in His plan of love.

Secondly, I wish for you all that you may remain hopeful with the new bishop. Evil and death are in the way of us all. They supplant hope. Jesus Christ broke the power of sin and opened the way to life. We celebrate this in the Eucharist and from it we draw hope every time. With that, as a new community around Christ, we can be a sign of hope in our society.

Lastly, I wish for the new bishop and you all to remain in love. That this may be the basis of your life. The Holy Spirit lives in us. He plants love in us and continuously strengthens the divine life. This makes love bloom in us. Love can reinforce our community. Love will let us live for each other in the Church and in the world.

Remaining in faith, hope and love is more than guaranteed when we participate in unity in a healthy life of the Church. I gladly wish Msgr. Gerard de Korte people who say yes to their vocation to the priesthood, the diaconate and the religious life, people who will work with him in the life of the Church, people who make the Church present in the world. People who support him in his prayer and proclamation, on being close to people and managing the diocese.”

Bishop Hurmans, now bishop emeritus, closes with a word of gratitude, despite beginning his letter by saying that he has said enough about his retirement.

“I thank you all for the faith, the hope and the love which I was able to keep among you. I hope to be able to be a witness of that in a simple way, trusting in the Sweet Mother of Den Bosch and living from the Holy Eucharist, until my death.”

duzijn jellema ordinationBishop de Korte has been the bishop of Groningen-Leeuwarden since 2008. Before that, from 2001 to 2008, he was auxiliary bishop of Utrecht, where he also worked as a priest since his ordination in 1987. He is a historian and served as seminary rector before his appointment as bishop. In Groningen-Leeuwarden he was a bishop on the road, travelling to every corner and sharing the major celebrations of Easter and Christmas between the cathedral in Groningen and the church of St. Boniface in Leeuwarden. Ordinations were also shared between the two cities: those of deacons, as pictured at left, in Leeuwarden, and priests in Groningen. He leaves a diocese in the midst of the greatest reorganisation in recent history: the reduction of its 84 parishes to 19. May the vacancy of the seat in St. Joseph’s cathedral in Groningen be a short one.

In my blog, Bishop de Korte has made frequent appearances, and translations of his writing may be found via the tag cloud in the left sidebar. Just click on the tag ‘Bishop Gerard de Korte’.

Despite the appointment coming before Easter, Bishop de Korte will mark the Church’s  greatest week in Groningen-Leeuwarden. His installation in ‘s-Hertogenbosch’s Cathedral Basilica of St. John the Evangelist will follow on 14 May.

In hindsight, this was perhaps the most Franciscan option in the Netherlands. Bishop de Korte fits the profile of what Pope Francis wants in a bishop (although other bishops are often unfairly depicted as being in opposition to the Holy Father): an open communicator, close to the people, a shepherd who smells like the sheep. These qualities may go a long way in resolving the polarisation that plagues parts of the Diocese of ‘s-Hertogenbosch. In recent years more than one community has broken with the diocese, and the person and approach of Bishop de Korte, a man of dialogue and a strong voice against hate and distrust, may go a long way in setting them back on a course towards reconciliation.

864x486
Bishop de Korte at an interfaith meeting against hate and racism in 2014.

 In his new diocese, Bishop de Korte will undoubtedly continue to stress the importance of catechesis. Back in 2012 he said, “It may sound dramatic, but I sometimes feel that only a great catechetical offensive can secure Catholicism in our country. Without it, the strength of our faith seems to continue to weaken and Catholics become more and more religious humanists for whom important aspects of classic Catholicism have become unfamiliar.” Other emphases of his new task will be ecumenism, religious life and active Catholic communities.

de korte eijkIn the Dutch Bishops’ Conference this appointment does not change much, although several commentators have chosen to see it as a blow for Cardinal Eijk, outgoing president and predecessor of Bishop de Korte in Groningen. The two prelates have not always seen eye to eye, and they have clashed on occasion, although how much actual truth there is behind the rumours will probably remain guesswork. In the conference, Bishop de Korte retains his one voice, and continues to hold the portfolios that formulate Church relations with the elderly, women and society. Actual change will only occur when a new bishop is appointed for Groningen-Leeuwarden, and perhaps not even then: if the new ordinary up north is one of the current auxiliary bishops in the country, the composition of the bishops’ conference remains the same as it is now.

Now, we could make the assumption that Cardinal Eijk would have liked to see a bishop in ‘s-Hertogenbosch who was more in line with himself, but that is guesswork. And besides, as I have pointed out before, the cardinal and the bishop may have different personalities and talents, their policies (for example, about the closing of churches and merging of parishes) are not always all that different.

In recent years, Bishop de Korte has appeared as the voice of the bishops’ conference, especially in the wake of the abuse crisis. This will not change, I imagine, even if the crisis has abated somewhat. Although the bishops in general remain hesitant to embrace the resources of the media, Bishop de Korte is the one whose face and name appears most frequently. He is a blogger on the diocesan website, writes books and articles and even appears on television every now and then. This is something that he should continue to do so: he is well-liked by many in and outside the Church, and knows how to communicate to both. And that is a value we need in our Church today.

More to come.

Photo credit: [1] ANP RAMON MANGOLD, [2] Roy Lazet, [3] Leeuwarder Courant, [4], ANP, [5] edited by author

On Schiermonnikoog, monks find their new home

It’s the border between farmland and dunes dottes with holiday homes, but it will be the location of a small Cistercian monastery. The mayor and executive board are all for it, but the municipal council will also need to agree. But the signs are good, and the monks on Schiermonnikoog seem to have found their new home.

Four monks from the former Sion Abbey are currently residing on the island of Schiermonnikoog, off the northern Dutch coast, in a residential home they are renting. Ever since their arrival, a result of their decision to leave too-large abbey, the monks have been looking for a location to establish their monastery on the island. It will be a small religious house, but with the hope that it may be the start of something bigger. A hope that is recognised and shared by Bishop Gerard de Korte, in whose diocese the monks now reside. He has repeatedly identified the presence of the monks on Schiermonnikoog as one of the seeds of spiritual renewal in the diocese, together with the shrine of Our Lady of the Garden Enclosed in Warfhuizen and the community of the Holy Ghost Fathers in Heerenveen, which is in the process of growing from two to four members.

IMG_1168-950x712

^On 26 January, Abbot Alberic and Brother Paulus introduced themselves to the 27 pupils of the local secondary school. This was one of several introductions to the inhabitants of Schiermonnikoog.

The future monastery on Schiermonnikoog will be in a unique position. As a Cistercian house it will be a home of silence and prayer, but located in a world of farming, tourism and nature. Schiermonnikoog is small, its sole village surrounded by a national park, and soon with a monastery on the border between the two.

Photo credit: Simon van der Zee

Archbishop Léonard’s farewell, part one

On Sunday, the first Sunday of Advent, Archbishop André-Joseph Léonard bade his first of four farewells to the archdiocese he led for six years. He did so as Mechelen’s cathedral of St. Rumbold, for the vicariate of Mechelen and Flemish Brabant, in the presence of priests, faithful, auxiliary Bishop Léon Lemmens and his predecessor, Cardinal Godfried Danneels. In his homily, the translation of which follows below, the archbishop looked back on the past years and his own efforts in shepherding the faithful of Mechelen-Brussels “towards the heart of our faith, the person of Jesus Christ Himself”.

foto_1448821587

“Dear brother priests,

Dear brothers and sisters,

I am very happy to be able to say goodbye to you on this first Sunday of Advent. For, as you may perhaps know, I took my episcopal motto from the prayer at the heart of this liturgical time: “Yes, come Lord Jesus!”. Of course, the second coming of Jesus in glory will be preceded by terrible tests; a bit like everyone’s arrival into eternal life will be preceded by the narrow passage of our death. That is why we do not give in to fear, but recover and rise again, for our salvation is at hand.

In the six years that I was bishop among you, I tried to lead you to the heart of our faith, namely the person of Jesus Himself, true man and true God, crucified to bear all our pain and resurrected so that we down here could already have a taste of a life which continues past death. I have tried to raise you up “on high”, to the Lord, true my teaching and especially through the celebration of the liturgy in a way worthy of the Lord and which could teach our hearts most deeply. That is why I wanted to meet you all in the field, in the 15 deaneries of our vicariate of Flemish Brabant and Mechelen. I was touched by the warm welcome that I received everywhere and by the wealth of what is happening in numerous parishes. For that I thank you from my heart.

At this time you are working hard on the restructuring of the parishes. That operation is necessary, but sometimes also a but painful or disconcerting, as, by the way, is the case with every ‘operation’. But this restructuring is only a means. As my successor has said at the press conference for his appointment: the essence lies elsewhere, the essence is the blazing flame of love, the spiritual, yes, even prophetic elan which must inspire the structures. This inspiration can only be received as a grace, through prayer and adoration, because it is a gift of the Holy Spirit.

When I met you during my pastoral visits, I was full of admiration for the engagement of so many lay people, so many consecrated persons, and a great number of very well-formed deacons. But you will understand that I will express my special gratitude, first and foremost to my auxiliary bishop, Msgr. Lemmens, and his coworkers, on whom I could count, and finally to all my brother priests. I was very pleased with you engagement, you availability for all people. I when I met brothers who experienced difficulties or about whom I had heard bad words, I tried as best as I could to give them a new chance, by given them my trust, every time anew.

The best gift I could give you, dear brothers, at the end of my episcopacy, seemed to me to be the assurance of succession: young brothers who are able to continue your pastoral task, even along new ways. This year our archdiocese has 55 seminarians: 20 in the familiar diocesan program, 20 in the Redemptoris Mater seminary and 15 in the Fraternity of the Holy Apostles. Among these future priests there are – I admit – only eight fully Flemish. That is progress compared to the past. But among our seminarians of foreign descent there are several who are trying their best to be properly bilingual, so that can also work in Flanders. I entrust these future priests to your good care and your prayer. For they are bearers of hope, of that hope about which the prophet Jeremiah says, “Look, the days are coming when I shall fulfil the promise I made to the House of Israel and the House of Judah.” But what interests us here today is especially everything that can contribute to the happiness of our diocese, and especially of our beloved vicariate of Flemish Brabant and Mechelen. Thanks to all of you that you are willing to contribute to that happiness, in a great community of the heart with my successor!”

André-Joseph Léonard”

The three other occasions to bid farewell to Archbishop Léonard will be at the cathedral of St. Michael and Gudula in Brussels on 5 December, the national basilica in Koekelberg on the morning of 6 December and the Collégiale Sainte-Gertrude in Nivelles in the afternoon of that same day.

Photo credit: Phk/KerkNet