Boodschap voor Wereldjongerendag 2012

“Verheug u altijd in de Heer” (Fil. 4:4)

Beste jonge vrienden,

Ik ben blij jullie wederom toe te mogen spreken ter gelegenheid van de 27e Wereldjongerendag. De herinnering aan onze ontmoeting in Madrid, afgelopen augustus, blijft me zeer nabij. Het was een tijd van buitengewone genade toen God zijn zegeningen liet neerdalen over de jonge mensen die van over de hele wereld bijeengekomen waren. Ik dank God voor alle vruchten die die gebeurtenis heeft gegeven, vruchten die in de toekomst zeker zullen toenemen voor jonge mensen en hun gemeenschappen. Nu kijken we vooruit naar onze volgende ontmoeting in Rio de Janeiro in 2013, waar het thema “Ga, en maak alle volkeren tot leerling” (vg. Matt. 28:19) zal zijn.

Het thema voor de Wereldjongerendag van dit jaar komt uit de aansporing van de heilige Paulus in zijn Brief aan de Filipenzen: “Verheug u altijd in de Heer” (4:4). Vreugde staat in het hart van de christelijke belevenis. Op elke Wereldjongerendag ervaren we enorme vreugde, de vreugde van gemeenschap, de vreugde van het christen-zijn, de vreugde van het geloof. Dit is één van de kenmerken van deze bijeenkomsten. We zien de grote aantrekkingskracht van de vreugde. In een wereld van verdriet en angst is de vreugde een belangrijke getuige van de schoonheid en betrouwbaarheid van het christelijk geloof.

Het is de roeping van de Kerk om vreugde te brengen in de wereld, een authentieke en blijvende vreugde, de vreugde die de engelen aan de herders verkondigden op de nacht dat Jezus werd geboren (vg. Luc. 2:10). God sprak niet alleen, Hij deed niet alleen grote tekenen door de hele geschiedenis van de mensheid, maar Hij kwam ons zo nabij dat Hij één van ons werd en ons leven totaal leefde. In deze moeilijke tijden moeten zoveel jonge mensen rondom jullie horen dat de christelijke boodschap een boodschap van vreugde en hoop is! Ik wil met jullie nadenken over deze vreugde en hoe we haar kunnen vinden, zodat je het nog dieper kan ervaren en het aan iedereen die je tegenkomt kan overbrengen.

1. Onze harten zijn voor vreugde gemaakt

In het hart van elke man en vrouw huist een verlangen naar vreugde. Onze harten zoeken veel meer dan onmiddelijke en vluchtige voldoening; ze zoeken een volmaakte, volledige en blijvende vreugde die ‘smaak’ kan geven aan ons bestaan. Dat is in het bijzonder zo voor jullie, omdat de jeugd een tijd van voortdurende ontdekking is van het leven, van de wereld, van anderen en van onszelf. Het is een tijd van openheid naar de toekomst en van een groot verlangen naar geluk, vriendschap, delen en waarheid, een tijd waarin we door grote idealen worden gedreven en grote plannen maken.

Elke dag is gevuld met ontelbare kleine vreugden die de Heer geeft: de vreugde van het leven, de vreugde van de schoonheid van de natuur, de vreugde van werk dat goed gedaan is, de vreugde van het helpen van anderen, de vreugde van echte en pure liefde. Als we goed kijken zien we nog vele andere redenen tot vreugde. Zo zijn er de gelukkige momenten in het gezinsleven, wederzijdse vriendschap, het ontdekken van onze talenten, onze successen, de complimenten die we van anderen krijgen, het onszelf weten uit te drukken en te weten dat we begrepen worden, en het gevoel anderen behulpzaam te zijn. Er is ook de opwinding van nieuwe dingen leren, nieuwe en wijdse vergezichten voor ons te zien door onze reizen en ontmoetingen, en het besef van de mogelijkheden die we hebben om onze toekomst te plannen. We kunnen ook de ervaring van het lezen van een groot literair werk noemen, of het bewonderen van een meesterwerk van de kunst, het luisteren naar en maken van muziek, of het kijken naar een film. Al deze dingen kunnen ons ware vreugde schenken.

Maar elke dag worden we ook geconfronteerd met een aantal moeilijkheden. Diep van binnen maken we ons ook zorgen over de toekomst; we vragen ons af of de volledige en blijvende vreugde waar we naar verlangen misschien een illusie en een vlucht voor de werkelijkheid is. Vele jonge mensen vragen zich af: is de perfecte vreugde echt mogelijk? De zoektocht naar de vreugde kan verschillende wegen volgen, en sommige daarvan blijken later verkeerd, zelfs gevaarlijk, te zijn. Hoe kunnen we dingen die echte en blijvende vreugde geven onderscheiden van onmiddelijke en denkbeeldige genoegens? Hoe kunnen we ware vreugde in het leven vinden, een vreugde die blijft en ons niet verlaat op moeilijke momenten?

2. God is de bron van ware vreugde

Wat ons ook ware vreugde brengt, of het nu de kleine vreugden van elke dag zijn of de grootste vreugden in het leven, het heeft haar bron in God, zelfs als dit niet meteen duidelijk is. Dat komt omdat God een gemeenschap van eeuwige liefde is; Hij is eeuwige vreugde die niet in zichzelf blijft opgesloten, maar zich verspreid om allen die God liefheeft en die Hem liefhebben te omhelsen. God schiep ons naar Zijn beeld uit liefde, om ons te overspoelen met Zijn liefde en ons te vullen met Zijn aanwezigheid en genade. God wil ons laten delen in Zijn eigen goddelijke en eeuwige vreugde, en Hij laat ons zien dat de diepste betekenis en waarde van ons leven liggen in geaccepteerd worden, welkom geheten en geliefd door Hem. Hoewel we het zelf soms moeilijk vinden anderen te accepteren, biedt God een onvoorwaardelijke acceptatie die ons in staat stelt te zeggen: “Ik ben geliefd; ik heb een plek in de wereld en de geschiedenis; Ik ben persoonlijk geliefd door God. Als God mij accepteert en van mij houdt en ik daar zeker van ben, dan weet ik duidelijk en met zekerheid dat het goed is dat ik leef”.

Gods oneindige liefde voor ons is volledig zichtbaar in Jezus Christus. De vreugde die we zoeken is in Hem te vinden. In het Evangelie lezen we hoe de gebeurtenissen aan het begin van Jezus’  leven getekend zijn door vreugde. Als de Aartsengel Gabriël de Maagd Maria verteld dat zij de moeder van de Verlosser zal worden, zijn zijn eerste woorden “Verheug u” (Luc. 1:28). Als Jezus geboren is, zegt de engel van de Heer aan de herders: “Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren; Hij is de Messias, de Heer” (Luc.2:10-11). Toen de wijzen het kind kwamen zoeken, “werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld” (Matt. 2:10). De oorzaak van al deze vreugde is de nabijheid van God die één van ons werd. Dat is wat de heilige Paulus bedoelt als hij aan de Filipenzen schrijft: “Verheug u altijd in de Heer. Nog eens: verheug u! Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij” (Fil. 4:4-5). Onze eerste reden voor vreugde is de nabijheid van de Heer, die mij welkom heet en van mij houdt.

Een ontmoeting met Jezus leidt altijd tot een enorme innerlijke vreugde. We zien dit in vele Evangelieverhalen. We herinneren ons dat toen Jezus Zacheüs, een oneerlijke tollenaar en publiek zondaar, bezocht, Hij tot hem zei: “Vandaag moet Ik in uw huis verblijven”. Toen, zo vertelt St. Lucas ons, ontving hij “Hem met vreugde” (Luc. 19:5-6). Dit is de vreugde van de ontmoeting met de Heer. Het is de vreugde Gods liefde te voelen, een liefde die ons hele leven kan veranderen en verlossing kan brengen. Zacheüs besluit zijn leven te beteren en de helft van zijn bezittingen aan de armen te geven.

De Evangelieën verhalen van Maria Magdalena en de andere vrouwen die het graf komen bezoeken waarin Jezus na Zijn dood te rusten was gelegd. Een engel vertelde hen het verbluffende nieuws van de verrijzenis van Jezus. Toen, zo vertelt de Evangelist ons, renden zij weg van het graf, “vol angst en met grote vreugde”, om het goede nieuws met de leerlingen te delen. Jezus kwam hen tegemoet en zei: “Gegroet” (Matt. 28:8-9). Hen werd de vreugde van de verlossing aangeboden. Christus is de Ene die leeft en het kwaad, de zonde en de dood overwint. Hij is onder ons aanwezig als de Verrezene en Hij zal bij ons blijven tot het einde van de wereld (vg. Matt. 28:20). Het kwaad heeft niet het laatste woord in ons leven; het geloof in Christus de Verlosser vertelt ons dat de liefde van God overwint.

Deze diepe vreugde is de vrucht van de Heilige Geest die ons zonen en dochters van God maakt, en ons in staat stelt Zijn goedheid te ervaren en waarderen, en Hem “Abba”, Vader te noemen (vg. Rom. 8:15). Vreugde is het teken van Gods aanwezigheid en handelen in ons.

3. Christelijke vreugde in ons hart bewaren

Nu vragen we ons af: “Hoe ontvangen en onderhouden we deze gave van diepe geestelijke vreugde?”

Eén van de Psalmen vertelt ons: “Ja, schep vreugde in de heer: Hij zal je geven waar je hart om vraagt” (Ps 37:4). Jezus vertelde ons: “Het gaat met het koninkrijk der hemelen als met een schat, in de akker verborgen. Toen iemand hem vond, verborg hij hem, en van blijdschap ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht hij die akker” (Matt. 13:44). Het ontdekken en bewaren van geestelijke vreugde is de vrucht van een ontmoeting met de Heer. Jezus vraagt ons Hem te volgen en ons hele leven op Hem te bouwen. Beste jonge mensen, wees niet bang om je leven te wagen door ruimte te maken voor Jezus Christus en Zijn Evangelie. Dit is de manier om innerlijke vrede en ware vreugde te vinden. Het is de manier om volledig als kinderen van God, geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis, te leven.

Zoek vreugde in de Heer: want vreugde is de vrucht van geloof. Het is je elke dag bewust zijn van Zijn aanwezigheid en vriendschap: “De Heer is nabij!” (Fil. 4:5). Het is vertrouwen op God en groeien in kennis van en liefde voor Hem. Binnenkort beginnen we het ‘Jaar van het Geloof’, en dit zal ons helpen en aanmoedigen. Beste vrienden, leer te zien hoe God in je leven werkt en ontdek Hem in het verborgene van de dagelijke gebeurtenissen. Geloof dat Hij altijd trouw is aan het verbond dat Hij met je heeft gesloten op de dag van je Doopsel. Weet dat God je nooit zal verlaten. Richt je blik vaak op Hem. Hij gaf Zijn leven voor jou aan het kruis omdat hij van je houdt. Het overwegen van deze grote liefde brengt hoop en vreugde in onze harten dat niets kan vernietigen. Christenen kunnen nooit verdrietig zijn, want zij hebben Christus, die Zijn leven voor hen gaf.

Het zoeken van de Heer en Hem vinden in ons leven betekent ook het aannemen van Zijn woord, dat vreugde voor ons hart is. De profeet Jeremia schreef: “Zodra uw woord mij bereikte verslond ik het, het was mijn vreugde, het maakte mij zielsgelukkig” (Jer. 15:16). Leer de Heilige Schrift te lezen en te overwegen. Daarin zul je een antwoord vinden op je diepste vragen over de waarheid. Het woord van God openbaart de wonderen die Hij in de menselijke geschiedenis heeft gedaan, het vervult ons met vreugde, en het leidt ons naar lof en aanbidding: “Kom, laat ons juichen om de heer te eren; neerknielen voor de heer, onze maker” (Ps. 95: 1,6).

De liturgie is een speciale plaats waarin de Kerk de vreugde uitdrukt die zij van de Heer ontvangt en doorgeeft aan de wereld. Elke zondag viert de christelijke gemeenschap in de Mis het centrale mysterie van de verlossing, de dood en verrijzenis van Christus. Dit is een heel belangrijk moment voor alle leerlingen van de Heer omdat Zijn liefdesoffer tegenwoordig wordt gesteld. Zondag is de dag waarop we de verrezen Christus ontmoeten, naar Zijn woord luisteren en gevoed worden door Zijn lichaam en bloed. Zoals we in één van de Psalmen horen: “Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen”  (Ps. 118:24). In de Paaswake zingt de Kerk het Exsultet, een lofzang van vreugde over de overwinning van Jezus Christus over zonde en dood: “Laat juichen heel het hemelkoor van eng’len… Vol luister straalt de kerk van God op aarde… Laat ook onze eigen tempel luide weerklinken van ons jubellied!” De christelijke vreugde komt voort uit dit bewustzijn van geliefd zijn door God die mens werd, Zijn leven voor ons gaf en het kwaad en de dood overwon. Het betekent een leven van liefde voor Hem. Zoals de heilige Thérèse van het Kind Jezus, een jonge karmelietes, schreef: “Jezus, mijn liefde is u liefhebben” (P 45, 21 januari 1897).

4. De vreugde van de liefde

Beste vrienden, vreugde is heel nauw verbonden met liefde. het zijn onafscheidelijke gaven van de Heilige Geest (vg. Gal. 5:23). Liefde leidt tot vreugde, en vreugde is een vorm van liefde. De Zalige Teresa van Calcutta bouwde verder op de woorden van Jezus, “Het is zaliger te geven dan te ontvangen” (Hand. 20:35), toen ze zei: “Vreugde is een net van liefde waarmee je zielen kan vangen; God houdt van een vreugdevolle gever. Wie met liefde geeft, geeft meer”. Zoals de Dienaar Gods Paulus VI schreef: “In God zelf is alles vreugde, omdat alles geven is” (Apostolische Exhortatie Gaudete in Domino, 9 mei 1975).

Op elk gebied van je leven moet je weten dat liefhebben betekent dat je standvastig, betrouwbaar en trouw aan verplichtingen bent. Dit is vooral van toepassing op vriendschap. Onze vrienden verwachten dat wij eerlijk, loyaal en trouw zijn omdat echte liefde volhoudt, zelfs in moeilijke tijden. Hetzelfde kan gezegd worden over je werk en studie en de diensten die je uitvoert. Trouw en volhouden in het goede brengt vreugde, hetzij niet altijd meteen.

Als we de vreugde van de liefde willen ervaren moeten we vrijgevig zijn. We kunnen geen genoegen met het minimum. We moeten volledig toegewijd in het leven staan en bijzondere aandacht hebben voor degenen die in nood zijn. De wereld heeft mannen en vrouwen nodig die competent en vrijgevig zijn, bereid om ten dienste te staan van het algemeen welzijn. Doe je best om gewetensvol te studeren, je talenten te ontwikkelen en deze ook nu al ten dienste te stellen aan anderen. Vind manieren om te helpen de maatschappij rechtvaardiger en menselijker te maken, waar je ook mag zijn. Moge je hele leven geleid worden door een geest van dienstbaarheid en niet door de navolging van macht, materieel gewin en geld.

Over vrijgevigheid gesproken, ik zou één vreugde in het bijzonder willen noemen. Het is de vreugde die we ervaren als we antwoorden op de roeping die de Heer ons hele leven heeft gegeven. Beste jonge mensen, wees niet bang als Christus je roept tot het religieuze, klooster- of missieleven, of tot het priesterschap. Wees ervan verzekerd dat Hij allen die antwoorden op Zijn uitnodiging om alles achter te laten om bij Hem te zijn en zich onverdeeld toe te wijden aan de dienst aan anderen, met vreugde vervult. Op dezelfde manier geeft God grote vreugde aan mannen en vrouwen die zichzelf volledig aan elkaar geven in het huwelijk om een gezin op te bouwen en tekenen te zijn van Gods liefde voor de Kerk.

Laat me jullie aan een derde element herinneren dat jullie zal leiden naar de vreugde van de liefde. Het is het laten groeien van broederlijke liefde in jullie levens en in jullie gemeenschappen.. Er bestaat een nauwe band tussen gemeenschap en vreugde. Niet zonder reden is de aanmoediging van Paulus, “Verheug u altijd in de Heer” (Fil. 4:4), in het meervoud geschreven, gericht aan de gemeenschap als geheel, in plaats van aan de individuele leden. Alleen als we samen zijn in de gemeenschap van de naastenliefde ervaren we deze vreugde. In de Handelingen van de Apostelen wordt de eerste christengemeenschap met deze woorden omschreven: Ze “braken bij iemand aan huis het brood, gebruikten samen hun maaltijden in blijdschap en eenvoud van hart” (Hand. 2:46). Ik vraag jullie alles te doen om onze christengemeenschappen te helpen speciale plaatsen van delen, aandacht en zorg voor elkaar te worden.

5. De vreugde van bekering

Beste vrienden, het ervaren van ware vreugde betekent ook de verleidingen herkennen die ons ervan weg leiden. Onze moderne cultuur dringt er vaak op aan dat wij doelen, prestaties en plezier op de korte termijn zoeken. Het bevordert grilligheid in plaats van vasthoudendheid, hard werk en trouw aan verplichtingen. De boodschappen die zij uitzend dringen een consumerende mentaliteit op en beloven vals geluk. De ervaring leert ons dat bezittingen geen zekerheid van geluk bieden. Hoeveel mensen zijn omringd door materieel bezit, maar leiden levens vol met wanhoop, verdriet en leegte! Om blijvende vreugde te hebben moeten we leven in liefde en waarheid. We moeten leven in God.

God wil dat wij gelukkig zijn. Daarom heeft Hij ons specifieke aanwijzingen gegeven voor onze levensreis: de geboden. Als we ons daaraan houden zullen we de weg naar het leven en het geluk vinden. Op het eerste gezicht lijken ze een lijst van verboden en een belemmering voor onze vrijheid. Maar als we ze van meer nabij bestuderen, zien we in het licht van de boodschap van Christus dat de geboden een verzameling essentiele en waardevolle regels zijn voor een gelukkig leven volgens het plan van God. Hoe vaak zien we niet, aan de andere kant, dat de keuze om ons leven los van God en Zijn wil op te bouwen leidt tot teleurstelling, verdriet en een gevoel van falen. Het ervaren van de zonde, dat de afwijzing van God en een belediging van Zijn vriendschap is, brengt duisternis in ons hart.

De weg can het christelijk levens is soms niet makkelijk, en trouw zijn aan de liefde van God brengt obstakels; soms vallen we. Maar in Zijn genade verlaat God ons nooit; Hij geeft ons altijd de mogelijkheid naar Hem terug te keren, verzoend te worden met Hem en de vreugde van Zijn liefde die vergeeft en ons opnieuw ontvangt te ervaren.

Beste jonge mensen, maak vaak gebruik van het sacrament van Boete en Verzoening! Het is het sacrament van de herontdekte vreugde. Vraag de Heilige Geest om het licht dat je nodig hebt om je zonden te erkennen en God om vergeving te vragen. Vier dit sacrament regelmatig, met rust en vertrouwen. De Heer zal altijd zijn armen spreiden voor jou. Hij zal je zuiveren en in Zijn vreugde brengen: want er is vreugde in de hemel om elke zondaar die zicht bekeert (vg. Luc. 15:7).

6. Vreugde in beproevingen

Maar uiteindelijk zullen we ons misschien afvragen of het echt mogelijk is om in vreugde te leven temidden van alle beproevingen van het leven, vooral van de meest tragische en mysterieuze. We vragen ons af of het navolgen van de Heer en ons vertrouwen in Hem altijd geluk zal brengen.

We kunnen een antwoord vinden in een aantal van de ervaringen van jonge mensen zoals jullie zelf, die in Christus het licht hebben gevonden dat kracht en hoop kan geven, zelfs in moeilijke tijden. De Zalige Pier Giorgio Frassati (1901-1925) ervoer vele beproevingen tijdens zijn korte leven, waaronder een romantische episode die hem zeer veel pijn heeft bezorgd. In deze situatie schreef hij aan zijn zuster: “Je vraagt of ik gelukkig ben. Hoe kan ik dat niet zijn? Zolang het geloof me kracht geeft, ben ik gelukkig. Een katholiek kan niets anders dan gelukkig zijn.. Het doel waarvoor we geschapen zijn omvat een pad dat zijn doornen heeft, maar het is geen triest pad. Het is vreugde, zelfs wanneer er pijn bij betrokken is” (Brief aan zijn zuster Luciana, Turijn, 14 februari 1925).  Toen de Zalige Johannes Paulus II de Zalige Pier Giorgio Frassati voorhield als een voorbeeld voor jonge mensen, omschreef hij hem als “een jonge persoon met een besmettelijke vreugde, de vreugde die vele moeilijkheden in zijn leven overwon” (Toespraak voor jongeren, Turijn, 13 april 1980).

Dichter bij ons in de tijd staat Chiara Badano (1971-1990), die kortgeleden zalig is verklaard. Zij ervoer hoe pijn door liefde veranderd kon worden en op mysterieuze wijze ondergedompeld kon worden in vreugde. Op haar achttiende, ernstig lijdend aan kanker, bad Chiara tot de Heilige Geest en sprak voor de jonge mensen van de beweging waar zij bij hoorde. Naast bidden voor haar eigen genezing, vroeg zij God om al die jonge mensen door Zijn Geest te verlichten en hen wijsheid en licht te geven: “Het was echt een moment van Gods aanwezigheid. Ik leed lichamelijk, maar mijn ziel zong” (Brief aan Chiara Lubich, Sassello, 20 december 1989). De sleutel tot haar vrede en vreugde was haar complete vertrouwen in de Heer en de acceptatie van haar ziekte als een mysterieuze uitdrukking van Zijn wil voor haar lot en dat van iedereen. Ze zei vaak: “Jezus, als u het wil, dan wil ik het ook”.

Dit zijn slechts twee getuigenissen van een groot aantal die laten zien dat ware christenen nooit wanhopen of verdrietig zijn, zelfs niet door zware beproevingen. Ze laten zien dat christelijke vreugde geen vlucht voor de werkelijkheid is, maar een bovennatuurlijke kracht die ons helpt om te gaan met de uitdagingen van het dagelijks leven. We weten dat de gekruisigde en verrezen Christus hier bij ons is en dat Hij altijd een trouwe vriend is. Als we Zijn lijden delen, delen we ook in Zijn glorie. Met Hem en in Hem veranderd lijden in liefde. En daar vinden we vreugde (vg Kol. 1:24).

7. Getuigen van de vreugde

Beste vrienden, als afsluiting wil ik jullie aanmoedigen om missionarisen van de vreugde te zijn. We kunnen niet gelukkig zijn als anderen dat niet zijn. Vreugde moet gedeeld worden. Ga en vertel andere jonge mensen over je vreugde vanwege het ontdekken van de kostbare schat die Jezus zelf is. We kunnen de vreugde van het geloof niet voor onszelf houden. Als we het willen behouden, moeten we het weggeven. De heilige Johannes zei: “Wat wij hebben gezien en gehoord, dat verkondigen wij ook aan u, opdat u met ons verbonden bent.; Wij schrijven dit om onze vreugde volkomen te maken” (1 Joh. 1:3-4).

Het christendom wordt soms gepresenteerd als een manier van leven die onze vrijheid beperkt en ingaat tegen onze verlangens naar geluk en vreugde. Maar dat is verre van de waarheid. Christenen zijn mannen en vrouwen die werkelijk gelukkig zijn omdat ze weten dat ze niet alleen zijn. Ze weten dat God hen altijd in Zijn handen houdt. Het is aan jullie, jonge volgelingen van Christus, om aan de wereld te laten zien dat geloof leidt tot geluk en ware, volledige en blijvende vreugde. Als de manier waarop christenen leven soms saai en vervelend lijkt, zullen jullie de eersten moeten zijn om de vreugdevolle en gelukkige kant van het geloof te laten zien. Het Evangelie is het ‘goede nieuws’ dat God van ons houdt en dat ieder van ons belangrijk is voor Hem. Laat de wereld zien dat dit zo is!

Wees enthousiaste getuigen van de nieuwe evangelisatie! Ga naar de lijdenden en de zoekenden toe en geef hen de vreugde die Jezus ons wil schenken. Breng het naar jullie gezinnen, jullie scholen en universiteiten, jullie werk en jullie vrienden, waar je ook woont. Je zult zien dat het besmettelijk is. Je zult honderdvoudig ontvangen: de vreugde van de verlossing voor jezelf, en de vreugde van Gods genade aan het werk in de harten van anderen. En wanneer je de Heer ontmoet op die laatste dag, dan zul je Hem horen zeggen: “Uitstekend, goede en trouwe dienaar… Kom delen in de vreugde van je heer” (Matt. 25:21).

Moge de Heilige Maagd Maria jullie vergezellen op deze reis. Zij ontving de Heer in zichzelf en verkondigde dit in een lied van lof en vreugde, het Magnificat: “Met heel mijn hart roem ik de Heer, met al mijn adem juich ik om God, mijn redder” (Luc. 1:46-47). Maria antwoordde volledig op Gods liefde door haar leven aan Hem toe te wijden in nederige en volledige dienstbaarheid. Zij wordt aangeroepen als “Reden van onze Vreugde” omdat zij ons Jezus gaf. Moge zij jullie leiden naar die vreugde die niemand ooit van jullie zal kunnen afnemen!

Uit het Vaticaan, 15 maart 2012

BENEDICTUS PP. XVI

One thought on “Boodschap voor Wereldjongerendag 2012”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s