De Priester is in Essentie een Gave

“Almachtige Vader, geef deze dienaren van u de waardigheid van het priesterschap. Hernieuw in hen de Geest van heiligheid. Mogen zij, als medewerkers van de orde der bisschoppen, trouw zijn aan het dienstwerk dat zij van u, Heer onze God, ontvangen, en mogen zij voor anderen een voorbeeld van goed gedrag zijn.”
(Pontificale Romanum: De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, Edition typical, Typis Polyglottis Vaticanis 1990)

Van het Vatican, 15 januari 2010

Dierbare broeders in het priesterschap,

Een centraal onderdeel van het wijdingsgebed herinnert ons eraan dat de priester in essentie een gave is, en, precies gezien deze “bovennatuurlijk gave”, beweegt hij zich met een waardigheid die iedereen, geestelijkheid en lekengelovigen, geroepen zijn te herkennen. Men denke aan een waardigheid die geen mensenwerk is, maar een pure gave van de genade, waartoe men geroepen is en wat niemand als recht kan opeisen. De waardigheid van het priesterschap, geschonken door de “Almachtige Vader”, moet duidelijk zijn in het leven van priesters: in hun heiligheid, hun open menselijkheid van nederigheid en pastorale liefde, in de helderheid van hun trouw aan het Evangelie en de leer van de Kerk, in de soberheid en plechtigheid van hun vieren van de goddelijke geheimen, in hun priesterkleding. Alles aan de priester moet hem en de wereld eraan herinneren dat hij de ontvanger is van een onverdiende gave zonder toedoen van zichzelf, dat hem een deugdelijke aanwezigheid van de Eeuwige maakt in de wereld en voor de verlossing van mensen.

De Geest van heiligheid, om het uitgieten waarvan wij steeds bidden, is de verzekering van het kunnen leven volgens de roeping de men in “heiligheid” heeft ontvangen en, tegelijkertijd, de voorwaarde om “trouw aan het dienstwerk” te kunnen zijn. Trouw is de prachtige samenkomst van de trouwe vrijheid van God en de geschapen maar beschadigde vrijheid van de mens, die toch door de kracht van de Geest op sacramentele wijze “voor anderen een voorbeeld van goed gedrag” kan zijn. In plaats van het dienende priesterschap terug te brengen tot een moralistisch geheel, laat zo’n aansporing de “volheid” van het leven zien: een leven dat zo werkelijk een inherent Christelijk leven is.

De priester, gekleed met de Geest van de Almachtige Vader, is geroepen een “gids” te zijn op de reis naar heiliging voor de mensen die aan hem zijn toevertrouws, door onderwijs en door het vieren van de sacramenten en, bovenal, door zijn eigen leven, door de zekerheid dat dit de enige bestaansreden van de priester zelf is: het Paradijs!

De gave van de Vader maakt van de “priesterzonen” zijn geliegden: een portio populi Dei dat geroepen is om “gekozen” te zijn, en ook om te schijnen met de heiligheid van het leven en de getuigenis van het geloof.

Moge de gedachtenis van de ontvangen gave, die steed hernieuwd word door de Geest en de bescherming van de Heilige Maagd Maria, Dienstmaagd van de Heer en Tabernakel van de Heilige Geest, het iedere priester mogelijk maken om trouw zijn missie in de wereld te volbrengen, in vreugdevolle verwachting van de hemelse beloning voor de gekozen zonen die ook erfgenamen zijn.

+ Mauro Piacenza
Titulair Aartsbisschop van Vittoriana
Secretaris

One thought on “De Priester is in Essentie een Gave”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s