A great heart goes home – Bishop Lemmens passes away

This morning brought the sad news of the death of Bishop Leon Lemmens, auxiliary bishop of Mechelen-Brussels, after a struggle with leukemia. The bishop had laid down his duties towards the end of last year and was admitted to hospital in October of 2016, which is where, at the university hospital in Louvain, he passed away last night.

Lemmens1

Bishop Lemmens was an auxiliary bishop of the sole Belgian archdiocese since 2011, when he was appointed as such together with Bishop Jean-Luc Hudsyn and Jean Kockerols. He was appointed for the vicariate of Flemish Brabant and Mechelen, and wuithin the bishops’ conference he was responsible for the pastoral care to prisoners, contacts with the other Christian churches and  contacts with the Muslim community. The late bishop was also member of the Community of St. Egidio. Speaking on behalf of that community, historian and member Jan De Volder characterises the bishop as follows:

“Leon Lemmens was an extraordinarily cultivated man, a polyglot, who left an impression because of his stature and sincere cordiality, also on the young people he met. He possessed a robust faith and a great heart, especially for the poor, the homeless, the refugees.”

The titular bishop of Municipa was a priest of the Diocese of Hasselt since his ordination in 1977. He studied moral theology in Rome, after which he served as parish priest in Genk in the early 1980s. A professor at the diocesan seminary since 1984, he rose to its leadership in 1997. In 1998 he was appointed as vicar general of Hasselt. In 2004, Msgr. Lemmens went to Rome, to serve as rector of the Romanian College, and in 2005 he also started working at the Congregation for the Oriental Churches. In 2011, he was one of three priests called to serve as auxiliary bishops under the then recently-appointed Archbishop Léonard of Mechelen-Brussels. In 2015, shortly before being forced to relinquish his duties, Bishop Lemmens accompanied Bishop Guy Harpigny and the later Cardinal Jozef De Kesel on a solidarity mission to northern Iraq.

Aboput his final months and weeks, Bishop Patrick Hoogmartens of Hasselt, Bishop Lemmens’ home diocese, says:

“We knew that he was ill and we visited him regularly. I spoke with him over the phone only last week. He bore his illness in full faithful surrender.”

The funeral Mass for Bishop Lemmens will take place on Saturday 10 June, in the Cathedral of St. Rombald in Mechelen.

Quoting the wish from the vicariate of Flemish Brabant and Mechelen: “Let’s remain united in prayer with him, and ask the Lord to embrace him with great affection and grant him eternal life.”

Photo credit: Philippe Keulemans

Robert Kardinaal Sarah: “Naar een authentieke toepassing van Sacrosanctum Concilium”

This is a Dutch translation of Cardinal Robert Sarah’s address on the first day of the Sacra Liturgia conference, held in London from 5 to 8 July. This translation is based on the text as released via the Sacra Liturgia Facebook page. It is not a complete transcript of what Cardinal Sarah said. This is expected to be released sometime next week, after the cardinal has added a few points once he returns to Rome. In due time, this address, as well as the conference’s other papers, will be published in book form.


Dit is een Nederlandse vertaling van de toespraak die Kardinaal Robert Sarah heeft gegeven op de eerste dag van de Sacra Liturgia conferentie, gehouden in Londen van 5 tot 8 juli. Deze vertaling is gebasseerd op de tekst zoals die op de Facebook-pagina van Sacra Liturgia werd gepubliceerd. Het is geen volledige transcriptie van wat Kardinaal Sarah heeft gezegd. Het is de verwachting dat deze in de loop van de komende week wordt uitgegeven, zodra de kardinaal een aantal punten toe heeft kunnen voegen na zijn terugkeer naar Rome. Uiteindelijk zal deze toespraak, samen met alle andere die tijdens de conferentie gehouden zijn, in boekvorm uitgegeven worden.

TOESPRAAK VAN ZIJNE EMINENTIE ROBERT KARDINAAL SARAH:
“NAAR EEN AUTHENTIEKE TOEPASSING VAN SACROSANCTUM CONCILIUM”

IMG_7842

Ik wil in de eerste plaats mijn dank uitspreken aan Zijne Eminentie Vincent Kardinaal Nichols, voor zijn welkom in het Aartsbisdom Westminster en zijn vriendelijke begroetingswoorden. Eveneens wil ik Zijne Excellentie Bisschop Dominique Rey, bisschop van Fréjus-Toulon, danken voor zijn uitnodiging om hier met u aanwezig zijn bij de derde internationale “Sacra Liturgia” conferentie, en vanavond de openingstoespraak te presenteren. Uwe Excellentie, ik feliciteer u met dit internationale initiatief ter bevordering van de studie van het belang van liturgische vorming en viering in het leven en de missie van de Kerk.

In deze toespraak wil ik een aantal overwegingen aan u voorleggen over hoe de westerse Kerk naar een meer getrouwe toepassing van Sacrosanctum Concilium kan toewerken. Hiermee wil ik de vraag stellen: “Wat hadden de Vaders van het Tweede Vaticaans Concilie voor ogen met de liturgische hervorming?” Daarna wil ik bespreken hoe hun bedoelingen na het Concilie zijn toegepast. Uiteindelijk zou ik u een aantal voorstellen willen voorleggen over het liturgisch leven van de Kerk vandaag, zodat onze liturgische praktijk de bedoelingen van de Concilievaders beter kan weergeven.

Het is volgens mij overduidelijk dat de Kerk leert dat de katholieke liturgie de unieke bevoorrechte locus is van het verlossende handelen van Christus in onze huidige wereld, door middel van werkelijke participatie waarin wij Zijn genade en kracht ontvangen die zo nodig zijn voor onze volharding en groei in het christelijk leven. Het is de goddelijke vastgestelde plaats waar wij onze plicht tot het aanbieden van een offer, het Ene Ware Offer, aan God komen vervullen. Het is waar we onze diepgaande behoefte om God te aanbidden verwerkelijken. Katholieke liturgie is iets heiligs, iets dat door haar aard heilig is. Katholieke liturgie is geen gewone menselijke samenkomst.

Ik wil hier een zeer belangrijk feit onderstrepen: God, niet de mens, staat in het hart van de katholieke liturgie. We komen om Hem te aanbidden. De liturgie gaat niet om jou of mij; we vieren er niet onze eigen identiteit of prestaties, verheerlijken of promoten er niet onze eigen cultuur of plaatselijke religieuze gewoontes. De liturgie draait in de allereerste plaats om God en wat Hij voor ons gedaan heeft. In Zijn Goddelijke Voorzienigheid heeft de Almachtige God de Kerk gesticht en de heilige liturgie ingesteld waarmee wij Hem ware aanbidding kunnen opdragen in overeenstemming met het Nieuwe Verbond dat Christus gebracht heeft.Hierdoor, door het binnengaan van de vereisten van de heilige riten die in de traditie van de Kerk zijn ontwikkeld, krijgen wij onze ware identiteit en betekenis als zonen en dochters van de Vader.

Het is van essentieel belang dat we dit specifieke karakter van de katholieke eredienst begrijpen, want in recente decennia hebben we vele liturgische vieringen gezien waarin mensen, persoonlijkheid en menselijke prestaties te prominent aanwezig waren, bijna tot uitsluiting van God. Zoals Kardinaal Ratzinger ooit schreef: “Als de liturgie in de eerste plaats een werkplaats voor ons eigen handelen lijkt, dan wordt het essentiële vergeten: God. Het vergeten van God is het meest dreigende gevaar van onze tijd” (Joseph Ratzinger, Theology of the Liturgy, Collected Works vol. 11, Ignatius Press, San Francisco 2014, p. 593). 

We moeten volkomen duidelijk zijn over de aard van de katholieke eredienst als we de Constutitie over de Heilige Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie op de juiste wijze willen lezen en als we deze getrouw willen uitvoeren.

Al vele jaren voor het Concilie, in zowel missielanden als in de meer ontwikkelde gebieden, was er veel discussie over de mogelijkheid om het gebruik van de volkstalen in de liturgie uit te breiden, vooral voor de lezingen uit de Heilige Schrift, alsook voor een aantal andere onderdelen van het eerste deel van de Mis (wat we nu de “dienst van het Woord” noemen) en de liturgische zang. De Heilige Stoel had al meerdere keren toestemming gegeven voor het gebruik van de volkstaal in het toedienen van de sacramenten. Dit is de context waarin de Concilievaders spraken over de mogelijke positieve oecumenische of missionaire gevolgen van liturgische hervorming. Het is waar dat de volkstaal een positieve plaats heeft in de liturgie. Hier zochten de Vaders naar, niet naar de protestantisering van de Heilige Liturgie of instemmend met haar onderwerping aan een valse inculturisatie.

Ik ben een Afrikaan. Laat me dit duidelijk maken: de liturgie is niet de plaats om mijn cultuur te promoten. Het is veeleer de plaats waar mijn cultuur gedoopt wordt, waar mijn cultuur in het goddelijke wordt opgenomen. Door de liturgie van de Kerk (die missionarissen door heel de wereld hebben meegedragen) spreekt God tot ons, verandert Hij ons en stelt ons in staat deel te nemen in Zijn goddelijk bestaan. Als iemand christen wordt, als iemand in volledige eenheid met de katholieke kerk komt, ontvangt hij iets meer, iets dat hem verandert. Zeker, culturen en andere christenen brengen gaven met zich mee in de Kerk – de liturgie van de Ordinariaten voor Anglicanen die nu in volle eenheid met de Kerk zijn is hier een prachtig voorbeeld van. Maar zij brengen deze gaven met nederigheid, en de Kerk, in haar moederlijke wijsheid, maakt er gebruik zoals zij dat goed acht.

Eén van de duidelijkste en mooiste uitdrukking van de bedoelingen van de Concilievaders is te vinden aan het begin van het tweede hoofdstuk van de Constitutie, dat het mysterie van de Hoogheilige Eucharistie behandelt. In nummer 48 lezen we:

“Daarom geeft de Kerk zich alle zorg en moeite, dat de christengelovigen dit geheim van het geloof niet als buitenstaanders of als zwijgende toeschouwers bijwonen, maar dat zij het door de riten en gebeden goed leren begrijpen en daardoor bewust, godvruchtig en actief deelnemen aan de heilige handeling, dat zij door Gods woord onderwezen worden, zich voeden aan de tafel van ‘s Heren Lichaam en God dank brengen, dat zij het onbevlekt Offer opdragen niet alleen door de handen van de priester, maar ook tezamen met hem, en zo zich zelf leren offeren, dat zij eindelijk steeds meer door Christus de Middelaar uitgroeien tot een volmaakte eenheid met God en met elkaar, opdat tenslotte Gods alles in allen moge zijn.”

Broeders en zusters, dit is wat de Concilievaders wilden. Jazeker, ze discussieerden en stemden over specifieke manieren om hun bedoelingen toe te passen. Maar laat ons glashelder zijn: de rituele hervormingen in de Constitutie, zoals het herstel van het gebed van de gelovigen tijdens de Mis (n. 53), de uitbreiding van de concelebratie (n. 57) of een aantal van haar beleidslijnen zoals de vereenvoudiging verlangd in nummers 34 en 50, zijn alle ondergeschikt aan de fundamentele bedoelingen van de Concilievaders die ik zojuist heb omschreven. Het zijn middelen tot een doel, en het is het doel dat wij moeten behalen.

Als we naar een authentiekere toepassing van Sacrosanctum Concilium willen toewerken, dan moeten we op de allereerste plaats deze einddoelen in het oog houden. Misschien dat, als we ze met een frisse blik en met het voordeel van de ervaring van de laatste vijf decennia bestuderen, we sommige rituele hervormingen en bepaalde liturgische beleidslijnen in een ander licht zullen zien. Als sommige van deze nu moeten worden heroverwogen, om zo “het christelijk leven onder de gelovigen steeds hoger op te voeren” en “alle mensen tot de Kerk te roepen”, laat ons dan de Heer vragen ons de liefde en de nederigheid en wijsheid te schenken om dit te doen.

Ik noem deze mogelijkheid om opnieuw naar de Constitutie en de hervorming die volgde op de publicatie ervan te kijken, omdat ik niet denk dat we vandaag zelfs ook maar de eerste paragraaf van Sacrosanctum Concilium eerlijk kunnen lezen en tevreden kunnen zijn dat we de doelstellingen ervan hebben bereikt. Broeders en zusters, waar zijn de gelovigen waarover de Concilievaders spraken? Vele gelovigen zij nu ongelovig: ze komen helemaal niet meer naar de liturgie. In de woorden van de heilige Johannes Paulus II: vele christenen leven in een staat van “stille afvalligheid;” zij “leven alsof God niet bestaat” (Apostolische Exhortatie Ecclesia in Europa, 28 juni 2003, 9). Waar is de eenheid die het Concilie hoopte te bereiken? We hebben het nog niet bereikt. Hebben we werkelijk vooruitgang geboekt in het roepen van alle mensen tot de Kerk? Ik denk het niet. En toch hebben we heel veel in de liturgie gedaan!

In mijn 47 jaar als priester en na meer dan 36 jaar aan bisschoppelijk dienstwerk kan ik verklaren dat vele katholieke gemeenschappen en individuen de liturgie, zoals hervormd na het Concilie, met geestdrift en vreugde leven en vieren, en er veel van, zo niet al, het goede uit halen dat de Concilievaders verlangden. Dit is een grote vrucht van het Concilie. Maar uit mijn ervaring – nu ook als Prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten – weet ik ook dat er vele vervormingen van de liturgie in heel de Kerk van vandaag bestaan, en er zijn vele situaties die verbeterd kunnen worden zodat de doelstellingen van het Concilie behaald kunnen worden. Voor ik over een aantal mogelijke verbeteringen spreek, laten we bedenken wat er gebeurde na de publicatie van de Constitutie over de Heilige Liturgie.

Terwijl het officiele hervormingswerk plaatsvondt ontstonden er een aantal zeer ernstige verkeerde interpretaties van de liturgie en deze schoten wortel in verschillende plaatsen in de wereld. Deze misbruiken van de Heilige Liturgie ontwikkelden zich vanwege een foutief begrip van het Concilie en resulteerden in liturgische vieringen die subjectief waren en meer gericht op de verlangens van de individuele gemeenschap dan op de offerdienst van de Almachtige God. Mijn voorganger als Prefect van de Congregatie, Francis Kardinaal Arinze, noemde dit ooit eens “de doe-het-zelf Mis”. De heilige Johannes Paulus II vond het zelfs noodzakelijk het volgende te schrijven in zijn encycliek Ecclesia de Eucharistia (17 april 2003):

“Deze dienst van de verkondiging van de kant van het Leergezag heeft een antwoord gekregen in de innerlijke groei van de christelijke gemeente. Zonder twijfel heeft de liturgiehervorming van het Concilie in hoge mate bijgedragen aan een bewustere, actievere en vruchtbaarder deelname aan het heilig Offer van het Altaar van de kant van de gelovigen. Op veel plaatsen is Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament ook een belangrijke dagelijkse praktijk en wordt een onuitputtelijke bron van heiligheid. De vrome deelname van de gelovigen aan de eucharistische processie op Sacramentsdag is een genade van de Heer die ieder jaar vreugde brengt aan hen die eraan deelnemen. Andere positieve tekenen van geloof in en liefde voor de Eucharistie zouden nog genoemd kunnen worden.

Helaas is er naast dit licht ook schaduw. Op sommige plaatsen is de praktijk van de eucharistische Aanbidding vrijwel volledig verwaarloosd. In verschillende delen van de Kerk zijn misbruiken opgetreden, die lijden tot verwarring met betrekking tot het gezonde geloof en de katholieke leer ten aanzien van dit wonderbaarlijke Sacrament. Soms komt men een uiterst verengd begrip van het eucharistische mysterie tegen. Beroofd van zijn betekenis als offer wordt het gevierd als ware het eenvoudigweg een broederlijke maaltijd. Daarenboven wordt van tijd tot tijd de noodzaak van het ambtelijke priesterschap dat wortelt in de apostolische opvolging verduisterd en de sacramentaliteit van de Eucharistie wordt teruggebracht tot louter werkdadigheid in de verkondiging. Dit heeft hier en daar geleid tot oecumenische initiatieven die hoewel edel in hun motieven, toegeven aan eucharistische praktijken die in tegenspraak zijn met de discipline waarmee de Kerk haar geloof uitdrukt. Kunnen wij anders dan onze diepe droefheid over dit alles uitdrukken? De Eucharistie is een te groot geschenk dan dat wij dubbelzinnigheid en verschraling van de betekenis zouden kunnen dulden.

Ik vertrouw erop dat deze encycliek er effectief aan kan bijdragen om de schaduwen van onaanvaardbare doctrines en praktijken te verdrijven, opdat de Eucharistie verder moge stralen in heel de glans van haar mysterie (n. 10).”

Hier bestond ook een pastorale werkelijkheid: om goede redenen of niet, sommige mensen konden of wilden niet deelnemen aan de hervormde riten. Zij bleven weg of namen alleen deel aan de niet-hervormde liturgie waar ze die konden vinden, zelfs als de viering ervan niet was toegestaan. Zo werd de liturgie een uitdrukking van verdeeldheid in de Kerk, in plaats van één van katholieke eenheid. Het Concilie wilde niet dat de liturgie ons van elkaar scheidde! De heilige Johannes Paulus II werkte aan het genezen van deze verdeling, met de hulp van Kardinaal Ratzinger die, als Paus Benedictus XVI, de nodige interne verzoening in de Kerk wilde faciliteren door in zijn Motu Proprio Summorum Pontificum (7 juli 2007) te bepalen dat de oudere vorm van de Romeinse ritus zonder beperkingen beschikbaar moet zijn voor die individuen en groepen die uit haar rijkdom willen putten. In Gods Voorzienigheid is het nu mogelijk onze katholieke eenheid te vieren met respect voor, en zelfs vreugde in, een legitieme diversiteit van de rituele praktijk.

We mogen dan een hele nieuwe, moderne liturgie in de volkstaal hebben opgebouwd, maar als we niet de juiste basis hebben gelegd – als onze seminaristen en geestelijkheid niet “diep doordrongen zijn van de geest en de kracht van de liturgie”, zoals het Concilie vroeg – dan kunnen zij zelf de mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd niet vormen. We moeten de woorden van het Concilie zelf zeer serieus nemen: het zou “kansloos” zijn te hopen op een liturgische vernieuwing zonder een grondige liturgische vorming. Zonder deze essentiële vorming zouden geestelijken zelfs schade toebrengen aan het geloof van mensen in het eucharistisch mysterie.

Ik wil niet bovenmatig pessimistisch overkomen, en ik zeg nogmaals: er zijn vele, vele gelovige mannelijke en vrouwelijke leken, vele geestelijken en religieuzen voor wie de liturgie zoals hervormd na het Concilie een bron van veel geestelijke en apostolische vruchten is, en daar dank ik de Almachtige God voor. Maar ik denk dat u het met mij eens zal zijn, zelfs op basis van mijn korte analyse hierboven, dat we beter kunnen doen, zodat de Heilige Liturgie werkelijk de bron en het hoogtepunt van het leven en de missie van de Kerk wordt, nu, aan het begin van de eenentwintigste eeuw, zoals de Concilievaders zozeer verlangden.

Gezien de fundamentele verlangens van de Concilievaders en de verschillende situaties die na het Concilie zichtbaar zijn geworden, zou ik een aantal praktische overwegingen willen presenteren over hoe we Sacrosanctum Concilium vandaag beter kunnen toepassen. Ook al dien ik als Prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, ik doe dit in alle nederigheid als een priester en een bisschop in de hoop dat dit een volwassen reflectie en studie en goed liturgisch handelen in heel de Kerk zal bevorderen.

Het zal geen verrassing zijn wanneer ik zeg dat we in de eerste plaats de kwaliteit en diepgang van onze liturgische vorming moeten onderzoeken, hoe we de geest en kracht van de liturgie overbrengen op onze geestelijken, religieuzen en lekengelovigen. Te vaak nemen we aan dat onze wijdingskandidaten voor het priesterschap of het permanente diaconaat genoeg over de liturgie “weten”. Maar het Concilie drong hierin niet aan op kennis, hoewel de Constitutie natuurlijk het belang van liturgiestudie onderstreepte (zie n. 15-17). Nee, de eerste en essentiële liturgische vorming is meer een onderdompeling in de liturgie, in het diepe mysterie van God, onze liefhebbende Vader. Het is een kwestie van de liturgie beleven in al haar rijkdom, zodat we, na gedronken te hebben uit haar bron, altijd dorsten naar haar verrukkingen, haar orde en schoonheid, haar stilte en bezinning, haar verheerlijking en aanbidding, haar vermogen ons ten diepste te verbinden met Hem die in en door de riten van de Kerk werkt.

Als we hier zorg voor dragen, als onze nieuwe priesters en diakens werkelijk dorsten naar de liturgie, zullen zij op hun beurt in staat zijn degenen die aan hun zorg zijn toevertrouwd te vormen – zelfs als de liturgische situatie en mogelijkheden van hun kerkelijke missie bescheidener zijn dan die van het seminarie of de kathedraal. Ik weet van vele priesters in zulke omstandigheden die hun mensen vormen in de geest en kracht van de liturgie, en wier parochies voorbeelden zijn van grote liturgische schoonheid. We moeten niet vergeten dat waardige eenvoud niet hetzelfde is als reductief minimalisme of een verwaarloosde en vulgaire stijl. Zoals onze Heilige Vader, Paus Franciscus, leert in zijn Apostolische Exhortatie Evangelii Gaudium: “De Kerk evangeliseert en evangeliseert zichzelf met de schoonheid van de liturgie, die ook viering is van de evangeliserende activiteit en bron van een hernieuwde impuls tot zelfgave.” (n. 24)

Ten tweede denk ik dat het zeer belangrijk is dat we duidelijk zijn over de aard van liturgische participatie, van de participatio actuosa waar het Concilie toe opriep. Hierover is veel verwarring geweest in de laatste decennia. Nummer 48 van de Constitutie zegt: De Kerk wil “dat de christengelovigen dit geheim van het geloof niet als buitenstaanders of als zwijgende toeschouwers bijwonen, maar dat zij het door de riten en gebeden goed leren begrijpen en daardoor bewust, godvruchtig en actief deelnemen aan de heilige handeling.” Het Concilie beschouwt participatie als voornamelijk intern, voortkomend uit een goed begrip van de riten en gebeden. Zeker, de Concilievaders vragen de gelovigen te zingen, de priester te antwoorden, liturgische taken op zich te nemen die rechtmatig de hunne zijn, maar staan erop dat allen zich bewust zijn van wat ze doen, “godvruchtig en actief”.

Als we het belang van de internisalisatie van onze liturgische participatie begrijpen zullen we het luidruchtige en gevaarlijke liturgische activisme, dat in de laatste decennia zo prominent aanwezig is geweest, vermijden. We gaan niet naar de liturgie om op te treden, om dingen te doen zodat anderen het kunnen zien: we gaan om verbonden te worden met het handelen van Christus door een internalisatie van de uitwendige liturgische riten, gebeden, tekenen en symbolen. Wellicht dat degenen die geroepen zijn tot liturgisch dienstwerk dit zich beter moeten herinneren dan anderen! Maar we moeten anderen ook vormen, in het bijzonder onze kinderen en jonge mensen, in de ware betekenis van liturgische participatie, in de ware manier om de liturgie te bidden.

Ten derde, ik heb gesproken over het feit dat een aantal hervormingen die na het Concilie zijn ingevoerd mogelijk zijn samengesteld volgens de tijdsgeest en dat er een groeiende hoeveelheid studie door trouwe zonen en dochters van de Kerk is geweest, waarin wordt gevraagd of wat was ingevoerd werkelijk de doelstellingen van de Constitutie toepaste, of dat ze er in werkelijkheid aan voorbij gingen. Deze studie vindt soms plaats onder de noemer “hervorming van de hervorming” en ik weet dat EH Thomas Kocik over deze kwestie een doorwrochte studie heeft gepresenteerd tijdens de Sacra Liturgia conferentie in New York, een jaar geleden.

Ik denk niet dat we de mogelijkheid of de wenselijkheid van een officiële hervorming van de liturgische hervorming kunnen afwijzen, omdat haar voorstanders een aantal belangrijke beweringen doen in hun pogingen trouw te zijn aan de nadruk van het Concilie in nummer 23 van de Constitutie “om de gezonde traditie te bewaren en toch de weg te openen voor een gewettigde vooruitgang”, en dat “vernieuwingen niet plaats hebben, tenzij deze door een werkelijk en duidelijk nut van de Kerk worden vereist, waarbij men er op dient te letten, dat de nieuwe vormen als het ware organisch voortkomen uit de reeds bestaande vormen.”

Ik kan meedelen dat, toen ik afgelopen april door de Heilige Vader in audiëntie werd ontvangen, Paus Franciscus mij vroeg de kwestie van een hervorming van een hervorming te bestuderen en hoe beide vormen van de Romeinse ritus te verrijken. Dat zal een fijngevoelig werk zijn en ik vraag om uw geduld en gebed. Maar als we Sacrosanctum Concilium beter willen toepassen, als we willen bereiken wat het Concilie verlangde, dan is dit een serieuze kwestie die zorgvuldig moet worden bestudeerd en behandeld met de nodige duidelijkheid en voorzichtigheid.

Wij priesters, wij bisschoppen dragen een grote verantwoordelijkheid. Hoe leidt ons goede voorbeeld tot goed liturgisch handelen; hoe kwetst onze onachtzaamheid of wangedrag de Kerk en haar heilige liturgie!

Wij priesters moeten in de allereerste plaats aanbidders zijn. Onze mensen zien het verschil tussen een priester die met geloof viert en één die haastig viert, veel op zijn horloge kijkt, bijna alsof hij zo snel mogelijk weer terug naar de televisie wil! Priesters, we kunnen niets belangrijkers doen dan de heilige mysteries te vieren: laten we oppassen voor de verleiding van liturgische luiheid, want dat is een verleiding van de duivel.

We moeten onthouden dat wij niet de makers van de liturgie zijn. Wij zijn haar nederige bedienaars, onderworpen aan haar discipline en wetten. Wij hebben ook de verantwoordelijkheid om degenen die ons bijstaan in liturgische functies te vormen in zowel de geest en kracht van de liturgie en zeker ook haar regels. Ik heb soms priesters een stap terug doen zetten om buitengewone bedienaars de Heilige Communie uit te laten delen: dit is fout, het is een ontkenning van het priesterlijk dienstwerk evenals een klerikalisering van de leken. Wanneer dit gebeurt is het een teken dat de vorming verkeerd is gegaan, en dat het gecorrigeerd moet worden.

Ik heb ook priesters en bisschoppen gezien die, gekleed om de Heilige Mis te vieren, telefoons en camera’s tevoorschijn haalden en in de heilige liturgie gebruikten. Dit is een verschrikkelijke aanklacht tegen het begrip dat zij hebben over wat ze doen als ze de liturgische gewaden aantrekken, dus zich als een alter Christus kleden – en nog meer, als ipse Christus, als Christus zelf. Dit is heiligschennis. Geen bisschop, priester of diaken die is gekleed voor het liturgisch dienstwerk of aanwezig op het priesterkoor moet foto’s nemen, zelfs niet tijdens grote geconcelebreerde Missen. Dit priesters dit vaak doen tijdens zulke Missen, of met elkaar praten of nonchalant zitten, is volgens mij een teken dat wij opnieuw moeten nadenken over de gepastheid van deze Missen, vooral als het priesters aanzet tot zulk schandalig gedrag dat het gevierde mysterie zo onwaardig is, of als de grootte van deze geconcelebreerde vieringen tot het risico van ontheiliging van de heilige Eucharistie leidt.

Ik wil een beroep doen aan alle priester. U heeft misschien mijn artikel in L’Osservatore Romano van een jaar geleden (12 juni 2015) gelezen, of mijn interview met het tijdschrift Famille Chrétienne in mei van dit jaar. Bij beide gelegenheden heb ik gezegd dat ik denk dat het heel belangrijk is dat we zo snel mogelijk terugkeren naar een gezamenlijke richting, van priesters en gelovigen samen in dezelfde richting – naar het ooster of tenminste naar de apsis – naar de Heer die komt, in die delen van de liturgische riten waarin we ons tot God richten. Dit is toegestaan onder de huidige liturgische regels. Het is volledig legitiem in de moderne ritus. Ik denk dat het een heel belangrijke stap is om te verzekeren dat in onze vieringen de Heer werkelijk in het centrum staat.

En dus, beste priesters, vraag ik u dit waar mogelijk toe te passen, voorzichtig en met de nodige catechese, zeker, maar ook met het zelfvertrouwen van een herder dat dit iets goeds is voor de Kerk, iets goeds voor onze mensen. Uw eigen pastorale oordeel zal bepalen hoe en wanneer dit mogelijk is, maar wellicht is de eerste zondag van de Advent van dit jaar, wanneer we uitkijken naar “de Heer die zal komen” en “die niet aarzelt”, een hele goede tijd om dit te doen. Beste priesters, we zouden opnieuw moeten luisteren naar de klaagzang van God zoals verkondigd door de profeet Jeremia: “ze hebben Mij de rug toegekeerd” (2:27). Laat ons weer naar de Heer terugkeren!

Ik zou ook een beroep willen doen op mijn broeders bisschoppen: leidt u alstublieft uw priesters en mensen op deze manier naar de Heer, in het bijzonder in grote vieringen in uw bisdommen en in uw kathedraal. Vorm uw seminaristen alstublieft in de werkelijkheid dat we niet tot het priesterschap geroepen zijn om zelf in het hart van de liturgische eredienst te staan, maar om de gelovigen van Christus als medegelovigen naar Hem te leiden. Maak deze eenvoudige maar diepgaande hervorming alstublieft mogelijk in uw bisdommen, uw kathedralen, uw parochies en uw seminaries.

Wij bisschoppen hebben een grote verantwoordelijkheid, en ooit zullen we ons voor de Heer moeten verantwoorden over ons beheer. Wij bezitten niets! Zoals de heilige Paulus ons leert, wij zijn slechts “helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen” (1 Kor. 4:1). Wij hebben de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de heilige werkelijkheid van de liturgie wordt gerespecteerd in onze bisdommen en dat onze priesters en diakens zich niet alleen aan de liturgische voorschriften houden, maar de geest en de kracht van de liturgie waaruit deze voortkomen kennen. Ik was zeer bemoedigd door het lezen van de presentatie getiteld “The Bishop: Governor, Promoter and Guardian of the Liturgical Life of the Diocese”, gegeven voor de Sacra Liturgia conferentie in Rome in 2013 door aartsbisschop Alexander Sample van Portland in Oregon in de VS, en ik raad mijn broeders bisschoppen op broederlijke wijze aan zijn overwegingen zorgvuldig te bestuderen.

Hier herhaal ik wat ik elders heb gezegd: dat Paus Franciscus mij heeft gevraagd het liturgisch werk voort te zetten dat Paus Benedictus begonnen is (zie: Boodschap aan Sacra Liturgia 2015, New York City). Het feit dat we een nieuwe paus hebben betekent niet dat de visie van zijn voorganger nu niet langer geldig is. Integendeel, zoals we weten heeft onze Heilige Vader Paus Franciscus het grootste respect voor de liturgische visie en maatregelen die Paus Benedictus heeft uitgevoerd in opperste trouw aan de wensen en doelstellingen van de Concilievaders.

Staat u mij, voor ik afrond, toe een aantal andere kleine manieren te noemen die ook bij kunnen dragen aan een meer getrouwe toepassing van Sacrosanctum Concilium. Eén daarvan is dat we de liturgie moeten zingen, we moeten de liturgische teksten zingen, met respect voor de liturgische tradities van de Kerk en ons verheugend in de schatkist aan gewijde muziek die de onze is, in het bijzonder die muziek die hoort bij de Romeinse ritus, het Gregoriaans. We moeten gewijde liturgische muziek zingen, en niet slechts religieuze muziek of, erger, wereldse muziek.

We moeten de juiste balans vinden tussen de volkstalen en het gebruik van het Latijn in de liturgie. Het Concilie heeft nooit de bedoeling gehad dat de Romeinse ritus volledig in de volkstaal gevierd zou worden. Maar het wilde wel een breder gebruik ervan toestaan, in het bijzonder voor de lezingen. Tegenwoordig zou het mogelijk moeten zijn, vooral door moderne druktechnieken, om voor ieder het begrijpen van het Latijn te vergemakkelijken, wellicht voor de liturgie van de Eucharistie, en dit is natuurlijk met name gepast bij internationale samenkomsten waar de plaatselijke volkstaal door velen niet verstaan wordt. En wanneer de volkstaal gebruikt wordt moet het natuurlijk een juiste vertaling van het originele Latijn zijn, zoals Paus Franciscus recent aan mij heeft bevestigd.


Tussenkomst van Bisschop Rey

Met grote vreugde hebben we vandaag gehoord dat onze Heilige Vader, Paus Franciscus, u heeft gevraagd een studie te beginnen van de liturgische hervorming na het Concilie, en mogelijkheden te verkennen van wederzijdse verrijking tussen de oudere en nieuwere vormen van de Romeinse ritus, oorspronkelijk besproken door Paus Benedictus XVI.

Uwe Eminentie, uw oproep dat wij “zo snel mogelijk terugkeren naar een gezamenlijke richting” in onze liturgische vieringen, “naar het ooster of tenminste naar de apsis – naar de Heer die komt,” is een uitnodiging tot een radicale herontdekking van iets dat aan de wortel ligt van de christelijke liturgie. Het roept ons op om wederom te beseffen dat, in al onze liturgische vieringen, de christelijke liturgie in essentie gericht is op Christus, wiens komst wij met vreugdevolle hoop afwachten.

Uwe Eminentie, ik ben slechts één bisschop van één bisdom in het zuiden van Frankrijk. Maar als antwoord op uw oproep wil ik nu aankondigen dat, in ieder geval op de laatste zondag van de Advent van dit jaar, in mijn viering van de heilige Eucharistie in mijn kathedraal en bij andere gelegenheden zoals het past, ik ad orientem zal vieren – in de richting van de Heer die komt. Voor de Advent zal ik een brief schrijven aan mijn priesters en mensen over deze kwestie om mijn beslissing toe te lichten. Ik zal hen aanmoedigen mijn voorbeeld te volgen. Ik zal hen vragen mijn persoonlijke getuigenis, als eerste herder van het bisdom, te ontvangen in de geest van iemand die zijn volk wil oproepen om hierdoor het primaatschap van de genade in hun liturgische vieringen te herontdekken. Ik zal uitleggen dat deze verandering ons zal helpen de fundamentele aard van de christelijke eredienst te herinneren: dat het steeds op de Heer gericht moet zijn.


Kardinaal Sarah, Addendum

We moeten ervoor zorgen dat aanbidding het hart is van onze liturgische vieringen. Te vaak maken we niet de beweging van viering naar aanbidding, maar als we dat niet doen ben ik bang dat we niet altijd volledig intern hebben deelgenomen aan de liturgie. Twee lichaamshoudingen zijn hier nuttig, zelf onmisbaar. De eerste is stilte. Als ik nooit stil ben, als de liturgie mij geen ruimte geeft voor stil gebed en bezinning, hoe kan ik dan Christus aanbidden, hoe ik mij dan in mijn hart en ziel met Hem verbonden voelen? Stilte is zeer belangrijk, en niet alleen voor en na de liturgie.

Zo is ook het knielen bij de consecratie (tenzij ik ziek ben) van belang. In het westen is dit een lichamelijke handeling van aanbidding die ons nederig maakt voor onze Heer en God. Het is in zichzelf een gebedshandeling. Waar knielen en buigen uit de liturgie zijn verdwenen moeten ze worden teruggebracht, in het bijzonder in verband met het ontvangen van onze Heer in de heilige communie. Beste priesters, vorm uw mensen, waar mogelijk en met pastorale prudentie, zoals ik eerder zei, in deze prachtige handeling van aanbidding en liefde. Laat ons wederom neerknielen in aanbidding en liefde voor de Eucharistische Heer!

In verband met het geknield ontvangen van de heilige communie  wil ik verwijzen naar de brief van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten uit 2002, die duidelijk maakt dat “elke weigering van de Heilige Communie aan één van de gelovigen op basis van zijn of haar knielende houding is een ernstige overtreding van één van de meest fundamentele rechten van de christengelovigen” (Brief, 1 juli 2002, Notitiae, n. 437, nov-dec 2002, p. 583).

Het correct kleden van alle liturgische bedienaren op het priesterkoor, inclusief de lectoren, is ook van groot belang, wil dit dienstwerk als authentiek beschouwd worden en wil het uitgevoerd worden met het decorum passend bij de heilige liturgie – ook de bedienaren zelf dienen de juiste eerbied te tonen voor de mysteries die zij toedienen.

Dit zijn enkele voorstellen: ik ben er zeker van dat er vele andere gedaan kunnen worden. Ik leg ze u voor als mogelijke manieren om verder te gaan naar “de juiste manier om de liturgie innerlijk en uiterlijk te vieren”, dat natuurlijk het verlangen was dat Kardinaal Ratzinger aan het begin van zijn grootse werk, De Geest van de Liturgie, uitdrukte (Joseph Ratzinger, Theology of the Liturgy, Collected Works vol. 11, Ignatius Press, San Francisco 2014, p. 4). Ik moedig u aan om alles te doen dat u kunt om dit doel te realiseren, dat volledig in overeenstemming is met dat van de Constitutie over de Heilige Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie.

 

 

Once again, west goes to east – Heinrich Timmerevers is the new bishop of Dresden-Meißen

After a 10-month vacancy, and just before it hosts the biggest national Catholic event of the year, the 100th Katholikentag, the Diocese of Dresden-Meißen has a new bishop. He is 63-year-old Heinrich Timmerevers, until today one of the five auxiliary bishops of Münster, where he was regional bishop for the diocese’s northern exclave of Oldenburg and Vechta. The news was announced today at noon in Rome and Vechta, where the bishop currently resides.

Weihbischof_TimmereversHeinrich Timmerevers was born in the small town of Garrel, southwest of Oldenburg, as second of six children in a farmer’s family, and attended school in nearby Cloppenburg, where he graduated in 1972. he studied theology and philosophy in Münster, where he also entered the seminary. For a short time he studied in Freiburg, but returned to Münster for his graduation in 1977. In 1997 and 1978 he attended a spirituality course of the Focolare movement, which he got to know in seminary, in Rome.

Bishop Reinhard Lettmann of Münster ordained Heinrich Timmervers in 1980. Until 1984 he worked as a priest in Visbek, not far from his native Garrel. He then became subregent of the Collegium Borromaeum, Münster’s diocesan seminary and was attached to the cathedral of St. Paul. In 1990 he returned to Visbek. He represented the kfd, the Catholic Women’s Community in the Oldenburg pastoral area.

In 2001, Pope John Paul II appointed Fr. Heinrich Timmerevers as an auxiliary bishop of Münster, with the titular see of Tulana. At the same time, Bishop Lettmann appointed him as episcopal representative in Vechta for the entire northern area of the diocese. Bishop Lettmann, together with then-auxiliary Bishop Werner Thissen (later archbishop of Hamburg, now retired) and retiring auxiliary Bishop Max Georg Freiherr von Twickel (now deceased), consecrated him on 2 September 2001. Bishop Timmerevers chose the German phrase “Suchet, wo Christus ist” as his episcopal motto. In 2002, the new bishop joined the cathedral chapter.

In the German Bishops’ Conference, Bishop Timmerevers is a member of the commission for vocations and Church ministry and the commission for Adveniat, the German bishops’ charity arm for Latin America. In the past he was a member of the youth commission. Since 2012, Bishop Timmerevers is also a chaplain for the Order of Malta.

220px-Karte_Bistum_Dresden-MeissenBishop Timmerevers will be the ninth bishop of Dresden-Meißen since the diocese restoration in 1921. The diocese is located in eastern Germany along the Czech border, covering most of the state of Saxony and small parts of Thuringia and is part of the Church Province of Berlin, togetehr with the Diocese of Görlitz and the Archdiocese of Berlin. With the appointment of Bishop Timmerevers, all these sees are filled again. In Germany, the dioceses of Aachen and Limburg now remain vacant.

The website of the Diocese of Dresden-Meißen, which went offline for a few hours following the announcement of the new bishop, features a letter of Bishop Timmerevers to his new flock:

“Dear sisters and brothers,

Today Pope Francis appointed me as new bishop of Dresden-Meißen. In the past week, Dean Klemens Ullmann informed me of the election by the cathedral chapter. It moved and pleased me greatly, but also worried me inside. I took several days until I was able to accept with all my heart this vocation and the renewed calling of Jesus to follow Him.

But I am willing and will leave my Oldenburger homeland, to come to you in the diocese. I am supported by the word addressed to Abraham (Gen. 12:1): “Go from your country and your kindred and your father’s house to the land that I will show you”. I gladly accept this new calling and mission in the Diocese of Dresden-Meißen. I look forward to the people living there, to the many encounters and conversations. I also look forward to being Church together with you. I came as a learner to you and want to learn new things.

The Catholic Church in your diocese exists in a situation of diaspora and has kept the faith in difficult times. This impresses me greatly. I look forward to the challenges that await me, and will be happy to have you show me your country.

I rejoice in serving the people in the Diocese of Dresden-Meißen from now on, to strengthen the Christians, to build up the Church and make her present in the world. For these tasks I pray for God’s blessing and for your active support.

Yours,

+Heinrich Timmerevers”

For Groningen and Rotterdam, 60th birthdays

60 years ago today, the Dutch dioceses of Groningen and Rotterdam were officially established. This was the most recent major change in the composition of the Dutch Church province (in 2005 and 2008 respectively, Groningen and Haarlem changed their names to Groningen-Leeuwarden and Haarlem-Amsterdam, but those changes did not include any territorial modifications). In addition to the establishment of two new dioceses, which brought the total number to seven, parts of dioceses were also exchanged: Haarlem received some territory from Utrecht, and Breda was expanded with areas previously belonging to Haarlem and ‘s-Hertogenbosch.

groningenrotterdam

^Maps showing the location of the Dioceses of Rotterdam and Groningen-Leeuwarden. Rotterdam was formed out of territory belonging to Haarlem, located to the north and south, while Groningen was taken from Utrecht to its south.

The creation of Rotterdam and Groningen was initiated by Pope Pius XII, who entrusted the practical matters to the Internuncio to the Netherlands, Archbishop Paolo Giobbe, who went to work immediately and issued a decree on the 25th of January of the following year, coming into effect a week later, on 2 February. The Apostolic Letter commanding the changes was titled Dioecesium Imutationes, Changes in Dioceses, a rather unimaginative title which describes the purpose rather well. There is a PDF file of a Dutch translation of this Letter available here.

Below I present an English translation of the relevant text describing the new dioceses, as well as the other territorial changes. It is a translation of the Dutch translation, which was written in rather official words which may even seem archaic to modern ears. But my translation will hopefully get the message across.

“From the territory of the Archdiocese of Utrecht we separate that part containing those areas which are commonly called Groningen, Friesland and Drente, plus the Noordoostpolder, and we will make that territory a new diocese which we will name the Diocese of Groningen, after the city of Groningen, which will be the head and seat of the new diocese. In this city the bishop will reside and have his seat, namely in the church of the Holy Bishop and Confessor Martin, which we will therefore elevate to the dignity of cathedral.

Additionally, we seperate from the Diocese of Haarlem that province called Zuid-Holland, and make it another diocese, namely Rotterdam, to be called such after the city of the same name. This renowned city, which we will make the residence of this new diocese, where the episcopal seat will be established by the bishop in the church of the Holy Martyr Lawrence and the Holy Confessor Ignatius, self-evidently with the rights and dignities befitting a cathedral.

Lastly, we separate from the Archdiocese of Utrecht that part, which in Dutch is called the Gooiland and add it for all perpetuity to the Diocese of Haarlem.

From the Diocese of Haarlem we separate the part which includes most of the province of Zeeland, and from the Diocese of ‘s-Hertogenbosch the entire strip of the deanery of St. Geertruidenberg, and we join both areas for all perpetuity to the Diocese of Breda.”

The reasons for the creation of the new dioceses are given as the growth in number and activities of the Catholics in the Netherlands, as well as the perceived need to redistribute the means and possibilities according to the needs present, to safeguard the divine truth and to promote the social environment. The size of the dioceses was also an obstacle for the bishops to conduct regular visitations to all parts of their sees. Haarlem stretched all along the western coast of the country, and by detaching Rotterdam and adding Zeeland to Breda it was roughly halved in size. The same is true for Utrecht, which stretched from the great rivers in the south to the islands of the northern coasts, and from the major cities in the west to the rural areas along the German border. The creation of the Diocese of Groningen meant that it now stretched only half as far north.

niermanFinding bishops for the new dioceses did not take overly long. Both were appointed on the same day, 10 March 1956. In Groningen,  it was the  dean of the city of Groningen, Pieter Antoon Nierman (pictured at left, in a photo from 1969). He was consecrated in May by the archbishop of Utrecht, Cardinal Bernard Alfrink. Fr. Jan Alferink, a retired priest of the diocese, recalls those days, when he was studying philosophy in seminary:

“There were about eight or nine students from the north. We did not go to the installation of Bishop Nierman in Groningen. We simply had classes. Today you’d go there with a bus. Bishop Nierman later came to us to get acquainted. The new diocese was a completely new experience. The Archdiocese of Utrecht was very big, of course. Those who worked in and around Groningen did regret the split, as it made their work area smaller. We did not experience it to be a disappointment.”

SFA007005231In Rotterdam the choice fell on the dean of Leyden, Martien Antoon Jansen (pictured at right in a photo from around 1960). He was consecrated on 8 May by Bishop Johannes Huibers, the bishop of Haarlem.

Since 1956, Groningen has had four bishops and Rotterdam five. Both have given an archbishop and cardinal to the Dutch Church: Wim Eijk (bishop of Groningen from 1999 to 2007, cardinal since 2012) and Adrianus Simonis (bishop of Rotterdam from 1970 to 1983, cardinal since 1985).

The bishops of Groningen:

  • Pieter Antoon Nierman, bishop from 1956 to 1969.
  • Johann Bernard Wilhelm Maria Möller, bishop from 1969 to 1999.
  • Willem Jacobus Eijk, bishop from 1999 to 2007.
  • Gerard Johannes Nicolaas de Korte, bishop since 2007.

The bishops of Rotterdam:

  • Martien Antoon Jansen, bishop from 1956 to 1970.
  • Adrianus Johannes Simonis, bishop from 1970 to 1983.
  • Ronald Philippe Bär, bishop from 1983 to 1993.
  • Adrianus Herman van Luyn, bisschop from 1993 to 2011.
  • Johannes Harmannes Jozefus van den Hende, bishop since 2011.

359px-Wapen_bisdom_Groningen-Leeuwarden_svgIn their 60 years of existence, both dioceses have struggled with the challenge of being Catholic in a secular world. Rotterdam became even more urbanised and multicultural, while Groningen had its own blend of Protestantism, atheism and even communism, with a few Catholic ‘islands’. For the northern diocese the course of choice was ecumenism and social activism, making the Church visible in society, while trying to maintain the Catholic identity where it could be found. Church attendance, while low like in the Netherlands as whole, remains the highest among the Dutch dioceses. The diocese will celebrate the anniversary today, with a Mass offered by the bishop at the cathedral, followed by a reception.

Wapen_bisdom_Rotterdam_svgThe Diocese of Rotterdam also has a taste of Groningen, as its current bishop hails from that province and was vicar general of Groningen-Leeuwarden before he became a bishop (first of Breda and in 2011 of Rotterdam). His predecessor, Bishop van Luyn, was also born in Groningen. Ecumenism and an international outlook have marked the diocese, as well as its proximity to the world of politics. The royal family lives within its boundaries, parliament is located there, as are many diplomatic missions, including that of the Holy See in the form of Apostolic Nuncio, Archbishop Aldo Cavalli. The 60th birthday of the diocese will be marked on 6 February, with a Mass at the cathedral.

Archbishop Léonard’s farewell, part one

On Sunday, the first Sunday of Advent, Archbishop André-Joseph Léonard bade his first of four farewells to the archdiocese he led for six years. He did so as Mechelen’s cathedral of St. Rumbold, for the vicariate of Mechelen and Flemish Brabant, in the presence of priests, faithful, auxiliary Bishop Léon Lemmens and his predecessor, Cardinal Godfried Danneels. In his homily, the translation of which follows below, the archbishop looked back on the past years and his own efforts in shepherding the faithful of Mechelen-Brussels “towards the heart of our faith, the person of Jesus Christ Himself”.

foto_1448821587

“Dear brother priests,

Dear brothers and sisters,

I am very happy to be able to say goodbye to you on this first Sunday of Advent. For, as you may perhaps know, I took my episcopal motto from the prayer at the heart of this liturgical time: “Yes, come Lord Jesus!”. Of course, the second coming of Jesus in glory will be preceded by terrible tests; a bit like everyone’s arrival into eternal life will be preceded by the narrow passage of our death. That is why we do not give in to fear, but recover and rise again, for our salvation is at hand.

In the six years that I was bishop among you, I tried to lead you to the heart of our faith, namely the person of Jesus Himself, true man and true God, crucified to bear all our pain and resurrected so that we down here could already have a taste of a life which continues past death. I have tried to raise you up “on high”, to the Lord, true my teaching and especially through the celebration of the liturgy in a way worthy of the Lord and which could teach our hearts most deeply. That is why I wanted to meet you all in the field, in the 15 deaneries of our vicariate of Flemish Brabant and Mechelen. I was touched by the warm welcome that I received everywhere and by the wealth of what is happening in numerous parishes. For that I thank you from my heart.

At this time you are working hard on the restructuring of the parishes. That operation is necessary, but sometimes also a but painful or disconcerting, as, by the way, is the case with every ‘operation’. But this restructuring is only a means. As my successor has said at the press conference for his appointment: the essence lies elsewhere, the essence is the blazing flame of love, the spiritual, yes, even prophetic elan which must inspire the structures. This inspiration can only be received as a grace, through prayer and adoration, because it is a gift of the Holy Spirit.

When I met you during my pastoral visits, I was full of admiration for the engagement of so many lay people, so many consecrated persons, and a great number of very well-formed deacons. But you will understand that I will express my special gratitude, first and foremost to my auxiliary bishop, Msgr. Lemmens, and his coworkers, on whom I could count, and finally to all my brother priests. I was very pleased with you engagement, you availability for all people. I when I met brothers who experienced difficulties or about whom I had heard bad words, I tried as best as I could to give them a new chance, by given them my trust, every time anew.

The best gift I could give you, dear brothers, at the end of my episcopacy, seemed to me to be the assurance of succession: young brothers who are able to continue your pastoral task, even along new ways. This year our archdiocese has 55 seminarians: 20 in the familiar diocesan program, 20 in the Redemptoris Mater seminary and 15 in the Fraternity of the Holy Apostles. Among these future priests there are – I admit – only eight fully Flemish. That is progress compared to the past. But among our seminarians of foreign descent there are several who are trying their best to be properly bilingual, so that can also work in Flanders. I entrust these future priests to your good care and your prayer. For they are bearers of hope, of that hope about which the prophet Jeremiah says, “Look, the days are coming when I shall fulfil the promise I made to the House of Israel and the House of Judah.” But what interests us here today is especially everything that can contribute to the happiness of our diocese, and especially of our beloved vicariate of Flemish Brabant and Mechelen. Thanks to all of you that you are willing to contribute to that happiness, in a great community of the heart with my successor!”

André-Joseph Léonard”

The three other occasions to bid farewell to Archbishop Léonard will be at the cathedral of St. Michael and Gudula in Brussels on 5 December, the national basilica in Koekelberg on the morning of 6 December and the Collégiale Sainte-Gertrude in Nivelles in the afternoon of that same day.

Photo credit: Phk/KerkNet

The closest thing to his intervention – Cardinal Eijk looks back at Synod and World Meeting of Families

As Cardinal Eijk, unlike his Belgian and German colleagues, chose not to make his Synod intervention(s) public, here is his monthly contribution to the archdiocesan magazine, written in Rome. In it, the cardinal looks back on the World Meeting on Families in Philadelphia and his paticipation in the Synod of Bishops.

Eijk“The Church’s great focus on the family takes you places. Last year, in October, I was in Rome for two weeks for the Extraordinary Synod of Bishops on the family, in which I took part as president of the Dutch Bishops’ Conference. Two weeks ago I was in Philadelphia for the World Meeting of Familes. I gave an address there as part of one panel, and chaired another panel. At the moment I write this text, I am in Rome for the Ordinary Synod of Bishops. The Bishops’ Conference asked me to represent them here. This year, the Synod even takes three weeks.

Philadelphia was like a warm bath. Some 17,000 people took part in the convention on the family. While the Church’s  teaching about marriage and family is seen by many as hopelessly old-fashioned and is heavily criticised from all sides, a great number of families which strongly believed in and practiced that teaching had come together in Philadelphia. The great joy this gave them was apparent in the great enthusiasm with which they took part in this meeting.

On Sunday 26 September* the Pope spoke to the cardinals and bishops present in the chapel of the seminary of the Archdiocese of Philadelphia. This is an enormous building with a chapel larger than the cathedral in Utrecht. It gave me a minor case of feeling like Calimero**. The number of seminarians there is 110, ten times as much as in our archdiocese.

Of course the Pope spoke to us about the family: “For the Church, the family is not first and foremost a cause for concern, but rather the joyous confirmation of God’s blessing upon the masterpiece of creation. Every day, all over the world, the Church can rejoice in the Lord’s gift of so many families who, even amid difficult trials, remain faithful to their promises and keep the faith!”

The people of Philadelphia were very pleased with the papal visit. The city – especially the centre – was largely closed of. They did have to accept some discomfort for it. During the papal visit the ever-present security only allowed me to enter the hotel booked for me – likewise in the city centre – if I wore a red armband around my left wrist. Since I was unable to remove it, and I didn’t carry a pair of scissors with me, I had to carry it with me back to the Netherlands. In the airplane next to me some musicians teasingly asked me to what rock festival I had been. Participants in such a festival also get such an armband, apparently. The first thing I did when I came home, was getting rid of that stupid armband.

Something I will certainly not be getting rid of, is the encouragement I took with me from Philadelphia. And I can use it well at the second Synod of Bishops on the family. Life according to the teachings of the Church about marriage and sexuality is something that many people in modern society find difficult, if not impossible. And witnessing to it is no less difficult. Perhaps we consider it in the same way as the rich youth thought about giving up all his possession in order to follow Jesus. And what is Jesus’ answer to such concerns? “To God all things are possible” (Matt. 19:26). In other words: it is possible to live according to the teachings of the Church, actually the teachings of Christ, if we have faith in the strength that God gives instead of only in our own strength. The participants in the World Meeting of Families 2015 in Philadelphia give enthusiastic and contagious witness of that.”

*27 september, actually, according to the Vatican website
**Cartoon character quite well known in the Netherlands, a small black chick forever complaining that everyone around him was bigger (“and that’s not fair!”).

Four days until bishop, Msgr. Bentz on his preparations

38_Bentz1On 20 September he will fill the vacancy left by Bishop Ulrich Neymeyr as auxiliary bishop of Mainz, but for Msgr. Udo Bentz there is more linking him to the past and the bishops who came before him. Consider something as simple as the various signs of his new office: the episcopal cross that he will wear on his chest is gift from his family, the staff is given by the diocese, the mitre comes from Cardinal Karl-Josef Rauber (who will also be one of the co-consecrators), and the bishop’s ring has perhaps the most personal value. It used to belong to Bishop Werner Guballa, who passed away in 2012.

“After the death of auxiliary Bishop Werner Guballa – we were close friends – I received his bishops’ ring as a memento. Since then I kept it in my prayer corner as a sign of closeness. The fact that I will now wear it myself, means a lot to me.”

Before the day of consecration is here, however, Bishop-elect Bentz will prepare during a private retreat in St. Hildegard Abbey in Eibingen, west of Mainz. Accompanying him is Bishop Franz Kamphaus, bishop emeritus of Limburg.

“During the days at the abbey I will meditate on the texts of the ordination liturgy. Bishop Kamphaus will hand my spiritual suggestions, and I will use the time for personal prayer. Also, a great number of people have promised that they will pray for me at this time.”

As bishop, Msgr. Bentz will also remain rector of the seminary, at least for the foreseeable future. He is adamant about living at the seminary as he has been.

“Of course! The household community is part and principle of priestly formation. Even though I will be on the road much more, the seminary, the seminarians and the Croatian sisters remain the centre of my life and also my spiritual home. I feel very well in my home!”

As for his faith life, the appointment, which was made on 15 July, just before the end of the semester, after which Msgr. Bentz went on holiday, has not yet changed much. And in recent days the practical preparations have taken centre stage.

“My experience is this: In spiritual life the actual developments often happen nearly imperceptibly and rather hidden, before you even see them as changes. Spiritual experiences “lag behind”,  in the sense that it takes time for them to sink in. The [spiritual]  exercises before ordination are certainly many… these days of contemplation are my actual and ultimate preparation for ordination.”

Msgr. Udo Bentz will be consecrated on 20 September by Cardinal Karl Lehmann as main consecrator, and Cardinal Karl-Josef Rauber, Apostolic Nuncio emeritus to Belgium and Luxembourg and now residing in the Diocese of Mainz, and Archbishop Stephan Burger of Freiburg im Breisgau as co-consecrators.

Read the entire interview in German here.

Photo credit: Anja Weiffen